HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

O ČASOPISE

English version

Historický časopis je recenzovaný vedecký časopis primárne zameraný na stredoeurópske dejiny s dôrazom na slovenský a česko-slovenský kontext. Vedie ho domáca a medzinárodná redakčná rada. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín a podporuje interdisciplinárne presahy (sociológia, politológia, dejiny umenia, literatúry a hudby, filozofia dejín atď).

Historický časopis vydáva Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Vychádza päťkrát ročne. Minimálne jedno číslo je monotematické a posledné, piate číslo roku je anglojazyčné. Publikuje štúdie, komentované dokumenty, recenzie, polemiky a rôzne texty informačného charakteru. Dôraz kladie na pôvodné autorské príspevky vytvorené na základe primárneho výskumu. Časopis uverejňuje príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Historický časopis vychádza v tlačenej aj elektronickej forme. Ide o časopis s voľným prístupom (Open Access) podľa definície BOAI o voľnom prístupe. Články publikované v Historickom časopise sú licencované pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY4.0): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode, ktorá umožňuje zdieľanie a prispôsobovanie licencovaného materiálu v akomkoľvek médiu a formáte pre iné osoby za predpokladu, že pôvodné dielo je správne citované, všetky zmeny sú správne označené a licencia je riadne prepojená.

Vydavateľ ponecháva autorom autorské práva k ich článkom publikovaným v Historickom časopise – nevýhradná licencia (napr. autorské práva a iné vlastnícke práva súvisiace s článkom; právo používať podstatu článku v budúcich vlastných dielach/ výskume; právo reprodukovať článok na vlastné účely v prípade, že pri ďalšom publikovaní/ použití diela autor/ autori uvedie/ uvedú údaj o prvom vydaní článku/diela v Historickom časopise; právo na vlastné archivovanie článku). Autori udeľujú súhlas na publikovanie svojich článkov v Historickom časopise bez obmedzení. Publikovanie príspevkov v Historickom časopise nie je spoplatnené, od autorov sa nevyžaduje žiadna finančná úhrada.

Odoslaním svojich článkov redakcii Historického časopisu (e-mail: histcaso@gmail.com) na publikovanie autori súhlasia s licenciou v rámci CC BY 4.0. Autori udeľujú redaktorom a vydavateľovi licenciu na publikovanie svojich článkov v Historickom časopise a na identifikáciu časopisu ako originálneho média publikácie (DOI). Redakcia a vydavateľ môžu ukladať články vo verejne dostupnom elektronickom archíve časopisu a vo všetkých archívoch, v ktorých sú uložené články uverejnené v časopise, bez toho, aby sa vyžadoval výslovný súhlas autorov a za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené licenciou CC BY 4.0.

Cieľom časopisu je sprítomňovanie výsledkov historického bádania širšej vedeckej obci a prehlbovanie zmyslu pre historickú reflexiu. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské, alebo stredoeurópske dejiny.

Vychádza od: 1953

Periodicita: 5x ročne (piate číslo je v anglickom jazyku)

Jazyk: slovenčina, čeština, angličtina

ISSN: 0018-2575 (print)
ISSN: 2585-9099 (online)
EV 3084/09

Vydavateľ: Historický ústav SAV, v. v. i.

Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV

Hlavný redaktor: Adam Hudek
Výkonná, grafická a jazyková redaktorka: Miroslava Fabriciusová (histcaso@gmail.com)

Adresa redakcie:
Historický ústav SAV, v. v. i.
P. O. BOX 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava
Tel.: +421 908 098 937
E-mail: histcaso@gmail.com


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov