HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 43, 1/1995

O B S A H

Š t ú d i e

W o l f r a m, Herwig: Historické pramene a poloha (Veľkej) Moravy ... 3
M r v a, Ivan: Vypuknutie povstania Františka II. Rákociho a jeho priebeh na Slovensku roku 1703 ... 16
F i r s o v, Jevgenij F.: Boj za orientáciu českého a slovenského národnooslobodzovacieho hnutia v Rusku v rokoch 1915-1917 ... 47
C a m b e l, Samuel: Arizácia a ďalšie zmeny v pozemkovej držbe na Slovensku do leta 1944 ... 69
P e š e k, Ján: Premeny slovenského družstevníctva po roku 1948 ... 89

R o z h ľ a d y

H a t a l o v á, Henrieta: Generál Čankajšek a jeho doba (1887-1975) ... 106
S z p o c i n s k i, Andrzej: Druhá svetová válka ve školních učebnicích 1950-1993 v Polsku ... 119
F r a n k, Robert: Dvě svetové války ve francouzských učebnicích ... 124

M a t e r i á l y

R o s e n b a um, Karol: Život a pôsobenie Daniela Jaroslava Bórika (1814-1899) ... 129

R e c e n z i e

H a b s b u r g, Otto von: Úvahy o Evropě (J. Bartl) ... 151
K a ľ a v s k ý, M.: Národnostné pomery na Spiši v 18. storočí a v 1. polovici 19. storočia (V. Čičaj) ... 153
A l e š, P.: Pravoslavná cirkev u nás. Přehled dějinné cesty (A. Kaputa) ... 155
P r e č a n, V.: V kradeném čase. Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973-1993 (K. Pichlík) ... 157
Krise - Umbruch - Neubeginn. Eine kritische und selbskritische Dokumentation der DDR Geschichtswissenschaft 1989/90 (J. Kudrna) ... 159

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

A r t i c l e s

W o l f r a m, Herwig: Historical sources and the position of (Great) Moravia ... 3
M r v a, Ivan: The outbreak of Francis II Rákóczi's uprising and its development in Slovakia of the year 1703 ... 16
F i r s o v, Jevgenij F.: The orientation of the Czech and Slovák National Liberation Movement in Russia from 1915 until 1917 ... 47
C a m b e l, Samuel: The Arization and Other Landowner Changes in Slovakia up to the Summer of 1944 ... 69
P e š e k, Ján: The Development of the Slovak Cooperatives' System after 1948 ... 89

H o r i z o n s

H a t a l o v á, Henrieta: General Chiang Kai-shek and his Time (1887-1975) ... 106
S z p o c i n s k i, Andrzej: The World War II in school textbooks of 1950-1993 in Poland ... 119
F r a n k, Róbert: Two World Wars in French History textbooks ... 124

M a t e r i a l s

R o s e n b a um, Karol: The Life and Work of Daniel Jaroslav Bórik (1814-1899) ... 129

R E V I E W S - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


S O M M A I R E

A r t i c l e s

W o l f r am, Herwig: Les sources historiques et le site de la (Grande) Moravie ... 3
M r v a, Ivan: Ľ éclatement de ľ insurrection de François II Rákóczi et son déroulement en Slovaquie en 1703 ... 16
F i r s o v, Jevgenij F.: La lutte pour ľ orientation du mouvement de libération nationale tch?que et slovaque en Russie en 1915 - 1917 ... 47
C a m b e l, Samuel: Ľ arisation et ď autres changement dans la possession fonciére en Slovaquie jusqu`? l`été 1944 ... 69
P e š e k, Ján: Les transformations du mouvement coopératif slovaque apr?s 1948 ... 89

H a t a l o v á, Henrieta: Général Tchang Kai-Chek et son époque (1887-1975) ... 106
S z p o c i n s k i, Andrzej: La seconde guerre mondiale dans les manuels scolaires 1950 - 1953 en Pologne ... 119
F r a n k, Robert: Deux guerres mondiales dans les manuels scolaires francais ... 124

M a t é r i a u x

R o s e n b a um, Karol: La vie et ľ activité de Daniel Jaroslav Bórik (1814 - 1899) ... 129

C R I T I Q U E - G L O S S A I R E - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I Q U E


I N H A L T

S t u d i e n

W o l f r a m, Herwig: Die historischen Quellen und die Lage (Grossen) Mährens ... 3
M r v a, Ivan: Der Ausbruch des Aufstandes von Franz II. Rákóczi und seiner Verlauf auf der Slowakei im Jahre 1703 ... 16
F i r s o v, Jevgenij F.: Der Ringen und die Orientierung der tschechischen und slowakischen Nationalbefreiungsbewegung in Russland 1915 - 1917 ... 47
C a m b e l, Samuel: Arisation und die weiteren Änderungen in dem Bodenbesitz in der Slowakei bis Sommer 1944 ... 69
P e š e k, Ján: Die Wandlung des slowakischen Genossenschaftwesen nach dem Jahr 1948 ... 89

R u n d s c h a u

H a t a l o v á, Henrieta: General Tschan Kai-Schek und seiner Zeit (1887 - 1975) ... 106
S z p o c i n s k i, Andrzej: Zweiter Weltkrieg in dem polnischen Schulbücher 1950 - 1993 ... 119
F r a n k, Róbert: Zwei Weltkriegen in dem französischen Schulbücher ... 124

M a t e r i a l en

R o s e n b a u m, Karol: Das Leben und Wirkung Daniel J. Bórik (1814 - 1899) ... 129

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov