HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

KRÁLÍK, Lukáš: Publication of Law in Slovak Legal Culture before 1918.

Historický časopis, 2022, 70, 1, pp. 53-86, Bratislava.

O článku: V rámci společného zákonodárství nebyly pro území dnešního Slovenska před rokem 1918 zřízeny speciální publikační prostředky. Pouze na krátké období bylo vydáváno poloúřední periodikum (úřední noviny) ve slovenském jazyce. Před rokem 1918 fungoval český jazyk jako originální jazyk pro předpisy vydané v obecném říšském zákoníku od roku 1849 do ročníku 1852 pro území slovensky hovořící části uherské země. Později mohla čeština plnit alespoň funkci úředního překladu rakouských centrálních předpisů. Čeština byla od roku 1854 až do roku 1859 i úředním jazykem pro uherský zemský zákoník (věstník vládní) určený pro předpisy rakouské vlády. V tomto věstníku se vyskytla poprvé jako autentický jazyk vyhlášených norem i slovenština verze slovenština („staroslovenčina“). Po roce 1867 byla Sbírka krajinských zákonů, jako oficiální sbírka uherské části monarchie, vydávána již od počátku ve slovenském úředním překladu. Ostatní podzákonné předpisy uherské vlády ale ve slovenské verzi nevycházely.

Kľúčové slová: Publikace. Publikace práva. Právní předpisy. Vyhlašování právních předpisů. Sbírky předpisů.

Abstract: Special publication of law was not established for the territory of present-day Slovakia, in the Hungarian part of the monarchy before 1918. The Czech language served as an authentic (original) language for regulations issued in the central official journal publishing Austrian monarchy regulations from 1849 until 1852 for the territory of the Slovak speaking part of the Kingdom of Hungary (later being considered the official translation version). From 1852 to 1859 the Czech language also served as an original language for the Hungarian Government Gazette published by the Austrian central government. Between the years 1850 and 1853 the official or old version of the Slovak language had the function of an authentic language in this official journal. After 1867, official Slovak translations of the Collection of State Legislation, the official collection for the Hungarian part of the Monarchy, were published from the beginning. However, other regulations from the Hungarian government, below the level of legislation did not appear in Slovak versions.

Keywords: Publication of Law. Promulgation of Law. Official Journals. Provincial Codes. Statutes.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.3

PDF DOWNLOAD / Plný text

Citovaná literatúra

 1. BOKES, František. Dejiny Slovákov a Slovenska: od najstarších čias po oslobodenie. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení, 1946.
 2. HEXNER, Erwin. Štúdie k problému publikácie všeobecných právných predpisov. Bratislava: Vydavateľstvo časopisu „Hospodárstvo a právo“, 1936.
 3. KLIMENT, Jan. Čeština jako publikační prostředek na Slovensku. In: HEXNER, Erwin, ed. Pocta k šesdesiatim narodeninám dr. Karla Laštovku. Bratislava: PF Univerzity Komenského, 1936.
 4. KRAJČOVIČ, Rudolf a Pavol ŽIGO. Dejiny spisovnej slovenčiny. 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2006.
 5. KRÁLÍK, Lukáš. Moravský zemský zákoník. In: Moderní dějiny, 2016, Vol. 5, No. 2, pp. 97-113.
 6. KRÁLÍK, Lukáš. Slezský zemský zákoník. In: Acta Universitatis Carolinae: Iuridica, 2017, Vol. LXIII, No. 1, pp. 25-36.
 7. KRÁLÍK, Lukáš. Český zemský zákoník. In: Právník, 2017, Vol. 156, No. 9, pp. 783-798.
 8. KRÁLÍK, Lukáš. Podkarpatská Rus a publikace předpisů. In: Správní právo, 2017, Vol. 50, No. 1, pp. 30-44.
 9. KRÁLÍK, Lukáš. Říšský zákoník a počátky formální publikace. In: Právní rádce, 2018, Vol. 26, No. 9, pp. 64-69.
 10. KRÁLÍK, Lukáš. Zemské sbírky právních předpisů. In: Právní rádce, 2018, Vol. 26, No. 2, pp. 62-67.
 11. KRÁLÍK, Lukáš. Sbírka zákonů a publikace předpisů po roce 1918. In: Právník, 2019, Vol. 158, No. 3, pp. 307-328.
 12. KRÁLÍK, Lukáš. Slovenské sbírky a publikace předpisů. In: Právny obzor, 2019, Vol. 102, No. 1, pp. 3-21.
 13. KRÁLÍK, Lukáš. Tradice publikace práva a sbírky právních předpisů. In: Archivní časopis, 2019, Vol. 69, No. 1, pp. 17-49.
 14. LACLAVÍKOVÁ, Miriam a Adriana ŠVECOVÁ. Pramene práva na území Slovenska II. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012.
 15. LACLAVÍKOVÁ, Miriam. Slovensko v Československu (1918 – 1938). Praha: Leges, 2019.
 16. LAŠTOVKA, Karel. Republikace právních norem předpřevratových. In: Právny obzor, 1936, Vol. 19, No. 14, pp. 373-378.
 17. LAŠTOVKA, Karel. K problému publikace všeobecných právních norem. In: Právny obzor, 1936, Vol. 19, No. 15, pp. 393-405.
 18. LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2002.
 19. MOSNÝ, Peter a Ladislav HUBENÁK. Dejiny štátu a práva na Slovensku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2005.
 20. MOSNÝ, Peter a Miriam LACLAVÍKOVÁ. Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do roku 1848). Šamorín: Heuréka, 2010.
 21. NÁBĚLKOVÁ, Mira. Česko-slovenský jazykový kontakt. In: CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Dostupné na: <https://www.czechency.org/>
 22. PAULINY, Eugen. Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava: SPN, 1983.
 23. STRAKOVÁ, Eva. A. V. Šembera a jeho vídeňské působení. Diplomová práce. Brno: FF MU, 2006.
 24. ŠVAGROVSKÝ, Štefan. Spisovná slovenčina pred a po revolúcii 1848/49. In: Slovenská reč, 2012, Vol. 75, No. 2, pp. 97-116.
 25. ŠVAGROVSKÝ, Štefan. Jazyková situácia na Slovensku za Bachovej ery. In: MISLOVIČOVÁ, Sibyla, ed. Jazyk a jazykověda v pohybe. Zborník štúdií z konferencie. Bratislava: Veda (SAV), 2008.
 26. VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Právní dějiny na území Slovenska. Ostrava: Key Publishing, 2007.
 27. VOJÁČEK, Ladislav. První československý zákon. Pokus o opožděný komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.
 28. ZÁBORSKÝ, Jonáš. Vlastný životopis. In: Zlatyfond.sme.sk [online]. Dostupné na: <https://zlatyfond.sme.sk/dielo/114/Zaborsky_Vlastny-zivotopis/1>
 29. ZÁVACKÁ, Katarína. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku. (I. časť). In: Právny obzor, 2002, Vol. 85, No. 5-6, pp. 428-451.


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Copyright © Historický ústav SAV, v. v. i., 1953 - 2022 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov