HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
ŠVEDOVÁ, Terézia

How did Public Against Violence Originate?

Historický časopis, 2022, 70, 3, pp. 533–559, Bratislava..

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá založením a vznikom Verejnosti proti násiliu, subjektu, ktorý zohral dôležitú úlohu v procese erózie totalitného režimu v novembri 1989 v Československu; sústreďuje sa pritom na prvý mesiac existencie tohto subjektu, t. j. november – december 1989, ktorý je z hľadiska právneho postavenia a riešenia otázky okamihu jeho vzniku nesmierne zaujímavý. Predmetom analýzy je otázka charakteru a právneho postavenia subjektu, ako aj jeho kryštalizujúcej sa vnútornej organizácie, pričom analýza sa do značnej miery opiera o archívne dokumenty, toho času účinné právne predpisy upravujúce združovanie občanov a v neposlednom rade o historickú, resp. historicko-právnu literatúru.

Kľúčové slová: Verejnosť proti násiliu, združovanie občanov, spolky, politické strany, politický pluralizmus.

Abstract: The paper deals with the establishment and early development of the Public against Violence (Verejnosť proti násiliu) Movement, an entity that played an important role in the process of erosion of the totalitarian regime in November 1989 in Czechoslovakia; it focuses on the first month in the existence of the subject, namely from November to December 1989, which is particularly interesting considering its legal status and the question of its formation. The subject of the analysis is the nature and legal status of the subject, as well as its emerging internal organization. It is largely based on archive documents, contemporary legislation governing citizens‘ associations and, last but not least, historical literature, or legal history literature.

Keywords: Public against Violence Movement. Freedom of association. Associations. Political parties. Political pluralism.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.3.7

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov