HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 69), 2021, č. 1

O B S A H / C O N T E N T S

Š t ú d i e / A r t i c l e s

Palko, Jakub: Majetkové spory štajerských kláštorov v čase uhorskej správy 1254 – 1260 (The property disputes of Styrian monasteries in the period of Hungarian administration, 1254–1260) ... 3

Dvořáková, Daniela: Smrť cisára Žigmunda Luxemburského a nástup Albrechta Habsburského na uhorský trón (The death of Emperor Sigismund of Luxembourg and Albert of Habsburg’s Accession to the Throne of Hungary) ... 27

Federmayer, Frederik: Nepotizmus a kariéra kráľovského úradníka v 17. storočí (Michal Partinger – radca a pokladník Uhorskej komory z pohľadu genealógie) (Nepotism and the Career of a Royal Official in the Seventeenth Century: Michal Partinger – Treasurer and Counsellor of the Royal Hungarian Chamber from a Genealogical Perspective) ... 49

Kičková, Adriana: Kinematografia a edukácia. Československý školský film 1918 – 1937 (Cinematography and education. The Czechoslovak school film 1918–1937) ... 83

Falisová, Anna – Ozorovský, Vojtech: Venerické choroby na Slovensku v minulosti a efekt „akcie PN“ (Sexually transmitted diseases in Slovakia in the past and the effect of “Action PN”) ... 99

Buzássyová, Barbora: Od internacionalistickej pomoci k pragmatickej spolupráci: priority československého „expertného poradenstva“ v oblasti vedy a vzdelávania pre krajiny Afriky v priebehu 60. a 70. rokov (From internationalist aid to pragmatic cooperation: the priorities of Czechoslovak “expert service” in the field of science and education provided to African countries during the 1960s and 1970s) ... 119

A r c h í v / A r t i c l e s

Duchoňová, Diana – Martí, Tibor: K mocenskej reprezentácii rodu Esterházy: Pohreb palatína Mikuláša Esterházyho vo svetle pozvaných hostí (On Power Presentation by the Esterházy family. The Funeral of Palatine Nicholas Esterházy in the Light of the Invited Guests) ... 147

R e c e n z i e / R e v i e w s

СТОЯНОВИЧ, Петър: Междуцарствието, кризата и битката за българския трон (1886 – 1887) (Roman Holec) ... 185


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov