HISTORICKÝ ČASOPIS

2/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

POKYNY PRE AUTOROV English version

Historický časopis vychádza päťkrát do roka. Uverejňuje výhradne pôvodné články, ktoré sú výsledkom vlastnej bádateľskej činnosti autora.

Redakcia rukopisy prijíma v priebehu celého roka. Texty môžu byť v slovenčine, češtine a angličtine.

Príspevky, ktoré spadajú pod tematické zameranie časopisu a spĺňajú formálne kritériá, redakcia predloží na anonymné recenzné konanie. O prijatí alebo neprijatí zaslanej štúdie na základe recenzných posudkov a rozhodnutia redakčnej rady Historického časopisu autorov upovedomíme. Autori poskytujú svoje rukopisy exkluzívne Historickému časopisu a pred rozhodnutím redakčnej rady ich neuverejnia v iných časopisoch. Rukopisy sa nevracajú. Autor odovzdaním príspevku do redakcie Historického časopisu súhlasí s jeho publikovaním v elektronickej podobe na webovej stránke Historického časopisu.

Príspevky do Historického časopisu posielajte na adresu redakcie (histcaso@gmail.com) v elektronickej forme. Poznámkový aparát pripojte na jednotlivých stránkach pod čiarou (footnotes), nie na konci príspevku (endnotes). Na záver pripojte zoznam citovanej odbornej literatúry v abecednom poradí.

Rozsah štúdií by mal mať minimálne 36 000 znakov a maximálne 72 000 znakov vrátane poznámkového aparátu a medzier. Redakcia neprijíma štúdie kratšie ako 27 000 a dlhšie ako 80 000 znakov. Rozsah recenzií by mal byť medzi 7200 a 18 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou.

K štúdii je potrebné pripojiť abstrakt v slovenčine aj angličtine v rozsahu 1500 – 2000 znakov, kľúčové slová v anglickom jazyku a osobné údaje o autorovi (bydlisko, zamestnanie, e-mail a telefonický kontakt).

Ak štúdia/práca vznikla ako výsledok riešenia určitého projektu, autor uvedie v prvej poznámke pod čiarou: jeho číslo, názov a na ktorom pracovisku bol daný projekt riešený napríklad: Práca/štúdia bola vypracovaná v rámci projektu APVV-17-0398 Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku, riešeného v Historickom ústave SAV, príp. Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-17-0398 a riešená v Historickom ústave SAV.

Vzhľadom na platnosť STN ISO 690: 2012 – je potrebné rešpektovať jej zásady. Niektoré interpunkčné znamienka sa však v odkazoch používajú odlišne od pravidiel slovenského pravopisu aj od uvedenej normy vzhľadom na špecifiká citovania v Historickom časopise.

Pri každom bibliografickom zázname je potrebné uvádzať DOI (ak ho daný dokument nemá, treba uviesť ISBN, resp. ISSN). Staršie dokumenty tieto identifikátory nemajú.

Napríklad:
FELSTINER LOWENTHAL, Mary. Overcoming Silence. In: Women’s Review of Books, 1993, roč 1, č. 1, s. 9. https://doi.org/10.2307/4021623.

Pre uľahčenie citovania uvádzame niektoré vzory.

Archívny prameň:
Názov archívu (pri opakovanom odkaze vžitá skratka), Názov fondu (zbierky), Kartón, Názov dokumentu, signatúra alebo popis dokumentu

Slovenský národný archív (SNA), fond (f.) Povereníctvo informácií a osvety, kartón (k.) 8, číslo jednotky (č. j.) 785.
Slovenský národný archív (SNA), fond (f.) Predsedníctvo ÚV KSS, kartón (k). 800, Protokol zo zasadnutia predsedníctva ÚV KSS 3. 11. 1950.

Odkaz na monografiu (1 – 3 autori):
KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa, 1991, s. 56. ISBN 978-80-8159-188-4.
PEŠEK, Jan a Michal BARNOVSKÝ. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava: Veda, 1997, 311 s. ISBN 80-224-0528-0.
Pozn.: traja autori: PRIEZVISKO, Meno, PRIEZVISKO, Meno a Meno PRIEZVISKO.
viac ako traja autori: PRIEZVISKO, Meno et al.

Odkaz na zborník ako celok:
BYSTRICKÝ, Valerián, ed. Slovensko v politickom systéme Československa: Materiály z vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991. Bratislava: Historický ústav SAV, 1992, 99 s. ISBN 80-85165-84-8.
Pozn.: Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste.
Pozn.: Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedecký redaktori, editori, prekladatelia...) sa uvádzajú za názvom.
Slovenská veda: zborník zo 14. medzinárodnej konferencie. Ed. Elena Nedorostová. Bratislava: Veda, 2001, 248 s. ISBN 80-85165-84-8.

Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci:
MICHÁLEK, Slavomír. Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939 – 1945. In: PEKNÍK, Miroslav ed. Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava: Veda, 2002, s. 301-317. ISBN 80-85165-84-8.
Pozn.: čísla strán v rozpätí strán sa uvádzajú so spojovníkom.

Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku:
KOVÁČ, Dušan. Popoluška slovenskej historiografie – vlastné dejiny. In: Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 2, s. 233-244. ISBN 80-85165-84-8.

Odkaz na už uvedený prameň:
KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa, 1991, s. 56. ISBN 978-80-8159-188-4.
KAMENEC, I. Po stopách, s. 37.

ZAVACKÁ, Marína. Dobrodružstvá akademickej mobility: Roman Jakobson na Slovensku. In: Historický časopis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 115. ISSN 0018-2575.
ZAVACKÁ, M. Dobrodružstvá, s. 115.

Slovenský národný archív (SNA), Bratislava, fond (f.) Povereníctvo informácií a osvety, kartón (k.) 8, číslo jednotky (č. j.) 785.
SNA, f. Povereníctvo informácií a osvety, k. 8, č. j. 785.

Odkaz na elektronický zdroj:
KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In: Bibliografický zborník 2000 – 2001 [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136-139 [cit. 2001-04-10]. Dostupné na: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf>
Pri online dokumentoch, ktoré obsahujú URL adresu dokumentu, sa bodka na konci neuvádza.

Všeobecné poznámky:

  • Jednotlivké bibliografické záznamy sa oddeľujú bodkočiarkou.
  • Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo uvádzame: s. l., s. a., s. n.
  • V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá k príslušnému miestu vydania: Praha: Argo; Bratislava: Concordia, 1999.
  • Ak je viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou a medzerou: Bratislava; Martin: Osveta, 1956.
  • Údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa až po údaj o rozsahu. Preklad názvu sa môže pripojiť v hranatých zátvorkách.
  • Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné uvádzať okrem strán aj číslo.

Adresa redakcie:
Historický časopis
Historický ústav SAV, v. v. i.
P. O. BOX 198
Klemensova 19, 814 99 Bratislava

IČO vydavateľa: 00 166 944
Tel.: 0908 098 937
E-mail: histcaso@gmail.com
Web: https://www.historickycasopis.sk


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2022 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov