HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 70), 2022, č. 1

O B S A H / C O N T E N T S

Š t ú d i e / A r t i c l e s

Vlasko, Vladimír: Okolnosti príchodu a etablovania sa Frangepánovcov v Uhorskom kráľovstve do roku 1263 (Circumstances of the arrival and establishment of the Frankopan family in the Kingdom of Hungary until 1263) ... 3

Studeničová, Hana: Několik okamžiků v historii rukopisného polyfonního chorbuchu. Fragmenty mešních ordinárií a proprií z Archívu mesta Bratislavy (Some Moments in the History of a Manuscript Polyphonic Choirbook. Fragments of the Ordinary and Proper of the Mass from the Bratislava City Archives) ... 33

Králík, Lukáš: Publikace právních předpisů pro slovenské prostředí před rokem 1918 (Publication of Law in Slovak Legal Culture before 1918) ... 53

Doležal, Kryštof: Československý poválečný nacionalismus v mediální recepci snímku Jan Roháč z Dubé (Post-War Czechoslovak Nationalism in the Media Reception of the Film about Jan Roháč of Dubá) ... 87

Hálek, Jan: Historiografie ve vleku politiky dějin: případ Štefánikovské legendy Ľudovíta Holotíka (Historiography in the Wake of the Politics of History: the case of Ľudovít Holotík’s book Štefánikovská legenda) ... 115

D i s k u s i a / D i s c u s s i o n

Nemec, Miroslav: Bol Jánošík väznený v kaštieli Vranovo? (Was Jánošík imprisoned in the Vranovo manor house?) ... 143

R o z h ľ a d y / H o r i z o n s

Kmeť, Norbert: Sebakritický komunista Róbert Roško (Self-critical communist Róbert Roško) ... 153

R e c e n z i e / R e v i e w s

Holec, Roman: Trianon triumf a katastrofa (Michal Kšíňan) ... 173

Nečasová, Denisa: Obrazy nepřítele v Československu 1948–1956 (Michal Mako) ... 177

Moravčíková, Henrieta, Szalay, Peter, Haberlandová, Katarína, Krišteková, Laura a Monika Bočková: Bratislava (ne)plánované mesto. Bratislava (un)planned city (Elena Mannová) ... 183

Švorc, Peter a Peter Kovaľ, eds.: Rok 1919 a Československo. Postavenie a premeny periférií nového štátu v procese jeho konštituovania (Erik Ondria) ... 187


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov