HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
HUDEK, Petra

Kam zmizli sochy Lenina a Gottwalda? Premena československého verejného priestoru po roku 1989

Historický časopis, 2023, 71, 1, str. 115–145, Bratislava

Abstrakt: Článok sa zameriava na situáciu vo verejnom priestore v Československu po nežnej revolúcii v roku 1989. Analyzuje stav a zásahy na pomníkoch a pamätníkoch vybudovaných počas štátneho socializmu v Československu. Pozornosť sa sústreďuje na sochy predstaviteľov komunistického režimu a ich symboly (Lenina, Gottwalda, Zápotockého, milicionára a iných). Článok je rozdelený do osem na seba nadväzujúcich častí. Prvá a druhá časť článku podrobne skúma verejný priestor v Československu počas novembrových a decembrových dní v roku 1989 a jeho vizuálnu stránku. Ďalšie časti sa zameriavajú na konkrétne zaobchádzanie s prorežimnými pomníkmi – ich odstraňovanie, ničenie, výmenu. V šiestej a siedmej časti sa pozornosť zameriava na muzealizáciu týchto nežiadúcich objektov tak na námestiach, ako aj v múzeách. Posledná časť skúma nové využitie sôch z obdobia štátneho socializmu vo forme ich pretavenia na nové reprezentatívne symboly, prípadne na ich predaj. Cieľom tohto článku je odpovedať na otázky spojené so sochami a pomníkmi ako politickými reprezentáciami z obdobia štátneho realizmu a ich kultúrnym a historickým statusom po roku 1989 v bývalom Československu. Výskum sa snaží kriticky nahliadať na zaužívanú hypotézu, že sochy bývalého režimu boli ničené a detailnejšie sa zameriava na ich osud po nežnej revolúcii.

Kľúčové slová: pomník, socha, nežná revolúcia, 1989, Českoslovenko

Where did the Statues of Lenin and Gottwald Disappear to? Transformation of the Czechoslovak Public Space after 1989

Historický časopis, 2023, 71, 1, pp. 115–145, Bratislava

Abstract: This article focuses on the situation in the public space of Czechoslovakia after the Velvet Revolution in 1989. It analyses the status and interventions on monuments and memorials built during state socialism in Czechoslovakia. Attention is given to the statues of communist leaders and their emblems (Lenin, Gottwald, Zápotocký, Militiaman, and others). The text is divided into eight interconnected parts. The first and second sections of the article explore in detail the public space in Czechoslovakia during November and December 1989 and its visual side. The other parts focus on the treatment of pro-regime monuments – their removal, destruction, and replacement. The sixth and seventh sections are dedicated to the museumization of these unwanted objects in squares and museums. The last part examines the new potential uses of statues from the period of state socialism in terms of their transformation into new representative symbols or their sale. The main aim of this article is to respond to questions related to statues and monuments used as political representations from the period of state realism and their cultural and historical role after 1989 in former Czechoslovakia. The research seeks to take a critical look at the accepted hypothesis that statues of the former regime were destroyed and more closely discusses their status after the Velvet Revolution.

Keywords: Monument. Statue. Velvet Revolution, 1989. Czechoslovakia

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.5

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov