HISTORICKÝ ČASOPIS

2/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

VÝZVY English version

30 rokov od zániku Československa

Výzva pre autorov

Tridsať rokov od zániku spoločného štátu Čechov a Slovákov je najdlhším obdobím stabilného kontinuálneho vývoja v novodobých dejinách oboch národov od roku 1918, nepoznačeným zásadnými historickými zlomami a diskontinuitami, tak ako ich symbolizujú „osudové“ osmičky a deviatky. Vstup Českej republiky a Slovenska do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie bol potvrdením cesty nastúpenej v rokoch 1989 a 1993, pričom obdobie „neliberálnej demokracie“ Vladimíra Mečiara ostalo len epizódou. Rozdelenie Československa bolo zároveň poslednou dramatickou dilemou, ktorú intenzívne prežívala väčšina jeho obyvateľov. Tri desaťročia zároveň predstavujú dostatočný odstup od vtedajších udalostí a procesov, aby ich historici a historičky mohli skúmať podrobne a v širších súvislostiach. Celkový obraz udalostí okolo vyhlásenia dvoch nezávislých republík je už načrtnutý a viaceré dôležité momenty viac či menej presvedčivo interpretované. Ďalšie otázky sú stále predmetom sporov a čakajú na objasnenie.

Do akej miery bolo rozdelenie Československa dôsledkom dlhodobo pretrvávajúcich problémov unitárnych štátoprávnych modelov a polovičatého federalizmu a do akej miery ich vyvolala alebo urýchlila nová politická, sociálna a ekonomická dynamika postsovietskeho vývoja? A do akej miery bol tento vývoj odozvou dravej vlny nacionalizmu, ktorá rozvrátila všetky postkomunistické federácie? Zlyhali české a slovenské politické elity, ktoré napriek tvrdým rokovaniam nedosiahli prijateľný kompromis, alebo bolo rozdelenie štátu triumfom vôle k moci a pragmatizmu niektorých politikov? Aké boli ekonomické náklady a prínosy tejto radikálnej štátotvornej operácie a čo sa dialo v zákulisí sporov o rozdelenie federálneho majetku? O aké ideály a hodnoty sa obe nástupnícke republiky opierali pri budovaní novej štátnosti, aké tradície, vzory a symboly sa v tomto procese aktualizovali alebo naopak zanikli a k akým perspektívam sa upínali ich samostatné trajektórie? Čo československé ostalo v českej a slovenskej identite a ako sa oba štáty vyrovnávajú s dedičstvom spoločnej minulosti? Ako ovplyvnil československý rozvod každodenný život ľudí, aké komplikácie alebo výhody im priniesol? A zbavili sme sa za posledných tridsať rokov vzájomných predsudkov, stereotypov a mýtov, ktoré sa zrodili zo vzájomného spolužitia a nepochopenia, alebo na ne nabaľujeme ďalšie, napríklad pokiaľ ide o okolnosti a príčiny rozdelenia Československa?

V roku 2023 ponúkame priestor na analýzu a reflexiu týchto a podobných otázok na stránkach časopisu Soudobé dějiny/CJCH a Historického časopisu. V tomto spoločnom projekte nemáme za cieľ vydať jedno tematické číslo, ale chceme texty súvisiace s okrúhlym výročím konca Československa tlačiť priebežne počas celého roka v oboch časopisoch. Zvolili sme trochu netradičný „zrkadlový“ formát, keď príspevky slovenských autorov budeme publikovať v Soudobých dějinách/CJCH a články českých autorov nájdu miesto v Historickom časopise. Vítané sú eseje, štúdie, úvahy, ale aj texty zamerané na diskusiu či polemiku, a to nielen od historikov, ale aj od odborníkov z oblasti sociológie, politológie, ekonómie, práva a i. Rukopisy v českom, slovenskom a anglickom jazyku je možné posielať priebežne do septembra 2023, pre publikovanie v prvých číslach ročníka je termín uzávierky 31. decembra 2022.

Historický časopis je indexovaný v databázach: WoS, CCC, Scopus, CEEOL.
Časopis Soudobé dějiny/CJCH je indexovaný v databázích: Scopus, CEEOL.
Kontakty: sd@usd.cas.cz (Soudobé dějiny), histcaso@gmail.com (Historický časopis)


VÝZVA NA PUBLIKOVANIE PRE ČÍSLO 4/2022 HISTORICKÉHO ČASOPISU

Historický časopis vyzýva záujemcov na zaslanie príspevkov do pripravovaného monotematického čísla, roč. 70, číslo 4/2022 na tému Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Editormi čísla sú Tünde Lengyelová a Géza Pálffy.

Na pripravovanom čísle Historického časopisu by sa mali podieľať odborníci zo slovenskej i zahraničnej komunity historikov so zameraním na predmetnú tému.

Projekt ponúka široké spektrum čiastkových tém, medzi ktoré patria:

 • Metodologické problémy raného novoveku, periodizácia, terminológia;
 • Nové aspekty uhorskej vnútornej a zahraničnej politiky, vývoj politického systému;
 • Peripetie smerovania novovekej spoločnosti k modernému štátu;
 • Divergencia alebo konvergencia uhorského spoločenského a kultúrneho vývoja v európskom kontexte;
 • Ekonomické impulzy v priestore strednej Európy v protoindustriálnom období;

Termín zaslania abstraktov: 30. 6. 2022

Prosíme prispievateľov, aby abstrakty posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com

Termín zaslania príspevkov: 30. 8. 2022

Prosíme prispievateľov, aby príspevky v slovenskom, českom, prípadne v anglickom jazyku posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com


VÝZVA NA PUBLIKOVANIE PRE ČÍSLO 4/2021 HISTORICKÉHO ČASOPISU

Historický časopis vyzýva záujemcov na zaslanie príspevkov do pripravovaného monotematického čísla, roč. 69, číslo 4/2021 na tému Prenasledovanie Židov na Slovensku v kontexte holokaustu v strednej Európe. Uvedené číslo pripravujeme pri príležitosti 80. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu. Hosťujúcim redaktorom čísla je Ján Hlavinka.

Na pripravovanom čísle Historického časopisu by sa mali podieľať odborníci zo slovenskej i zahraničnej komunity historikov zameraní na predmetnú tému.

Projekt ponúka veľmi široké spektrum čiastkových tém, medzi ktoré patria:

 • Protižidovská legislatíva na Slovensku v komparatívnom kontexte
 • Represie voči Židom na území Slovenska v rokoch 1938-1945
 • Osudy slovenských Židov v getách, pracovných, koncentračných a vyhladzovacích táboroch
 • Židia v odboji
 • Mikrohistorické perspektívy a prípadové štúdie spojené s danými témami

Termín zaslania abstraktov: 30. 6. 2021

Prosíme prispievateľov, aby abstrakty posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com

Termín zaslania príspevkov: 31. 8. 2021

Prosíme prispievateľov, aby príspevky v slovenskom, českom, prípadne v anglickom jazyku posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com


VÝZVA NA PUBLIKOVANIE PRE ČÍSLO 3/2021 HISTORICKÉHO ČASOPISU

Historický časopis vyzýva záujemcov na zaslanie príspevkov do pripravovaného monotematického čísla, roč. 69, číslo 3/2021 na tému Úloha peňazí v dejinách strednej Európy od stredoveku po súčasnosť. Hosťujúcimi redaktormi čísla sú Eduard Kubů a Ľudovít Hallon.

Na pripravovanom čísle Historického časopisu by sa mali podieľať odborníci zo slovenskej i zahraničnej komunity historikov zameraní na predmetnú tému.

Projekt ponúka veľmi široké spektrum čiastkových tém, medzi ktoré patria:

 • fiškálna a rozpočtová politika štátu;
 • fiškálne hospodárenie regionálnych orgánov (dobových samosprávnych zväzkov, mesta, okresu, obce);
 • fiškálne hospodárenie jednotlivých typov hospodárskych subjektov (podľa dobovej štruktúry a charakteru);
 • systém daní, dávok a novodobých daňových systémov;
 • ceny, mzdy a inflačné procesy v dlhodobej perspektíve;
 • menové systémy a dobové platidlá;
 • finančné inštitúcie, centrálne bankovníctvo, komerčné bankovníctvo, poisťovne;
 • dobový trh, vnútorný a medzinárodný obchod, obchodné korporácie;
 • človek v dejinách peňazí a finančných procesov (hospodárske a finančné elity, úradníctvo, obchodníci).

Termín zaslania abstraktov: 30. 3. 2021

Prosíme prispievateľov, aby abstrakty posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com

Termín zaslania príspevkov: 15. 5. 2021

Prosíme prispievateľov, aby príspevky v slovenskom, českom, prípadne v anglickom jazyku posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2022 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov