HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 69), 2021, č. 4

O B S A H / C O N T E N T S

Ú v o d / I n t r o d u c t i o n

Hlavinka, Ján: Monotematické číslo na tému Prenasledovanie Židov na Slovensku v kontexte holokaustu v strednej Európe (One-theme issue on the theme The Persecution of the Jews in Slovakia in the Context of the Holocaust in Central Europe) ... 577

Š t ú d i e / A r t i c l e s

Zavacká, Katarína: Viera alebo rasa. Dilemy tvorby prvých protižidovských noriem na Slovensku (Faith or race. The dilemma of writing the first anti-Jewish legislation in Slovakia) ... 579

Kubátová, Hana: Topológie holokaustu na východoslovenskom vidieku (Topologies of the Holocaust in the East Slovak Countryside) ... 601

Nešťáková, Denisa: Žena – muž– tábor: K otázke vplyvu rodu na prežívanie holokaustu (Woman – Man – Camp.On the question of the influence of gender on surviving the Holocaust) ... 627

Tokárová, Zuzana: Social Status of the Interwar Jewish Political Elite in Prešov and Its Influence on Surviving the Holocaust ... 655

Schvarc, Michal – Hlavinka, Ján: Deportácie Židov zo Spiša v septembri 1944. K začiatkom a chronológii druhej vlny deportácií Židov zo Slovenska (The Deportation of Jews from Spiš in September 1944. On the Beginning and Chronology of the Second Wave of Deportation of Jews from Slovakia) ... 677

A r c h í v / A r t i c l e s

Nižňanský, Eduard – Psicová, Katarína: Nemecký poradca Erich Gebert a jeho snahy o ovplyvnenie priebehu arizácií na Slovensku (Advisor Erich Gebert and his efforts to influence the course of Aryanization in Slovakia) ... 693

Hlavinka, Ján – Schvarc, Michal: Akcia Reinhardt a deportácie slovenských Židov do Lublinskej oblasti v dokumentoch (Operation Reinhardt and the Deportation of Slovak Jews to the Lublin District Through Documents) ... 729

M a t e r i á l y / M a t e r i a l s

Ďurková, Mária: Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2019 – 2020 (Historiography at the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences in 2019–2020) ... 755

R e c e n z i e / R e v i e w s

Hájková, Anna: The Last Ghetto: An Everyday History of Theresienstadt (Denisa Nešťáková) ... 777

N e k r o l ó g / N e c r o l o g

Zomrel Ákoš Paulinyi (1929 – 2021) (Roman Holec) ... 780


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov