HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

HÁLEK, Jan: Historiography in the Wake of the Politics of History: the case of Ľudovít Holotík’s book Štefánikovská legenda.

Historický časopis, 2022, 70, 1, pp. 115–142, Bratislava.

O článku: Studie analyzuje na příkladu slovenského historika Ľudovíta Holotíka a jeho knihy Štefánikovská legenda a vznik ČSR problematiku boje proti tzv. buržoazním legendám o vzniku Československa v roce 1918, který probíhal především v první polovině padesátých let 20. století. Pozornost je věnována také proměnám, jimiž v průběhu let 1960–1968 procházela česká a slovenská historická obec a historiografie sledující problematiku první světové války a boje Čechů a Slováků za samostatný stát. Boj proti tzv. buržoazním legendám o vzniku Československa patřil v letech následujících po komunistickém převzetí moci v únoru 1948 mezi hlavní úkoly oficiální československé historiografie. Knižní i časopisecká produkce věnovaná této problematice vyvrcholila v roce 1958 knihou předního slovenského historika Ľudovíta Holotíka, nazvanou Štefánikovská legenda a vznik ČSR. Její autor se snažil doložit tvrzení, že činnost M. R. Štefánika v době první světové války (stejně jako v případě celé československé zahraniční odbojové akce) nemohla vést k osvobození Čechů a Slováků z rakousko-uherské monarchie. Štefánik, stejně jako T. G. Masaryk a E. Beneš sloužili podle Holotíkova líčení především zájmům buržoazních dohodových mocností, resp. zájmům české a slovenské buržoazie. Kniha, která v době svého vydání vyvolala mezi Holotíkovými kolegy celou řadu kladných reakcí, se v proměňující se politické a společenské atmosféře šedesátých let 20. století stala předmětem ostré kritiky. Ta vyvrcholila v ovzduší Pražského jara roku 1968. Holotík se postupně ocitl v izolaci, do níž jej uzavřeli jeho kolegové, kteří se již v nové atmosféře odmítali hlásit ke svým deset let starým hodnocením. V říjnu 1968 byl Holotík pod tlakem veřejnosti nucen rezignovat na funkci ředitele Historického ústavu Slovenské akademie věd.

Kľúčové slová: Československo. Historiografie. Stalinism. Legendy. Ľ. Holotík. M. R. Štefánik. Pražská jar 1968. Historický ústav Slovenskej akadémie vied.

Abstract: The paper analyses the issue of a fight against the bourgeois legends about the foundation of Czechoslovakia in 1918. It uses the example of a Slovak historian Ľudovít Holotík and his book Štefánikovská legenda a vznik ČSR. It also focuses on the changes experienced in the period 1960–1968 by the Czech and Slovak historian communities and historiographies describing the First World War and the fight by Czechs and Slovaks for an independent country. In the period following the assumption of power by the Communists in February 1948, the fight against the bourgeois legends about the foundation of Czechoslovakia was one of the main tasks of the official Czechoslovak historiography. Book and journal production devoted to this subject culminated in 1958 with a book by a prominent Slovak historian Ľudovít Holotík Štefánikovská legenda a vznik ČSR. Its author set out to prove the claim that the work of M. R. Štefánik (and the whole Czechoslovak resistance abroad) during the First World War could not lead to the liberation of Czechs and Slovaks from the Austro-Hungarian monarchy. The book received a lot of positive responses from Holotík’s colleagues at the time it was published, but in the changing political and social climate of the 1960s it was subjected to sharp criticism. The disapproval culminated during the Prague Spring of 1968. Holotík became gradually isolated and so did his colleagues, who in the new climate refused to uphold their reviews from ten years before. Due to the public pressure, Holotík had to resign from his post as the director of the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences in October 1968.

Keywords: Czechoslovakia. Historiography. Stalinism. Legends. Ľ. Holotík. M. R. Štefánik. The Prague Spring of 1968. Institute of History of the Slovak Academy of Sciences.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.5

PDF DOWNLOAD / Plný text

Citovaná literatúra

 1. BLAIVE, Muriel. Promarněná příležitost. Československo a rok 1956. Praha: Prostor, 2001 (edice Obzor, sv. 35), 481 s. ISBN 80-7260-053-2.
 2. ČORNEJ, Petr. Historici, historiografie a dějepis. Studie, črty, eseje. Praha: Karolinum, 2016, 484 s. ISBN 978-80-246-3276-6.
 3. Dejiny Slovenska (tézy). Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1955 (příloha Historického časopisu, 3, 1955), 299 s.
 4. DEVÁTÁ, Markéta. Vysoká škola politických a hospodářských věd jako nástroj indoktrinace marxisticko-leninského vědeckého světového názoru. In: JIROUŠEK, Bohumil a kol. Proměny diskursu české marxistické historiografie (Kapitoly z historiografie 20. století). České Budějovice:
 5. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav, 2008 (Historia culturae XV, Studia 10), s. 193-204. ISBN 978-3-7001-8139-2.
 6. GAJAN, Koloman, MACEK, Josef a Zdeněk ŠOLLE. K některým problémům naší historické vědy. In: Nová mysl: theoretický a politický časopis ÚV KSČ, 1956, s. 636-640.
 7. GALANDAUER, Jan. Vznik Československé republiky 1918. Programy, projekty, předpoklady. Praha: Svoboda, 1988, 344 s.
 8. HÁJEK, Jiří S. Americký imperialismus a vznik ČSR v roce 1918 (Příspěvek k historii wilsonovské legendy). In: Nová mysl, 1951, roč. 5, s. 486-501.
 9. HÁJEK, Jiří S. Wilsonovská legenda v dějinách ČSR. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953 (Za svobodu lidu, sv. 11), 217 s.
 10. HÁLEK, Jan a Boris MOSKOVIĆ. Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století. Praha: Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2020 (České moderní dějiny, sv. 9), 379 s. ISBN 978-80-200-3154-9; 978-80-88304-26-5.
 11. HANZAL, Josef. Cesty české historiografie 1945–1989. Praha: Karolinum, 1999, s. 155. ISBN 80-7184-751-8.
 12. HOLOTÍK, Ľudovít. Pravda o Štefánikovi. In: Nové slovo, 1951, roč. 8, č. 48, 49, 51, 52, s. 951-952, 981-982, 1021-1022, 1037-1038.
 13. HOLOTÍK, Ľudovít. K Štefánikovskej legendě. In: Historický sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 1952, roč. 10, s. 256-275.
 14. HOLOTÍK, Ľudovít. Slovenská historiografia na nových cestách. In: Historický sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 1952, roč. 10, s. 324-341.
 15. HOLOTÍK, Ľudovít. K periodizácii slovenských dejín v období feudalizmu a kapitalizmu. In: Historický časopis, 1953, roč. 1, s. 42-73.
 16. HOLOTÍK, Ľudovít. Úloha talianskej a francúzskej vojenskej misie na Slovensku r. 1919. In: Historický časopis, 1953, roč. 1, s. 561-594; 2/1954, s. 39-70.
 17. HOLOTÍK, Ľudovít. [recenze] J. S. Hájek, Wilsonovská legenda v dějinách ČSR. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953, s. 218. In: Historický časopis, 1953, roč. 1, s. 322-327.
 18. HOLOTÍK, Ľudovít. Štefánikova účasť v protisovietskej intervencii. In: Dějepis ve škole, 1954, roč. 1, č. 6, s. 241-247.
 19. HOLOTÍK, Ľudovít. Problémy národnooslobodzovacieho boja a slovenská buržoázia před prvou svetovou vojnou. In: Historický časopis, 1955, roč. 3, s. 26-51.
 20. HOLOTÍK, Ľudovít. Štefánikovská legenda a vznik ČSR. Bratislava: SAV, 1958, 513 s.
 21. HOLOTÍK, Ľudovít. Októbrová revolúcia a národnooslobodzovacie hnutie na Slovensku v rokoch 1917–1918. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, 165 s.
 22. HOLOTÍK, Ľudovít. Vznik Československa a jeho význam pre slovenský národ. In: Historický časopis, 1958, roč. 6, s. 487-502.
 23. HOLOTÍK, Ľudovít. O Slovenskej republike rád 1919. In: Historický časopis, 1959, roč. 7, s. 173-202.
 24. HOLOTÍK, Ľudovít. Oktjabŕskaja revoljucija i nacionaľno-osvoboditeľnoje dviženije v Slovakii v 1917–1918 gg., Moskva: Socèkgiz, 1960, 160 s.
 25. HOLOTÍK, Ľudovít. Rozvoj slovenskej historickej vedy a československá historiografia. In: Historický časopis, 1962, roč. 10, s. 489-503.
 26. HOLOTÍK, Ľudovít. Memorandum slovenského národa z roku 1861. In: Historický časopis, 1963, roč. 11, s. 3-30.
 27. HOLOTÍK, Ľudovít. Sjazd sociálnodemokratickej strany (ľavice) na Slovensku v januári 1921. In: Historický časopis, 1963, roč. 11, s. 337-365.
 28. HOLOTÍK, Ľudovít. Beginnings of the Czechoslovak state in 1918 and the Slovaks. In: Studia historia slovaca, 1964, vol. 1, s. 117-149.
 29. HOLOTÍK, Ľudovít. Súčasný stav a problémy slovenskej historiografie. In: Historický časopis, 1966, roč. 14, s. 1-10.
 30. HOLOTÍK, Ľudovít. Zápas o charakter republiky – revolučný Hlohovec roku 1920. In: Historický časopis, 1966, roč. 14, s. 219-250.
 31. HOLOTÍK, Ľudovít. Októbrová revolúcia a revolučné hnutie na Slovensku v novembri a decembri 1918. In: Historický časopis, 1967, roč. 15, s. 489-511.
 32. HOLOTÍK, Ľudovít. The „Jewish Problem“ in Slovakia. In: East European Quarterly, 1967, vol. 1, s. 31-37.
 33. HOLOTÍK, Ľudovít. The Slovaks: an Integrating or Disintegrating Force?. In: Austrian History Yearbook, 1967, vol. 3, s. 365-393.
 34. HRONSKÝ, Marián. Slovensko při zrode Československa. Bratislava: Pravda, 1988, 341 s.
 35. HUDEK, Adam. Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948–1968. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010, 252 s. ISBN 978-80-970302-3-0.
 36. JIROUŠEK, Bohumil, ed. Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd: sborník ze stejnojmenné konference, která se konala 27. června 2006 v Českých Budějovicích jako součást světového kongresu SVU. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých
 37. Budějovicích, Historický ústav Filozofické fakulty; NTP Pelhřimov, 2006 (Historia culturae X, Studia 7), 141 s. ISBN 978-80-7040-887-2; 978-80-86559-64-3.
 38. JIROUŠEK, Bohumil. Historik Jaroslav Charvát v systému vědy a moci. Praha: ARSCI, 2011, 230 s. ISBN 978-80-7420-015-1.
 39. JURÍČEK, Ján. M. R. Štefánik: životopisný náčrt. Bratislava: Mladé letá, 1968, 172 s.
 40. KAMENEC, Ivan a Miroslav MICHELA. Rozhovor s dějinami. Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie s Miroslavom Michelom. Bratislava: HADART, 2019, 156 s. ISBN 978-80-99941-00-8.
 41. KAMENEC, Ivan. Spoločnosť – politika – historiografia. Pokrivené (?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí. Bratislava: Prodama, 2009, 264 s. ISBN 978-80-89396-02-3.
 42. KOLÁŘ, Pavel. Soudruzi a jejich svět. Sociálně myšlenková tvářnost komunismu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Nakladatelství Lidové noviny, 2019 (edice Po válce), 295 s. ISBN 978-80-88292-55-5, 978-80-7422-592-5.
 43. KOPEČEK, Michal. Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953–1960. Praha: Argo, 2009 (Historické myšlení, sv. 44), 386 s. ISBN 978-80-257-0100-3.
 44. KOVÁCS, Endre. [recenze] Holotík, Ľudovít: Štefanikovská legenda a vznik ČSR. In: Századok: A Magyar Történelmi Társulat folyóirata, 1960, 94, s. 698-699.
 45. KOVÁČ, Dušan. Myšlienka československej státnosti. Jej vznik a realizácia. In: Historický časopis, 1988, roč. 36, s. 341-352.
 46. KOVÁČ, Dušan a kol. Dejiny Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Veda, 2014, 687 s. ISBN 978-80-224-1316-9.
 47. KRÁL, Václav. Masaryk, Beneš a osvobozenecká legionářská legenda. In: Historie a vojenství, 1952, roč. 1-2, č. 1, s. 116-138.
 48. KRÁL, Václav. O Masarykově a Benešově kontrarevoluční politice. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953, 234 s.
 49. KRÁL, Václav. Plány amerických imperialistů na světovládu a Masarykův první odboj. In: Historie a vojenství, 1953, roč. 1-2, č. 2, s. 122-142, č. 3, s. 107-127.
 50. KRÁL, Václav. [recenze] Americký imperialismus: Jiří S. Hájek, Wilsonovská legenda v dějinách ČSR. In: Československý časopis historický, 1953, roč. 1, s. 512-515.
 51. KŘÍŽEK, Jaroslav. Čeští a slovenští rudoarmějci v sovětském Rusku: 1917–1920. Praha: Orbis, 1955, 25 s.
 52. KŘÍŽEK, Jaroslav. [zpráva] Diskuse o T. G. Masarykovi a protisovětském vystoupení československých legií. In: Historie a vojenství, 1968, roč. 17, s. 1219-1221.
 53. KŘÍŽEK, Jurij a Oldřich ŘÍHA. Bez Velké říjnové socialistické revoluce by nebylo Československa. Boj české a slovenské dělnické třídy za svobodu v letech 1917–1920. Praha: Rovnost, 1951 (Za svobodu lidu, sv. 5), 98 s.
 54. MACHO, Peter. Milan Rastislav Štefánik ako symbol. Bratislava: Veda vydavateľstvo SAV – Historický ústav SAV, 2019, 287 s. ISBN 978-80-224-1785-3.
 55. MLYNÁRIK, Ján. Milan Rastislav Štefánik v historiografii (1948–1968). In: Historický časopis, 1990, roč. 38, s. 398-419.
 56. NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nepřítele v Československu 1948–1956. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, 235 s. ISBN 978-80-7422-688-5.
 57. OLIVOVÁ, Věra. Kosmopolitismus ve výkladu vzniku ČSR. In: Proti kosmopolitismu ve výkladu našich národních dějin. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1953, s. 79-110.
 58. PACHTA, Jan, NEČÁSEK, František a Eva RAISOVÁ, eds. Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. G. Masaryka. Praha: Orbis, 1953, 269 s.
 59. PÁVOVÁ, Jana. Demagog ve službách strany: portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, 191 s. ISBN 978-80-87211-09-0.
 60. PEROUTKA, Ferdinand. Mluví k Vám Ferdinand Peroutka. Díl 1. Rozhlasové komentáře Rádio Svobodná Evropa (1951–1959). Praha: Argo, 2003, 580 s. ISBN 80-7203-496-0.
 61. PETRÁŇ, Josef. Filozofové dělají revoluci: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948–1968–1989). Praha: Karolinum, 2015, 1132 s. ISBN 978-80-246-2994-0.
 62. PICHLÍK, Karel. [recenze] Ľudovít Holotík – „Štefánikovská legenda a vznik ČSR“. In: Historie a vojenství, 1958, roč. 7, s. 625-630.
 63. PICHLÍK, Karel. Vzpoury navrátilců z ruského zajetí na Slovensku v květnu a červnu 1918. In: Historický časopis, 1963, roč. 11, s. 580-598.
 64. PÍSCH, Mikuláš. Za odhalenie legiend o Masarykovi, Benešovi a Štefánikovi. In: Historický časopis, 1953, roč. 1, s. 521-537.
 65. PLEVZA, Viliam. Rok osemnásty. Bratislava: Smena, 1988, 112 s.
 66. Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Praha: Ministerstvo spravedlnosti; Orbis, 1953, 547 s.
 67. PŘIBÁŇ, Michal a kol. Česká literární nakladatelství 1949–1989. Praha: Academia, 2014, 649 s. ISBN 978-80-200-2407-7.
 68. REIMAN, Pavel. Za důsledné uplatnění historického materialismu v dějinách Komunistické strany Československa. In: Nová mysl: theoretický a politický časopis ÚV KSČ, 1957, s. 233-247.
 69. RÍMEŠOVÁ, Mária. Postava slovenského marxistického historika Ľudovíta Holotíka a jeho „kauzy“ v slovenskej historiografii. In: Pamäť národa, 2020, č. 2, s. 22-38. ISBN 1336-6297.
 70. RYCHLÍK, Jan. Československo v období socialismu 1945–1989, Praha: Vyšehrad, 2020, 415 s. ISBN 978-80-7601-334-6.
 71. SAYERS, Michael a Albert Eugene KAHN. Velké spiknutí. Praha: Svoboda, 1949, 411 s.
 72. SCHULZE WESSEL, Martin. Pražské jaro. Průlom do nového světa. Praha: Argo, 2018, s. 134. ISBN 978-80-257-2514-6.
 73. SOMMER, Vítězslav. Angažované dějepisectví: stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950–1970). Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011 (České dějiny, sv. 2), 508 s. ISBN 978-80-7422-134-7; 978-80-7308-378-6.
 74. ŠOLLE, Zdeněk. Dělnické hnutí v českých zemích za imperialistické světové války. Praha: Rovnost, 1952 (Za svobodu lidu, sv. 7), 204 s.
 75. ŠOLLE, Zdeněk. Vliv masarykismu na české dělnické hnutí konce minulého století. In: Nová mysl, 1954, roč. 8, s. 286-301.
 76. ŠPERŇÁK, Roman. Bojovník proti revizionismu. Václav Král v kontextu české marxistické historiografie. Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav, 2009, 136 s.
 77. ŠTVRTECKÝ, Štefan. [recenze] Ľ. Holotík, Štefánikovská legenda a vznik ČSR. In: Historický časopis, 1959, roč. 7, s. 316-319.
 78. ŠTVRTECKÝ, Štefan. Náš Milan Rastislav Štefánik, Bratislava: Smena, 1990, 305 s. ISBN 80-221-0103-6.
 79. URBAN, Zdeněk. Několik poznámek k masarykovské legendě, ideologii a politice. In: Pedagogika: časopis pro pedagogickou theorii a praxi, 1953, roč. 3, č. 6, s. 323-328.
 80. URBAN, Zdeněk. [recenze] Nová práce o Štefánikovské legendě a vzniku Československého státu. In: Československý časopis historický, 1959, roč. 7, s. 503-509.
 81. VÁVRA, Vlastimil. Z Masarykovy kontrarevoluční činnosti v Rusku. In: Historie a vojenství, 1954, roč. 3, č. 1, s. 84-114.
 82. VÁVRA, Vlastimil. Americký imperialismus v pozadí čs. intervence na Sibiři. In: Historie a vojenství, 1954, roč. 3, č. 4, s. 38-66.
 83. VÁVRA, Vlastimil. Klamná cesta: příprava a vznik protisovětského vystoupení čs. legií. Praha: Naše vojsko, 1958, 277 s.
 84. VESELÝ, Jindřich. Poznámky k buržoasní legendě o vzniku Československa. Přednáška přednesená v Poradně a studovně marxismu-leninismu v Praze v září 1952. Praha: Svoboda, 1952, 22 s.
 85. VYKOUKAL, Jiří, LITERA, Bohuslav a Miroslav TEJCHMAN. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Praha: Libri, 2000, 860 s.


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Copyright © Historický ústav SAV, v. v. i., 1953 - 2022 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov