HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

POKYNY PRE AUTOROV English version

Historický časopis vychádza šesťkrát do roka. Uverejňuje výhradne pôvodné články, ktoré sú výsledkom vlastnej bádateľskej činnosti autora. Príspevky redakcia predloží na posúdenie lektorom. O ich prijatí alebo neprijatí na základe lektorských posudkov a rozhodnutia redakčnej rady Historického časopisu autorov upovedomíme. Autori poskytujú svoje rukopisy exkluzívne Historickému časopisu a pred rozhodnutím redakčnej rady ich neuverejnia v iných časopisoch. Rukopisy sa nevracajú. Autor odovzdaním príspevku do redakcie Historického časopisu súhlasí s jeho publikovaním v elektronickej podobe na webovej stránke Historického časopisu.

Príspevky do Historického časopisu odovzdávajte, resp. posielajte na adresu redakcie (histcaso@gmail.com) v elektronickej forme v textovom editore Word pod operačným systémom Windows. Pri písaní poznámok pod čiarou (nie na konci príspevku) používajte príkaz Vložiť a následne Poznámka pod čiarou.

Rozsah štúdií, vrátane poznámkového aparátu, by nemal presiahnuť 40 strán (72 000 znakov vrátane medzier), recenzií 10 strán (18 000 znakov vrátane medzier). K štúdii je potrebné pripojiť resumé v rozsahu cca 1 400 znakov v nemeckom jazyku, krátky abstrakt (cca 700 znakov) + kľúčové slová v anglickom jazyku a osobné údaje o autorovi (bydlisko, zamestnanie, e-mail a telefonický kontakt). Ak štúdia/práca vznikla ako výsledok riešenia určitého projektu, autor uvedie v prvej poznámke pod čiarou: jeho číslo, názov a na ktorom pracovisku bol daný projekt riešený napríklad: Práca/štúdia bola vypracovaná v rámci projektu APVV-17-0398 Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku, riešeného v Historickom ústave SAV, príp. Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-17-0398, riešeného v Historickom ústave SAV.

Vzhľadom na platnosť STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy – je potrebné rešpektovať jej zásady. Niektoré interpunkčné znamienka sa však v odkazoch používajú odlišne od pravidiel slovenského pravopisu aj od uvedenej normy vzhľadom na špecifiká citovania v Historickom časopise. Pre uľahčenie citovania uvádzame niektoré vzory:

Odkaz na monografiu (1 3 autori):
1KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa, 1991, s. 56. ISBN.
2PEŠEK, Jan BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava: Veda, 1997, 311 s. ISBN.
Pozn.: dve alebo tri mená sa navzájom oddeľujú pomlčkou s medzerami po oboch stranách pomlčky.

Odkaz na monografiu (viac ako 3 autori):
3HOLEC, Roman et al. Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva: Víťazstvá a prehry. Bratislava: Družstevná únia SR, 1995, s. 201 – 202. ISBN.
Pozn.: čísla strán v rozpätí strán sa uvádzajú so spojovníkom.

Odkaz na zborník ako celok:
4BYSTRICKÝ, Valerián (ed.). Slovensko v politickom systéme Československa: Materiály z vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991. Bratislava: Historický ústav SAV, 1992, 99 s. ISBN.
Pozn.: Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste.
Pozn.: Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedecký redaktori, editori, prekladatelia...) sa uvádzajú za názvom.
5Slovenská veda: zborník zo 14. medzinárodnej konferencie. Ed. Elena Nedorostová. Bratislava: Veda, 2001, 248 s. ISBN.

Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci:
6MICHÁLEK, Slavomír. Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939 1945. In PEKNÍK, Miroslav (ed.). Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava: Veda, 2002, s. 301 – 317. ISBN.

Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku:
7KOVÁČ, Dušan. Popoluška slovenskej historiografie vlastné dejiny. In Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 2, s. 233 – 244. ISBN.

Odkaz na už uvedený prameň:
8KAMENEC, ref. 1, s. 37.
V prípade, že v jednej poznámke sú uvedené dva pramene toho istého autora, v ďalších poznámkach uvádzame aj prvé slová názvu prameňa:
9KAMENEC, Po stopách, ref. 1, s. 12.

Odkaz na elektronický zdroj:
10KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elekronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000 – 2001 [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136-139. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf>.
Povinný je aj údaj o dátume citovania: [cit. 2001-04-10].

Všeobecné poznámky:

  • Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo uvádzame: b. m., b. r., b. v.

  • V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá k príslušnému miestu vydania: Praha: Argo; Bratislava: Concordia, 1999.

  • Ak je viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou a medzerou: Bratislava; Martin: Osveta, 1956.

  • Údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa až po údaj o rozsahu. Preklad názvu sa môže pripojiť v hranatých zátvorkách.

  • Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné uvádzať okrem strán aj číslo.

  • Odkaz na archívny prameň: Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Povereníctvo informácií a osvety (ďalej PIO), kartón (ďalej k.), č. j. 785.

Adresa redakcie:
Historický časopis
Historický ústav SAV
P. O. BOX 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava
IČO vydavateľa: 00 166 944

Tel.: 0908 098 937
E-mail: histcaso@gmail.com
Web: http://www.historickycasopis.sk


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov