HISTORICAL JOURNAL

1/2024

AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE
AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE

PUBLISHED BY INSTITUTE OF HISTORY OF SAS

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexing & Abstracting:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

CURRENT ISSUE | EDITORIAL STAFF | GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS | ARCHIVE | ORDERS | ABOUT THE JOURNAL | PUBLICATION ETHICS | CALLS FOR PAPERS

Historický časopis (ročník 72), 2024, č. 1

O B S A H / C O N T E N T S

Š t ú d i e / A r t i c l e s

H u r b a n i č, Martin: Keď ariánski Vandali ovládli starší Rím... Reflexie byzantských autorov k otázke jednoty cirkvi po roku 1054 (When Arian Vandals conquered ? Elder' Rome…. The Byzantine Authors and Their Views on Church Unity after 1054) ... 3

Š v e c o v á, Adriana – V l a d á r, Vojtech: Causae matrimonii v uhorskej kánonistike a cirkevnosúdnej praxi prvej polovice 19. storočia (Causae matrimonii in Canon Law and the Practice of Church Courts in the Kingdom of Hungary in the First Half of the 19th Century) ... 25

P a t e r a, Lukáš: Vývoj železiarskeho priemyslu v spišsko-gemerskej banskej oblasti v rokoch 1867 – 1914 (Development of the iron industry in the Spiš-Gemer mining area in the years 1867–1914) ... 49

K l e č a c k ý, Martin: Deset let hledání. Správní reforma z roku 1927 a její prosazení na okresní úrovni na Slovensku (Ten Years of Searching. The Administrative Reform of 1927 and its Implementation on the District Level in Slovakia) ... 81

Š i m á n ě, Michal: Maturitní zkouška v československém odborném školství v letech 1948–1953 (The Matura Examination in Czechoslovak Vocational Education, 1948–1953) ... 101

S t r u h á r o v á, Alexandra – T a t e r o v á, Eva: Československo a Írán v 60. letech 20. století: Překvapivé partnerství (Czechoslovakia and Iran in the 1960s: an unlikely partnership) ... 129

R o z h ľ a d y / H o r i z o n s

F u r m a n i k, Martin: K politickej, vojenskej, náboženskej, školskej, kultúrnej a hospodárskej činnosti spišských Nemcov v rokoch 1938 – 1943 (The Political, Military, Religious, Educational, Cultural and Economic Activities of the Spiš (Zipser) Germans, 1938–1943) ... 151

R e c e n z i e / R e v i e w s

G a u č í k, Štefan: Podnik v osídlach štátu. Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej spoločnosti (Patrik Beňuš) ... 184

S z e m e t h y, Tamás: Katonabárók és hivatalnok grófok: Új arisztokraták a 18. századi Magyarországon (Peter Keresteš) ... 186

V y h l í d a l, Milan: Vojenští zpravodajci proti nacistické okupaci – odbojová skupina Tři konšelé (Martin Posch) ... 190


Google
 

We also recommend to you:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historical Journal, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
Volume 72 * 2024