HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 71), 2023, č. 2

O B S A H / C O N T E N T S

Š t ú d i e / A r t i c l e s

T ó z s a - R i g ó, Attila: Eine erfolgreiche Stadt im Zeitalter der Krise. Pressburgs Stadthaushalt im 16. Jahrhundert und am Anfang des 17. Jahrhunderts (A successful town in an age of crisis. Bratislava’s city budget in the 16th and early 17th centuries) ... 193

K o l l á r o v á, Ivona: Nedisciplinovaní cenzori. Priestupky a konflikty vykonávateľov dozoru ako zákulisie systému sociálnej displinizácie (Undisciplined censors. Transgressions and conflicts of book supervisors behind the scenes of the social discipline system) ... 225

M a x w e l l, Alexander: Suppressing the Memory of Slovak Panslavism: The Historiographical Misrepresentation of Kollár and Štúr (Suppressing the Memory of Slovak Panslavism: The Historiographical Misrepresentation of Kollár and Štúr) ... 249

V a l e š, Lukáš: Česká a slovenská města v listopadu 1989 (The Czech and Slovak cities in November 1989) ... 279

R o z h ľ a d y / H o r i z o n s

T a v a l y o v á, Erika: Hudobné vzdelávanie v trnavských učiteľských inštitútoch (Music Education in Teacher institutes in Trnava) ... 319

D i s k u s i a / D i s c u s s i o n

Z a v a r s k ý, Svorad: A Few Comments on Alexander Maxwell’s paper Suppressing the Memory of Slovak Panslavism: The Historiographical Misrepresentation of Kollár and Štúr (A Few Comments on Alexander Maxwell’s paper Suppressing the Memory of Slovak Panslavism: The Historiographical Misrepresentation of Kollár and Štúr) ... 349

R e c e n z i e / R e v i e w s

F e d o r č á k o v á, Mária: Civitas nostra Bardfa vocata. Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320 – 1526) (Pavol Hudáček) ... 363

Z u p k a, Dušan: Meč a kríž. Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. – 12.storočie) (Miroslav Glejtek) ... 367

D a n i š, Miroslav; M o y š o v á, Stanislava; R y b á r, Lukáš a B a c h o r í k o v á, Petra: Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov (Peter Šoltés) ... 369

Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Dětství (Hana Chorvátová) ... 373

Ď u r č o, Michal: Cesty a diaľnice na Slovensku v medzivojnovom období (Peter Vanek) ... 378

H r u b o ň, Anton: Mýtus a kult Jozefa Tisa (Ivan Kamenec) ... 381


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov