HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

NEMEC, Miroslav: Was Jánošík imprisoned in the Vranovo manor house?

Historický časopis, 2022, 70, 1, pp. 143–152, Bratislava.

O článku: Cieľom predkladaného textu bolo podrobiť kritike desaťročia akceptovanú informáciu o väznení zbojníka Juraja Jánošíka v kaštieli Vranovo v Palúdzke (dnes súčasť mesta Liptovský Mikuláš). Ako prvý priniesol túto teóriu básnik Samo Chalupka, ktorý sa odvolával na v rodine tradovaný príbeh. Avšak súdna prax v Liptovskej stolici, ako aj v mestečku Svätý Mikuláš ukazuje, že možnosť väznenia zbojníka vo Vranove je málo pravdepodobná. Stoličné súdy totiž v meste prebiehali už roky predtým, teda tu stolica musela mať vytvorené zázemie. Navyše je vo Svätom Mikuláši už od konca 17. storočia doložená aj mestská väznica, ktorú mohla stolica tiež využívať a v neskoršom období ju aj dokázateľne využívala.

Kľúčové slová: Juraj Jánošík. Kaštieľ Vranovo. Liptovský Mikuláš-Palúdzka. Väzenie. Samo Chalupka.

Abstract: The aim of the proposed text was to analyse the decades-long accepted information about the imprisonment of the robber Juraj Jánošík in the Vranovo manor house in Palúdzka (now part of the town Liptovský Mikuláš). The Slovak romantic poet Samo Chalupka was the first to put forward this theory, which was a story told in his family for generations. However, the court practice in the Liptov county, as well as in the town of Svätý Mikuláš shows that the possibility of imprisoning a robber in Vranovo is improbable. The county courts had been held in the town for years before, so the county had to have a background here. In addition, the town prison has been documented in Svätý Mikuláš since the end of the 17th century, The county could also use it, and in the later period we have proof of this.

Keywords: Juraj Jánošík. Vranovo manor house. Liptovský Mikuláš- Palúdzka. Prison. Samo Chalupka.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.6

PDF DOWNLOAD / Plný text

Citovaná literatúra

 1. ANTOLOVÁ, Ružena. Jánošík – od skutočnosti k legende. Liptovský Mikuláš: Múzeum Janka Kráľa, 2013, 120 s. ISBN 978-80-970184-9-8.
 2. BRTÁŇ, Rudo. Návrat do minulosti. In: Nový Liptov, 1963, roč. 5, č. 10, s. 3.
 3. CHALUPKA, Samo. Básnické dielo. Bratislava: Tatran, 1973, 375 s.
 4. ĎURIŠKA, Zdenko. Genealógia rodu Chalupkovcov. In Biografické štúdie 36. Martin: Slovenská národná knižnica, 2013, s. 14-40. ISBN 978-80-8149-017-0.
 5. FEJÉRPATAKY-BELOPOTOCKÝ, Gašpar. O zbojství Jura Jánošíka, jináče Jánošiaka, rodilého z Terchovej, zbojníkú a laupežníkú hlavníka (hadnada). In: Nowý y Starý Wlastenský Kalendář, 1831 – 1833, roč. 2 – 4.
 6. HLAVIENKA, Ján a kol. Jubilejný zborník Literárnohistorického múzea Janka Kráľa. Liptovský Mikuláš: Literárnohistorické múzeum Janka Kráľa, 1986, 112 s.
 7. HOUDEK, Ivan. Vyznanie zbojníka Jura Jánošíka. Praha: Novina, 1937, 13 s.
 8. HYROŠ, Štefan Nikolaj. Zámok Lykava a jeho páni, poťahom na državie, Lyptov a okolie. Turč. Sv. Martin: Kníhtlač.-účastin. spolok, 1876, 551 s.
 9. CHALUPKA, Samo. Spevy Sama Chalúpky. Banská Bystrica: Eug. Krčméry, 1868, 218 s.
 10. Jánossik Liptowský Laupežnik. In TABLIC, Bohuslav. Slowenssti Werssowcy. Collecta revirescunt. Swazek druhý. We Wacowě: u Antonina Gotliba prywil. kněhtlačitele, 1809, s. 120-137.
 11. JANURA, Tomáš. Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. Liptovský Mikuláš: Galéria Petra Michala Bohúňa, 2008, 127 s. ISBN 978-80-85706-45-1
 12. JANURA Tomáš. Nepotizmus v správe Liptovskej stolice v 18. storočí. In: Historický časopis, 2011, roč. 59, č. 3, s. 403-425. ISSN 0018-2575.
 13. Juraj Jánošík. Veľká kniha o zbojníckom kapitánovi. Martin: Matica slovenská, 2014, 160 s. ISBN 978-80-8128-105-1.
 14. KOČIŠ, Jozef. Neznámy Jánošík. Martin: Osveta, 1986, 144 s.
 15. MELICHERČÍK, Andrej. Jánošíkovská tradícia na Slovensku. Bratislava: Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení, 1952, 301 s.
 16. MELICHERČÍK, Andrej. Juraj Jánošík – hrdina protifeudálneho odboja slovenského ľudu. Martin: Osveta, 1963, 175 s.
 17. PALENČÁROVÁ, Radka. Kriminalita žien v Abovskej stolici v 18. storočí (sociálna analýza). Dizertačná práca. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021, 191 s.
 18. PAŠKA, Ladislav. Kde väznili a súdili Jánošíka. In: Liptov, 1991, roč. 42, č. 48, s. 8.
 19. POČTA, Jindro. Juraj Jánošík. História skoro detektívna. Liptovský Mikuláš: NORAMI s. r. o., 2013, 59 s.
 20. PODHOLSKÝ, Jozef. Juro Jánošík. + 1713. Marca 16. In: Slovenské ľudové noviny, 1913, roč. 4, č. 10, s. 3-4.
 21. SIDORENKO, Juraj – KORMAN, Anton. Po stopách Juraja Jánošíka. In: Práca, 17. marec 1963, s. 4.
 22. Slovenský biografický slovník, II. zväzok, E – J. Martin: Matica slovenská, 1987, 589 s.
 23. SOCHÁŇ, Pavel. Zbojník Juro Jánošík. Bratislava: Družstvo na vydávanie kníh a časopisov v Bratislave, 1924, 35 s.
 24. SOCHÁŇ, Pavel. Kde bol Jánošík popravený?. In: Slovenská politika, 10. január 1936, s. 2.
 25. SROKA, Stanislaw Andrzej. Jánošík – Pravdivá história karpatského zbojníka. Bratislava: Goralinga, 2009, 69 s. ISBN 978-80-970042-1-7.
 26. ULIČNÝ, Ferdinand, zost. Liptovský Mikuláš. Bratislava: CREDO, 2006, 283 s. ISBN 80-969503-8-X.
 27. VÍTEK, Peter. Historická prechádzka po Liptovskom Mikuláši. Liptovský Mikuláš: Mesto Liptovský Mikuláš, 2018, 242 s. ISBN 978-80-570-0247-5.


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Copyright © Historický ústav SAV, v. v. i., 1953 - 2022 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov