HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
BENKA, Peter 

Language in historical research: Political implications of language practice in Hungary in the 16th and 17th centuries.

Historický časopis, 2022, 70, 4, pp. 639–663, Bratislava.

Abstrakt: Štúdia sa zameriava na socio-kultúrne chápaný výskum viacjazyčnosti ako jednu z možných interpretácií uhorskej spoločnosti raného novoveku. Ťažiskom pozornosti je široko definovaná politická sféra v dobovom zmysle slova. K fenoménu viacjazyčnosti pristupuje tak prostredníctvom príkladov z jazykovej praxe, ako aj zohľadňovaním dobovej reflexie o rolách prisudzovaných jazyku na rôznych úrovniach hierarchicky chápaného politického spoločenstva. Pri utriedení pramenného materiálu a následnej analýze sú nosnými dve perspektívy. Najprv je pozornosť venovaná pragmatickému prístupu k fenoménu viacjazyčnosti, reprezentovanému poznaním danej situácie a hľadaním efektívnych spôsobov, ako sa s ňou vyrovnávať v záujme dosiahnutia iných politických cieľov. Druhú perspektívu predstavuje analýza situácií, v ktorých býval jazyk – v praktickej i symbolickej rovine – používaný v politickom konaní pracujúcom s motívmi „vlastného“ a „cudzieho“, ako prostriedok na začlenenie a vylúčenie. Napriek absencii teoretickej reflexie i inštitucionálneho zázemia v podobe, porovnateľnej s modernou dobou, sa aj v ranom novoveku možno stretnúť s jazykom ako fenoménom plniacim špecifické úlohy.

Kľúčové slová: viacjazyčnosť dejiny, raný novovek, Uhorsko, jazyk a politika

Abstract: The paper shows socio-cultural historical research into multilingualism as one of the possible approaches to the analysis of early modern Hungarian society. The emphasis is put on the broadly defined political sphere, respecting its early modern meanings and contexts. The analysis of multilingualism rests on examples both from social practice and the intellectual discourse that dealt with the roles that were ascribed to various languages within the hierarchically ordered early modern society. Two perspectives were used as groundwork when ordering the source material and its subsequent analysis. Firstly, attention is devoted to pragmatic attitudes towards multilingualism present in Hungary. They were represented by acknowledgment of the existing situation, and then search for effective ways to work with it in order to achieve particular (political) aims. Secondly, the analysis focuses on situations when language was instrumentalized – both practically and symbolically – in the political activities within the distinction of “own/native/local” against “foreign/alien”, as a means of inclusion or exclusion. Eventually, it is proposed that the phenomenon of language played specific roles in the political sphere also in the early modern period in spite of a lack of institutional and intellectual background comparable to those of modern times.

Keywords: Multilingualism history. Early modern Hungary. Language and politics

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.4.3

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov