HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 71), 2023, č. 4

O B S A H / C O N T E N T S

D v o ř á k o v á, Daniela: Alkohol v každodennom živote stredovekých ľudí (Alcohol in the everyday life of medieval people) ............ 577

Š t ú d i e / A r t i c l e s

D v o ř á k o v á, Daniela: Víno od narodenia po smrť. Alkoholické nápoje v stredoveku ako kultúrnohistorický fenomén (Wine from birth to death. Alcoholic beverages in the Middle Ages as a cultural and historical phenomenon) ... 581

K o z á k, Petr: Víno, pivo, medovina... Sociální a kulturní aspekty konzumace alkoholu na jagellonských dvorech přelomu 15. a 16. století (Wine, beer, mead... Social and cultural aspects of alcohol consumption at the Jagiellonian courts around 1500) ... 601

Š k v r ň á k, Jan – Š k v r ň á k, Michael: Alkohol a účty panství České země do husitské revoluce (Alcohol and the Accounts of the Domain: the Czech Lands until the Hussite Revolution) ... 625

V i n c u r s k ý, Martin: Opilstvo a opilci vo vizitačných protokoloch neskorého stredoveku (Inebriety and Drunkards in Late Medieval Visitation Records) ... 645

R o z h ľ a d y / H o r i z o n s

H o m o ľ a, Tomáš: „Keď sa raz počas jedla pri kráľovskom stole rozprúdila veselá vrava...“ Jedlo a alkohol na hostinách uhorských kráľov v neskorom stredoveku (“When once during a meal at the royal table a merry dispute broke out...” Food and alcohol at the feasts of Kings of Hungary in the Late Middle Ages) ... 663

L y s á, Žofia: Vybrané aspekty dorábania a konzumácie vína v stredovekom mestskom práve (na území dnešného Slovenska) (Selected aspects of production and consumption of wine in medieval municipal law (in the territory of today‘s Slovakia))... 689

N a g i r n y y, Vitaliy: An unexpected ally: the influence of alcohol on the course of military campaigns in Rus` in the eleventh – twelfth centuries (An unexpected ally: the influence of alcohol on the course of military campaigns in Rus` in the eleventh – twelfth centuries) ... 709

D i s k u s i a / D i s c u s s i o n

M a x w e l l, Alexander: Objective Facts, Consensus Opinions and the Study of Slovak Panslavism ... 723

Z a v a r s k ý, Svorad: A Very Short Postscript on the Problem of Štúr’s Terminology ... 749

R e c e n z i e / R e v i e w s

S u c h á n e k, Drahomír: In nomine Domini. Papežské volby v období gregoriánské reformy (Martin Šenk) ... 753

G a h é r, František: Historické nápisy z Nitrianskej stolice do roku 1650 (Peter M. Zigman) ... 755

M a l a t i n s k ý, Michal: Pred súdom národa? Retribúcia na Slovensku a Národný súd v Bratislave 1945 – 1947 (Ivan Nociar) ... 760

K o l l á r o v á, Ivona: Tajne : Nebezpečná myšlienka a netransparentnosť komunikačných sietí v čase nepokoja (1789 – 1799) (Tomáš Janura) ... 764


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov