HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
BAČA, Martin

Ancient DNA, paleogenetics, cultural history and why historians should be interested.

Historický časopis, 2022, 70, 3, pp. 487–513, Bratislava.

Abstrakt: V príspevku analyzujem a kriticky vyhodnocujem revolúciu na poli paleogenetického bádania, ktorá sa odohrala v poslednej dekáde, a týka sa najmä nových možností skúmania archaickej DNA. Vzhľadom na mnohé epistemologické a metodologické úskalia, ktoré so sebou táto revolúcia prináša, prebieha k tejto téme z pohľadu archeológie dôležitá diskusia. Je zrejmé, že aj historici a historičky budú postupne čoraz častejšie prichádzať do kontaktu s výsledkami tohto bádania. Táto diskusia môže byť pre nich v mnohých ohľadoch podnetná, a preto si zaslúži ich pozornosť. Ako prípadovú štúdiu, pomocou ktorej poukazujem na tie najzásadnejšie interdisciplinárne výzvy spájané v súčasnosti s paleogenetikou, som si zvolil momentálne populárny model pravekej migrácie z pontsko-kaspickej oblasti smerom na západ. Predpokladané migračné vlny z tejto oblasti boli podľa tohto modelu nedávno podporené aj paleogenetickým výskumom a do určitej miery by mali korelovať aj so šírením indoeurópskych jazykov.

Kľúčové slová: paleogenetika, aDNA, archeológia, interdisciplinarita, Indoeurópania

Abstract: This paper advances understanding of the ancient genomics revolution of the last decade drawing upon the recent archaeological debate concerning key epistemological and methodological issues. On many levels, ancient DNA becomes a concept of general interest. It is evident that historians are also becoming increasingly professionally involved and should therefore engage more in this discussion. As a model for demonstrating the most evident interdisciplinary obstacles which occurs when dealing with the ancient DNA, I chose a popular topic, concerning the 3rd millennium BC migration from the Pontic-Caspian steppes westward. It has currently been backed by archaeogenetics and is supposed to correlate with the spread of Indo-European languages.

Key words: Paleogenetics. aDNA. Archaeology. Interdisciplinarity. Indo-Europeans.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.3.5

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov