HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
ČÍŽOVÁ, Júlia
ĎURČO, Michal

Positive Deviance in 1980s Czechoslovakia: The Case of the Bratislava Environmental Movement.

Historický časopis, 2022, 70, 3, pp. 461–486, Bratislava.

Abstrakt: V 80. rokoch sa v Československu objavoval fenomén, ktorý niektorí sociológovia nazvali pozitívnou deviáciou. Išlo o jednotlivcov či skupiny narúšajúce negatívne vzorce správania v spoločnosti. V normalizačnom období, vyznačujúcom sa pasivitou a nechuťou sa verejne angažovať, boli protipólom apatie a svojou iniciatívnosťou vytvárali podhubie pre vznik občianskej spoločnosti po páde komunistického režimu. Jedným z najväčších takýchto ostrovov pozitívnej deviácie, vytvoreným na pozadí devastovanej prírody a krajiny, bolo bratislavské ochranárske hnutie formálne začlenené do Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Cieľom príspevku je analyzovať faktory vedúce k premene štandardnej, štátnymi štruktúrami kontrolovanej záujmovej organizácie na rešpektovanú spoločenskú silu so silným étosom pozitívnej deviácie. Z hľadiska širokého rozsahu pôsobnosti ochranárskeho hnutia sa štúdia zameriava na tie aktivity, ktoré v 80. rokoch najviac zviditeľnili ochranárov medzi verejnosťou a napomáhali tak šíriť pozitívne vzorce správania.

Kľúčové slová: štátny socializmus, slovenské environmentálne hnutie, občiansky aktivizmus, pozitívna deviácia, 80. roky

Abstract: 1980s Czechoslovakia provides the backdrop for an emergence of an approach to social change conceptualized within sociology as positive deviance. The term is used to describe individuals and communities which defy negative behaviour patterns in society. The Normalization period in Czechoslovakia was generally characterized by passivity and reluctance to engage in public matters. It was within this atmosphere that the so-called “islands of positive deviance” became antidotes to general resignation and proved to be hotbeds of citizen activism, later paving the way for the emergence of civil society. One such example of activism within the setting of devastated nature in Slovakia was the Slovak environmental movement formally constituted under the Slovak Union of Nature and Landscape Protectors (SZOPK). The aim of this paper is to analyse the factors leading up to the transformation of an official, state-controlled organization into a well-respected social movement. Due to the broad scope of their pursuits, the paper mainly focuses on activities which raised their public profile and contributed to the spread of positive behaviour patterns in society.

Keywords: State socialism. Slovak environmental movement. Citizen activism. Positive deviance. 1980s.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.3.4

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov