HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
JANURA, Tomáš

The Filling of Official Posts in Turňa County from 1711 to 1785.

Historický časopis, 2022, 70, 4, pp. 739–768, Bratislava.

Abstrakt: Štruktúra správy Turnianskej stolice priamo odrážala jej postavenie v rámci Uhorska ako najmenšej samosprávnej jednotky vôbec. Preto v Turnianskej stolici existovali len dva okresy, horný a dolný, pričom za bežný zvyk sa v závislosti od rozsahu samosprávneho regiónu považovalo členenie na štyri a viac okresov. Neobvyklé bolo aj zavedenie funkcie fiškála až v roku 1711. Rovnako sa v Turnianskej stolici k vytvoreniu postu všeobecného pokladníka prikročilo neskoro až v roku 1730, a to pod vplyvom obnovenej Kráľovskej miestodržiteľskej rady. Istú podobnosť v konštituovaní nových úradov zdieľala Turnianska stolica s väčšími administratívnymi jednotkami v prípade miesta podfiškála, ktoré vzniklo v roku 1776, pričom v Liptovskej stolici sa tak udialo v roku 1763 a v Spišskej stolici v roku 1767. Turnianska stolica na jednej strane v roku 1775 v dôsledku nariadenia Márie Terézie zaviedla post účtovného dozorcu v rovnakom roku ako Liptovská, Spišská a Zvolenská stolica. Avšak na druhej strane pod vplyvom nariadení z roku 1775 sa nevytvorila funkcia druhého podnotára, ako napríklad v tom istom roku v Liptovskej stolici. Malá rozloha Turnianskej stolice sa podpísala aj na zásahoch do postov prísažných prísediacich, podslúžnych (zastupujúcich služných) a podnotárov, ktoré v iných väčších stoliciach patrili k stabilným miestam s kontinuitou volenia. V Turnianskej stolici dokonca na kratšie obdobia zrušili niektoré významné miesta ako v rokoch 1744 – 1749 post riadneho notára, čím vlastne aj celkom zaniklo notárske oddelenie, keďže sa neobsadzovala ani stolička podnotára a všetky ich kompetencie prevzal zastupujúci podžupan. Vo väčších stoliciach bolo úplne nepredstaviteľné, aby sa v poslednej tretine 18. storočia prestal určovať zastupujúci podžupan, ako sa v Turnianskej stolici udialo v 70. rokoch 18. storočia.

Kľúčové slová: Turnianska stolica. Rod Horváth-Bugarin. Sebastián Ladislav Szeldmayer. Imrich Bárczy.

Abstract: The administrative structure of Turňa County reflected its position as the smallest self-governing unit within the Kingdom of Hungary. Although self-governing counties were usually divided into four or more districts, dependent on the size of the territory, Turňa County was divided into only two districts, upper and lower. It is also unusual that the position of fiscal was established as late as 1711. The post of general treasurer of Turňa County was also created very late, in 1730, as a result of the reinstatement of the Royal Governor`s Council. However, in the case of the deputy fiscal, the situation in Turňa County partially resembled those in the larger administrative units. It was established in 1776, while Liptov County established the post in 1763 and Spiš County in 1767. Thanks to the regulations imposed by Maria Theresa, Turňa County, like Liptov, Spiš and Zvolen Counties, established the post of auditor (exactor rationum) in 1775. However, another consequence of the legislation from 1775 was that the post of second deputy notary was not created in Turňa County, however within Liptov County, it was established in the same year. The small size of Turňa County also had an effect on the posts of assessors, deputy reeves (acting deputy reeves) and deputy notaries, which were considered to be stable positions in other counties, where they were routinely filled through elections. In Turňa County, some of the important posts were even cancelled for a short period of time. From 1744 to 1749, the posts of regular notary and deputy notary were not occupied. Thus, there was no notary service and their responsibilities were fulfilled by the acting deputy sheriffs. In the last third of the 18th century, the majority of counties absolutely could not do without the acting deputy sheriffs. However, in the 1770s Turňa County was the exception to the rule.

Keywords: Turňa County. Horváth-Bugarin family. Sebastián Ladislav Szeldmayer. Imrich Bárczy.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.4.6

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov