HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
SZEGHYOVÁ, Blanka

Marginalized Groups in Medieval and Early Modern Hungary.

Historický časopis, 2022, 70, 4, pp. 665–713, Bratislava.

Abstrakt: Štúdia prezentuje históriu marginalizovaných skupín, jej teoretické východiská a poskytuje stručný prehľad zahraničného i domáceho výskumu k tejto téme. Ako marginalizované skupiny sa súhrnne označujú jedinci, ktorí majú obmedzené možnosti uplatnenia sa a sú vylúčení z niektorých sfér života spoločnosti. Definičným kritériom pri identifikovaní jednotlivých okrajových skupín je odsudzujúci pohľad majoritnej, resp. dominantnej spoločnosti. Historici ľudí na okraji klasifikujú do rôznych okruhov podľa niektorých charakteristických vlastností ako sú extrémna chudoba, potulný, resp. kočovný spôsob života, vykonávanie nečestných povolaní, kriminálne aktivity, ale i telesné a duševné postihnutia, či príslušnosť k nábožensko-etnickým menšinám. Štúdia sa zameriava na štyri hlavné javy spájané s marginalizáciou- - na chudobu, nepočestnosť, kriminalitu a menšinovú etnicitu na prípade Rómov a Židov. Marginalizácia mala rôzne podoby, od prejavov odporu, nepriateľstva a fyzického násilia, cez segregáciu, stigmatizáciu, legislatívnych opatrení, ktoré kriminalizovali isté skupiny až po ich perzekúciu a fyzickú likvidáciu. Hlavnými dôvodmi marginalizácie boli okrem chudoby aj predsudky, povery, mýty a stereotypy, ako aj intolerancia a strach z neznámeho, cudzieho a iného, s ktorými sa mohli prepájať i racionálne obavy z nákazy či nepriateľských úmyslov.

Kľúčové slová: marginalizované skupiny, ľudia na okraji, marginalizácia, segregácia, stigmatizácia, kriminalizácia, nepočestnosť, chudoba, Židia, Cigáni/Rómovia

Abstract: The study presents the history of marginalized groups, the theoretical background and a brief historiographical overview. Marginalized groups are collectively referred to as those that have limited opportunities for employment and are excluded from certain spheres of society. The defining criterion in identifying particular marginalized groups is the judgemental view of the majority or dominant society. Historians classify people on the margins into different categories according to certain characteristics such as extreme poverty, a vagrant or nomadic way of life, the pursuit of dishonest or defamed professions, criminal activities, as well as physical and mental disabilities and affiliation with religious or ethnic minorities. The study focuses on four main phenomena associated with marginalization – poverty, infamy, criminality and minority ethnicity with the examples of Roma and Jews. Marginalization took various forms, from demonstrations of disgust, hostility and physical violence, to segregation, stigmatization, legislative measures that criminalized certain groups, to their persecution and physical elimination. Apart from poverty, the main reasons for marginalization were prejudices, superstitions, myths and stereotypes, as well as intolerance and fear of the unknown, the strange and the other, that could be intertwined with rational dread of contagious diseases or hostile intentions.

Keywords:  Marginalized groups. Social margin. Social exclusion/marginalization. Segregation. Stigmatization. Criminalization. Infamy. Poverty. Jews. Gypsies/Roma

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.4.4

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov