HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
HASAROVÁ, Zuzana

Efforts to Control the Language of a Central European Country – the Beginnings of People´s Russian Courses in Czechoslovakia.

Historický časopis, 2022, 70, 3, pp. 429–459, Bratislava.

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na obdobie konca 40. a čiastočne na začiatok 50. rokov 20. storočia. Sústreďuje sa na zakladajúce obdobie komunistického režimu v Československu. Podrobnejšie rozoberá snahy Moskvy, tlmočené a do praxe zavádzané domácou štátostranou, o prienik ruského jazyka medzi široké vrstvy československej spoločnosti. Tento fenomén večerných kurzov pre dospelých, pracujúcich občanov – tzv. Ľudových kurzov ruštiny – skúma v siločiarach prebiehajúcej sovietizácie Československa, ako súčasti krajín východného bloku počas studenej vojny. Pozornosť upriamuje na počiatky akcie, spôsob jej prezentácie i organizačné problémy, ktoré ju sprevádzali. Skúma, či mohlo byť dané podujatie úspešné a naopak, aké prekážky mu v tom bránili.

Kľúčové slová: Ľudové kurzy ruštiny; 1949, Československo; jazyk; studená vojna; Komunistická strana Československa; sovietizácia; kultúrna diplomacia; mäkká moc.

Abstract: The paper focuses on the period of the late 1940s, and partly the early 1950s. It focuses on the founding period of the communist regime in Czechoslovakia. The article analyses in more detail Moscow’s efforts, interpreted and organized by the domestic state party, to spread the Russian language among the broad strata of Czechoslovak society. This phenomenon of evening courses for adults, working citizens – the socalled People´s Russian Courses –, examines in relation to the coming Sovietization of Czechoslovakia as part of the countries of the Eastern bloc during the Cold War. It focuses on the beginnings of the event, the way it was presented and its organizational problems. He also researches if and why it was, or could have been successful and, conversely, what obstacles prevented its success.

Key words: People´s Russian Courses. 1949. Czechoslovakia. Language. Cold War. Communist Party of Czechoslovakia. Sovietization. Cultural Diplomacy. Soft Power.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.3.3

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov