HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 70), 2022, č. 2

O B S A H / C O N T E N T S

Š t ú d i e / A r t i c l e s

Celnar, Michal: Listy osmanských hodnostárov adresované Mikulášovi Pálfimu 1588 – 1594 (Letters from Ottoman Dignitaries Addressed to Mikuláš Pálfi 1588 – 1594) ... 193

Kilián, Jan: Staroměstská exekuce a (Horní) Uhry. Ke vztahu popravených českých „pánů“ k uherským zemím (The Prague Executions and (Upper) Hungary. On the relationship of the executed Bohemian „noblemen“ to the Hungarian lands) ... 217

Švecová, Adriana – Laclavíková, Miriam: Nemanželské dieťa – relikt doby a príklad sociálnej a právnej humanizácie v slovenských právnych reáliách medzivojnového Československa (An illegitimate child – a relic of the times and an example of social and legal humanization in the Slovak legal realities of inter.war Czechoslovakia) ... 243

Bureš, Jan: Předsednictvo ÚV KSČ v období poválečné výstavby strany do parlamentních voleb v roce 1946 (The Presidium of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in the period of the post-war construction of the party up to the parlamentary election in 1946) ... 271

Ondria, Erik: K problematike vzťahov Cyperskej republiky a Československej socialistickej republiky v rokoch 1960 – 1964 (Relations between Republic of Cyprus and Czechoslovak Socialist Republic in 1960 – 1964) ... 305

A r c h í v / A r t i c l e s

Baka, Igor – Schvarc, Michal: Dokumenty o účasti jednotiek slovenskej Zaisťovacej divízie na protipartizánskej operácii „Bamberg“ na prelome marca a apríla 1942 (Documents on the participation of units of the Slovak Security Division in the anti-partisan operation “Bamberg” at the turn of March and April 1942) ... 331

R e c e n z i e / R e v i e w s

Benko, Juraj – Dudeková Kováčová, Gabriela a kol.: „S ľudom a pre ľud“ Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky (Martina Gajdošová) ... 359

Stacher, Georg: Österreich – Ungarn, Deutschland und der Friede Oktober 1916 bis November 1918 (Dušan Kováč) ... 364

Bystrzak, Magdalena:Kritik v spoločnosti. Spory Alexandra Matušku (1930 – 1938) (Dušan Škvarna) ... 369

Madl, Claire – Píša, Petr – Wögerbauer, Michael: Buchwesen in Böhmen 1749 – 1848. Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker (Ivona Kollárová) ... 371

Szeghy, Gabriel, ed.: Studia Cassoviensia Nova. Košice vo svetle nových poznatkov (Miroslav Nemec) ... 374

N e k r o l ó g / N e c r o l o g

Za prof. PhDr. Júliusom Bartlom, CSc. (Róbert Letz) ... 379


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov