HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

ETICKÝ KÓDEX HISTORICKÉHO ČASOPISU English version

Vydavateľom Historického časopisu je Historický ústav Slovenskej akadémie vied. Časopis vedie redakčná rada časopisu a širšia medzinárodná redakčná rada, ktoré sú zložené z významných osobností z odboru história zo Slovenskej republiky a zahraničia.

Prioritou redakčnej rady je predchádzať profesijnému pochybeniu a dohliadať na dodržiavanie pravidiel publikačnej etiky a dodržiavanie kvality publikovaných príspevkov. Zásady publikačnej etiky sú záväzné pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na tvorbe Historického časopisu.

Redakcia a vydavateľ

 • Redakčná rada sleduje a zodpovedá za dodržiavanie zásad publikačnej etiky. Zaistí, že publikované príspevky zodpovedajú medzinárodne prijatým etickým zásadám a akademickým zvyklostiam;
 • umožní zverejnenie opráv, vysvetlení, ospravedlnení týkajúcich sa príspevku alebo jeho časti, prípadne odstránenie príspevku, pokiaľ je to potrebné a technicky možné;
 • sleduje podozrenie na nekorektné správanie a v prípade nutnosti prijíma zodpovedajúce rozhodnutie;
 • redakcia má plnú zodpovednosť a právo prijať alebo odmietnuť príspevok do recenzného konania v prípade, že príspevok nezodpovedá svojou témou tematickému zameraniu časopisu;
 • v prípade úspešného recenzného konania redakčná rada rozhoduje o publikovaní príspevku. Pri rozhodovaní redakčnej rady o publikovaní/nepublikovaní príspevku tvoria východiskový materiál recenzné posudky. Právom redakčnej rady je úspešne zrecenzovaný príspevok nezaradiť ihneď do tlače najbližšieho čísla;
 • redakčná rada nemôže vysloviť súhlas s publikovaním nerecenzovaného príspevku, alebo príspevku, ktorý neprešiel úspešne recenzným konaním. Bez osobitného recenzného konania môžu byť publikované jedine príspevky informatívneho charakteru, recenzie, anotácie a správy;
 • členovia redakčnej rady publikujúci vo vlastnom časopise nesmú zneužiť svoju pozíciu;
 • vydavateľ dbá na prevenciu akýchkoľvek konfliktov záujmov medzi redakciou, autormi, recenzentmi a členmi redakčnej rady. Prípadné problémy sa riešia v súlade s dokumentom Publishing Ethics Resource Kit, ktorý vytvorila spoločnosť Elsevier;
 • redakčná rada chráni dôvernosť osobných údajov, obsah recenzných posudkov a korešpondenciu redakcie s autormi a recenzentmi;
 • redakčná rada uverejňuje a v prípade nutnosti aktualizuje zásady pre recenzné konanie a formálne náležitosti príspevkov (pokyny pre autorov).

Autori

 • Autor je povinný oboznámiť sa s Etickým kódexom Historického časopisu a riadiť sa pokynmi pre autorov vychádzajúcimi zo zásad normy STN ISO 690;
 • autor predkladá redakcii pôvodný, dosiaľ nepublikovaný text. Nesmie predložiť na publikovanie rovnaký príspevok, ktorý už bol predložený, resp. publikovaný inde, pokiaľ nebol výrazne prepracovaný alebo doplnený. V prípade doplneného príspevku musí v poznámke na konci textu uviesť informáciu o prepracovanosti a rozsahu doplnení, s konkrétnym označením, kde bol publikovaný pôvodný príspevok;
 • autor zodpovedá za to, že všetky údaje uvedené v príspevku sú korektné a presné. Plagiátorstvo a používanie nedôveryhodných zdrojov je neprijateľné;
 • autor zodpovedá za správne a presné citovanie použitej literatúry a prameňov. Je povinný uviesť svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko, adresa, e-mailový kontakt) a prípadný zdroj finančnej podpory výskumu;
 • autor je povinný podieľať sa na procese recenzovania príspevku, nesie zodpovednosť za uvedenie všetkých spoluautorov, ktorí sa podieľali na jeho vypracovaní a je zodpovedný za to, že všetci spoluautori videli a odsúhlasili jeho finálnu verziu zaslanú do recenzného konania a súhlasili s uvedením svojich mien ako spoluautorov;
 • autor je povinný dodať obrázky, mapy, grafy, tabuľky a ostatný sprievodný materiál v požadovanej kvalite. Pritom musí dôsledne dodržiavať autorské práva. O uvedenej skutočnosti pripojí k textu príspevku prehlásenie;
 • v prípade, že text príspevku bude uverejnený v Historickom časopise jeho autor udeľuje časopisu bezodplatne výhradnú a vecne, časovo, územne a iným rozsahom neobmedzenú licenciu. V prípade ďalšieho publikovania príspevku je potrebný súhlas redakčnej rady;
 • autor je povinný ihneď oznámiť redakcii časopisu všetky závažné chyby a nepresnosti v príspevku a odstrániť alebo opraviť chyby, na ktoré je upozornený nielen v recenznom konaní, ale aj v prípade zistenia vlastného pochybenia;
 • autor je oprávnený odvolať sa proti rozhodnutiu recenzentov. Konečné rozhodnutie je v kompetencii redakčnej rady Historického časopisu.

Recenzenti

 • Všetky príspevky podliehajú recenznému konaniu. V prípade rozdielnych stanovísk recenzentov rozhodnutie je v kompetencii redakčnej rady Historického časopisu.
 • Recenzent je povinný oboznámiť sa s Etickým kódexom Historického časopisu a s pokynmi pre autorov vychádzajúcimi zo zásad normy STN ISO 690;
 • recenzné konanie je prísne anonymné, to znamená, že recenzenti nepoznajú identitu autora a autor nepozná identitu recenzentov;
 • anonymitu príspevku zaistí redakcia tak, že dôsledne odstráni z textu všetky informácie, ktoré by mohli viesť k identifikácii autora, resp. recenzenta;
 • recenzent prijatím rukopisu a vyplnením osobitného recenzného formulára potvrdzuje, že nie je si vedomý akéhokoľvek stretu záujmov (napr. školiteľ, priama spolupráca s autorom, konkurenčná súťaživosť atď.);
 • recenzent je povinný bezodkladne oznámiť nesúhlas so svojim vymenovaním, prípadne nemožnosť dodržania termínu pre vypracovanie recenzného posudku, aby mohla redakčná rada navrhnúť inú kompetentnú osobu;
 • rukopis je dôverným materiálom, a preto ho recenzent nesmie nikomu ukázať a nesmie o ňom s nikým diskutovať. Výnimku udeľuje hlavný redaktor časopisu. Za dôverné sa považujú aj zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného pokračovania, a preto sa nesmú použiť na získanie osobnej výhody recenzenta;
 • recenzné posudky sa môžu (v anonymnej podobe) poskytnúť len autorom a redakčnej rade ako podklad pre konečné rozhodnutie o publikovaní;
 • recenzent sa zaväzuje, že posúdi príspevok z hľadiska odborného obsahu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Osobná kritika autorov nie je vhodná;
 • recenzent doručí podpísaný posudok (osobne, listom, mailom – s oskenovaným podpisom) na adresu redakcie;
 • recenzent je povinný upozorniť, ak mu je to známe, že podobný príspevok už bol publikovaný v inom časopise alebo, že v príspevku neboli použité relevantné práce;


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov