HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
MRÁZ, Peter

The Magazine Slovenské pohľady (1939 – 1945) in the captivity of Ľudák ideology.

Historický časopis, 2022, 70, 3, pp. 515–532, Bratislava.

Abstrakt: Naša práca v úvodnej časti reflektuje situáciu, v ktorej boli slovenskí spisovatelia v rokoch druhej svetovej vojny konfrontovaní s ideologickými očakávaniami režimu Slovenskej republiky. Poukazuje na osud Mila Urbana, ktorý svoju kariéru formoval pod tlakom túžby vyniknúť. Na ceste za splnením tejto svojej túžby podľahol ideológii ľudáctva. Aktívne participoval na kreovaní slovenskej kultúry v rokoch 1939 – 1945, čo sa snažil svojimi povojnovými „spomienkami“ nivelizovať. Príspevok vo svojom jadre pojednáva o prejavoch ľudáckej ideológie v časopise Slovenské pohľady v rokoch 1939 – 1945. Pojem ľudácka ideológia vnímame ako označenie každej tendencie prívržencov HSĽS očierňovať svojich protivníkov, prenasledovať oponentov, podporovať procesy, ktoré by viedli k stabilizácii vládnuceho režimu. Dokazujeme, že ľudácka ideológia sa prejavila v dobovej literatúre a publicistike v podobe hodnotového zakolísania jednotlivých autorov, ktorí pri písaní svojich textov podľahli ideologickým požiadavkám doby. Nami zvolené úryvky z jednotlivých textov, ktoré boli zverejnené v mesačníku Slovenské pohľady, sú svedectvom o aktivitách ich šéfredaktora Stanislava Mečiara, o prispievateľoch tohto periodika, ale aj o publiku, ktoré tieto texty prijímalo.

Kľúčové slová: ľudácka ideológia, kultúra, Milo Urban, Slovenská republika 1939 – 1945, Gardista, Slovenské pohľady

Abstract: The introductory part of our work reflects the situation that confronted Slovak writers during the Second World War with the ideological expectations of the regime of the Slovak Republic. We point to the fate of Milo Urban, who developed his career under pressure from the wish to stand out. On the way to fulfilling his wishes he succumbed to the Ľudák ideology. He actively participated in the shaping of Slovak culture in the period 1939 – 1945, and attempted to level down his work with his postwar “memories”. The main part of the paper considers the expressions of Ľudák ideology in the magazine Slovenské pohľady in the period 1939 – 1945. We perceive the term Ľudák ideology as a designation for every tendency of adherents of Hlinka’s Slovak People’s Party to blacken or persecute their opponents and support processes leading to stabilization of the ruling regime. We show that the Ľudák ideology was expressed in the literature and public writing of the time in the form of value compromising by individual authors, who succumbed to the ideological demands of the time. The extracts from individual texts published in the monthly Slovenské pohľady are evidence of the activities of the chief editor Stanislav Mečiar, contributors to the magazine, and members of the public, who read these texts.

Key words: Ľudák ideology. Culture. Milo Urban. Slovak Republic 1939 – 1945. Gardista. Slovenské pohľady.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.3.6

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov