HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 43, 2/1995

O B S A H

Š t ú d i e

H o m z a, Martin: Vzťahy stredovekého Spiša a Malopoľska od najstarších čias do roku 1138 ... 201
S k l a d a n ý, Marián: Prvé turzovsko-fuggerovské zmluvy o spoločnom mediarskom Podniku ... 215
T i b e n s k ý, Ján: Výskum života a diela Mateja Bela na širších a pevnejších Základoch ... 230
B y s t r i c k ý, Valerián: Eduard Beneš a Slovensko (1918 - 1938) ... 246
G r e x a, Ján: Politický zápas o koncepciu telovýchovy a športu v rokoch 1945 - 1948 ... 263

R o z h ľ a d y

Č a r n o g u r s k á, Marina: Staroveká Čína v závere obdobia "Bojujúcich štátov" ... 282

M a t e r i á l y

R o s e n b a u m, Karol: Dielo a miesto Heinricha Daniela Zschokkeho v slovenskej vzdelanosti ... 294

A r c h í v

B y s t r i c k ý, Valerián: Dokumenty o postoji Eduarda Beneša k česko-slovenským vzťahom koncom tridsiatych a začiatkom štyridsiatych rokov ... 317

K o n f e r e n c i e - S e m i n á r e - D i s k u s i a

L a v a b r o v á, Marie-Claire: Paměť a konflikty paměti: Francouzská komunistická strana a druhá světová válka ... 328
B e c k e r, Jean-Jacques: Paměť o první světové válce ve francouzském veřejném mínění (až do dnešní doby) ... 335
U n f r i e d, Berthold: Najnovší vývoj pamäti vojny a odboja v Rakúsku ... 341
P i c h l í k, Karel: První světová válka v paměti Čechů, zvláště po listopadu 1989 ... 349
J a b l o n i c k ý, Jozef: Spomienky a životopisy ľudáckych predstaviteľov publikované po roku 1989 ... 355
L i p t á k, Ľubomír: Pamätníky a pamäť povstania roku 1944 na Slovensku ... 363

R e c e n z i e

P e t r u f, P.: Marshallov plán (H. Tkadlečková) ... 370
Ž a t k u l i a k, J.: V mene zákonov a proti občanom? (Trestno-správna právomoc národných výborov na Slovensku v rokoch 1950 - 1957.) (V. Varínsky) ... 372
B u r i a n, J.: Římské impérium. Vrchol a proměny civilizace (P. Valachovič) ... 374
Kollár, K.: Milan Hodža, moderný teoretik, pragmatický politik (A. Bartlová) ... 376
S k o r z e n y, O.: Mé velitelské operace. Nekonvenční bojové akce. L a n g , J. von: Gestapo. Nástroj teroru (S. Chytka) ... 378
W e h r l é, F.: Le divorce tschéco-slovaque. Vie et mort de la Tschécoslovaquie 1918-1992 (Ľ. Lipták) ... 380
Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. (P. Švorc) ... 383

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

A r t i c l e s

H o m z a, M.: The Spiš-Little-Poland relationships from the early ages until 1138 ... 201
S k l a d a n ý, Marián: The first of the Thurzo-Fugger-copper-joint-ventures treaties ... 215
T i b e n s k ý, Ján: The research on the Mathias Beľs life and work based on a deeper and more-detailed scientific foundation ... 230
B y s t r i c k ý, Valerián: Edvard Beneš and Slovakia (1918 - 1938) ... 246
G r e x a, J.: Political fight for the Sport movement conception from 1945 to 1948 ... 263

H o r i z o n s

Č a r n o g u r s k á, Marina: Ancient China at the end of the "Warring Staates" ... 282

M a t e r i a l s

R o s e n b a u m, Karol: The work and place of Heinrich Daniel Zschokke in the Slovak culture or education or erudition ... 294

A r c h í v

B y s t r i c k ý, Valerián: The documents concerning the Edvar Beneš's opinion on the Czecho-Slovak relationships at the end of the 30's and the beginning of the 40's ... 317

L a v a b r e, Marie-Claire: The memory and the war memory: The Communistic Party of France and World War II ... 328
B e c k e r, Jean-Jacques: The recall of the World War I. in the French public opinion until the present-day ... 335
U n f r i e d, B.: The recent or the latest development of the war history in Austria ... 341
P i c h l í k, Karel: The Czech People, their recalls on the World War I. and the refreshing of these recalls after November of 1989 ... 349
J a b l o n i c k ý, Jozef: The Memories and Biographies of the Hlinka's People Party Representatives published after 1989 ... 355
L i p t á k, Ľubomír: The Memorials and memories on the Slovak National Uprising of 1944 in Slovakia ... 363

R E V I E W S - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y C H R O N I C L E


I N H A L T

S t u d i e n

H o m z a, Martin: Die Beziehungen der mittelalterichen Zips und Kleinepolen von der ältesten Zeit bis Jahre 1138 ... 201
S k l a d a n ý, Marián: Die ersten thurzo-fuggerschen Verträge betreffs des gemeinsamen Kurperhandel  ... 215
T i b e n s k ý, Ján: Das Leben und das Werk von Matthias Bel dargestellt auf einer breiteren und kompakteren Basis 230
B y s t r i c k ý, Valerián: Edvard Beneš und die Slowakei (1918 - 1938) ... 246
G r e x a, Ján: Politischer Kampf über die Konzeption der Körperziehung und des Sportes im Jahre 1945-1948 ... 263

S t u d i e n

Č a r n o g u r s k á, Marina: Das altertümliche China im Schluss des Zeitraumes "Der kämpfenden Staaten" ... 282

M a t e r i a l i e n

R o s e n b a u m, Karol: Die Arbeit und die Stelle von Heinrich Daniel Zschokke in der slowakischen Bildung ... 294

A r c h i v

B y s t r i c k ý, Valerián: Die Dokumenten über die Stellung von Edvard Beneš zur tschecho-slowakischen Beziehungen am Ende der 30 und am Anfag der 40 Jahre ... 317

L a v a b r e, Marie-Claire: Die Konflikten der Erinnerungen: Die Französiche kommunistische Partei und der zweite Weltkrieg ... 328
B e c k e r, Jean-Jacques: Die Erinnerungen über den ersten Weltkrieg in der franzosischen offentlichen Meinuug (bis in der heutigen Zeit) ... 335
U n f r i e d, Berthold: Die neueste Entwicklung der Erinnerungen von dem Krieg und der Widerstandsbewegung im ósterreich ... 341
P i c h l í k, Karel: Der erste Weltkrieg im Erinnerungen der Tschechen, besonders nach November 1989 ... 349
J a b l o n i c ký, Jozef: Die Erinnerungen und die Lebensbeschreibungen Vertreter HSĽS nach dem Jahr 1989 publiziert ... 355
L i p t á k, Ľubomír: Die Denkmäler und die Erinnerungen des Aufstandes in der Slowakei im Jahre 1944 ... 363

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E CH R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov