HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 46, 1/1998

O B S A H

Š t ú d i e

J a v o š o v á, Erika: Hostia na Slovensku pred tatárskym vpádom roku 1241 ... 3
K a s n y í k o v á, Kristína: Úradníctvo a nobilitácia v štátnej správe Uhorska za Márie Terézie v rokoch 1740-1780 ... 12
C a m b e l, Samuel: Miesto Milana Hodžu v slovenskom družstevníctve po vzniku ČSR (1918-1924) ... 24
Č i e r n a - L a n t a y o v á, Dagmar: Slovenské záujmy v oficiálnych kontaktoch medzi Bratislavou a Moskvou (1940-1941) ... 42
L o n d á k, Miroslav: K problematike industrializácie Slovenska v období príprav plánov na 2. päťročnicu ... 64

R o z h ľ a d y

A v e n a r i u s, Alexander: Učenie Jána z Damašku o ikone: k problému stredovekého symbolizmu ... 79

M a t e r i á l y

H a s l i n g e r, Peter: Sto rokov susedstva - rakúsko-maďarské vzťahy 1895-1994 ... 94

A r c h í v

R y c h l í k, Jan: Zápisky Jána Lichnera z väzenia ... 99

R e c e n z i e

P e š e k, J.-B a r n o v s k ý, M.: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953 (P. Švorc) ... 129
T e j c h m a n, M. a kol.: Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944-1948 (P. Petruf) ... 132
Stručný biografický slovník (A-Ž) (Mimosúdne rehabilitovaní vojaci z povolania a občianski zamestnanci vojenskej správy prepustení z Čs. armády v rokoch 1948-1989 na Slovensku) (S. V. Chytka) ... 133

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

A r t i c l e s

J a v o š o v á, Erika: Guests in Slovakia before the Tartar Invasion in 1241 ... 3
K a s n y í k o v á, Kristína: The Officials and Nobilitation in State Administration during the Reign of Maria Theresia in the Years 1740-1780 ... 12
C a m b e l, Samuel: The Role of Milan Hodža in the Slovak Cooperative Farming after the Czechoslovakia Republik Foundation (1918-1924) ... 24
Č i e r n a - L a n t a y o v á, Dagmar: Slovak Interests in the Official Between Bratislava and Moscow (1940-1941) ... 42
L o n d á k, Miroslav: Toward the industrialization of Slovak in the period of preparing 2nd 5-years plans ... 64

H o r i z o n s

A v e n a r i u s, Alexander: John's from Damascus theory of icons: some facts on the medieval symbolism ... 79

M a t e r i a l s

H a s l i n g e r, Peter: Neighbours for 100 Years: Autrian-Hungarian Relations 1895-1994 ... 94

A r c h i v e s

R y c h l í k, Jan: Ján Lichner's notes from prison ... 99

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A L T

S t u d i e n

J a v o š o v á, Erika: Die Gäste in der Slowakei vor dem Tatareneinbruch 1241 ... 3
K a s n y í k o v á, Kristína: Das Beamtentum und Nobilitierung in der ungarischen Staatsverwaltung in der Zeit der Regierung von Maria Theresia 1740-1780 ... 12
C a m b e l, Samuel: Die Position Milan Hodžas im slowakischen Genossenschaftswesen nach dem Entstehen der Tschechoslowakei (1918-1924) ... 24
Č i e r n a - L a n t a y o v á, Dagmar: Das Interesse der Slowakei an offiziellen Kontakten zwischen Bratislava und Moskau (1940-1941) ... 42
L o n d á k, Miroslav: Zur der Problematik der Industrialisierung der Slowakei im Zeitabshnitt der Vorbereitungen der Pläne des zweiten Fünfjahrplanes ... 64

R u n d s c h a u

A v e n a r i u s, Alexander: Das Lehren des Johannes von Damaskos über die Ikone: zum Problem des mittelalterlichen Symbolismus ... 79

M a t e r i a l i e n

H a s l i n g e r, Peter: Hundert Jahre der Nachbarschaft - österreichisch-ungarische Bezüge 1895-1994 ... 94

A r c h i v

R y c h l í k, Jan: Die Memoiren von Ján Lichner aus dem Gefängnis ... 99

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov