HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 69), 2021, č. 2

O B S A H / C O N T E N T S

Ú v o d / I n t r o d u c t i o n

Kozák, Petr: Dvořané neuherského původu na stránkách knih účtů dvora krále Vladislava II. z let 1494–1495: Příspěvek k fungování uhersko-české personální unie v době jagellonské (Courtiers of Non-Hungarian Origin on the Pages of Account Books from the Court of King Vladislav II, 1494–1495: A Contribution to the Functioning of the Personal Union of Hungary and Bohemia in the Jagiellonian Period) ... 193

Veselovská, Eva: Stredoveké notované fragmenty zo Slovenského národného archívu, Fond Hodnoverného miesta Konventu premonštrátov v Lelese (Medieval Notated Fragments from the Slovak National Archives, Collection from the Leles Premonstratensian Monastery Place of Authentication) ... 223

Lukáčová, Alexandra: Talianske cesty ruských umelcov a aristokratov v prvej polovici 19. storočia. Aké stopy zanechali na území Slovenska? (The Italian journeys of Russian artists and aristocrats in the first half of the 19th century. What imprints did they leave in the region of Slovakia?) ... 247

Šmíd, Marek: Parlamentní volby a aktivita Československé strany lidové v politickém životě první Československé republiky v reflexi představitelů Svatého stolce (Parliamentary Elections and the Activity of the Czechoslovak People’s Party in the Political Life of the First Czechoslovak Republic as Presented by the Representatives of the Holy See) ... 273

Michálek, Slavomír: Štátny department USA: kompenzácia verzus Československé menové zlato v rokoch 1948 – 1961 (The US State Department: Compensation versus Czechoslovak Monetary Gold, 1948–1961) ... 293

Kabešová, Monika: Andrej Kaboš a Ervín Polák. Odvolaní vedoucí tajemníci KV KSS Bratislava v kontextu hledání „vnitřních zrádců“ počátkem 50. let 20. století (Andrej Kaboš and Ervín Polák. Dismissal of the Chief Secretaries of the Regional Committee of the Communist Party of Slovakia, Bratislava in the Context of the Search for “Internal Traitors” at the Beginning of the 1950s) ... 317

A r c h í v / A r t i c l e s

Janecová, Tamara: Ľudia píšu Čatlošovi (Prosbopisy Židov adresované ministerstvu národnej obrany v rokoch 1939 – 1942) (People write to Čatloš (Appeals from Jews addressed to the Ministry of National Defence in the period 1939–1942)) ... 345

R e c e n z i e / R e v i e w s

Podolan, Peter: Veľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie (Matej Harvát) ... 371

Sheidel, Walter: The Great Leveler. Violence and the History of Inquality from the Stone Age to Twenty-first Century (Antonie Doležalová) ... 377


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov