HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
VLASKO, Vladimír

Circumstances of the arrival and establishment of the Frankopan family in the Kingdom of Hungary until 1263

Historický časopis, 2022, 70, 1, pp. 3-31, Bratislava.

O článku: Predmetom prezentovanej štúdie je predstavenie parciálnej problematiky viažúcej sa k pôvodu Duyma, praotca uhorskej (veglianskej) vetvy Frangepánovcov a jeho pôsobenia na ostrove Veglia. Vstup jeho synov Bartolomeja a Guida do služieb uhorského kráľa Bela III., ako i kariérny vzostup ich potomkov sledujeme od samého zrodu v roku 1193 až do druhej polovice 13. storočia, keď sa príslušníci tohto rodu s konečnou platnosťou etablovali v kruhoch vysokej dvorskej politiky. Predmet záujmu tejto štúdie sa popri adaptácii Duymových synov upriamuje na územnú expanziu Frangepánovcov z územia dnešného ostrova Veglia (Krk) do juhozápadného regiónu Uhorského kráľovstva, konkrétne do Veglianského, Modrušského a Vinodolského komitátu. Zámerom nášho príspevku je rovnako poukázať na silnejúce mocenské postavenie Benátok a ich nepoľavujúce úsilie o rozšírenie vlastného mocenského okruhu ďalej smerom na juhovýchod do oblasti prímorskej Dalmácie.

Kľúčové slová: Páni z Veglie. Frangepánovci. Veglianský komitát

Abstract: The subject of the presented study is the presentation of a partial issue related to the origin of Duym, the ancestor of the Hungarian (Veglian) branch of the Frankopan family and his work on the island of Veglia. We observe the entry of his sons Bartholomew and Guido into the service of the Hungarian King Bela III, as well as the career rise of their descendants, from the very birth in 1193 until the second half of the 13th century, when members of this family finally established themselves in circles of high court politics. In addition to the adaptation of Duym‘s sons, the subject of interest of this study focuses on the territorial expansion of the Frankopan family from the territory of today‘s island of Veglia (Krk) to the southwestern region of the Kingdom of Hungary, specifically to the Veglian, Modruš and Vinodol administrative unit. The aim of our contribution is also to point out the strengthening position of Venice and their relentless efforts to expand their power circle further southeast into the region of coastal Dalmatia.

Keywords: Lords of Veglia. Frankopan family.Veglian region.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.1

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov