HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

VLASKO, Vladimír: Circumstances of the arrival and establishment of the Frankopan family in the Kingdom of Hungary until 1263.

Historický časopis, 2022, 70, 1, pp. 3-31, Bratislava.

O článku: Predmetom prezentovanej štúdie je predstavenie parciálnej problematiky viažúcej sa k pôvodu Duyma, praotca uhorskej (veglianskej) vetvy Frangepánovcov a jeho pôsobenia na ostrove Veglia. Vstup jeho synov Bartolomeja a Guida do služieb uhorského kráľa Bela III., ako i kariérny vzostup ich potomkov sledujeme od samého zrodu v roku 1193 až do druhej polovice 13. storočia, keď sa príslušníci tohto rodu s konečnou platnosťou etablovali v kruhoch vysokej dvorskej politiky. Predmet záujmu tejto štúdie sa popri adaptácii Duymových synov upriamuje na územnú expanziu Frangepánovcov z územia dnešného ostrova Veglia (Krk) do juhozápadného regiónu Uhorského kráľovstva, konkrétne do Veglianského, Modrušského a Vinodolského komitátu. Zámerom nášho príspevku je rovnako poukázať na silnejúce mocenské postavenie Benátok a ich nepoľavujúce úsilie o rozšírenie vlastného mocenského okruhu ďalej smerom na juhovýchod do oblasti prímorskej Dalmácie.

Kľúčové slová: Páni z Veglie. Frangepánovci. Veglianský komitát

Abstract: The subject of the presented study is the presentation of a partial issue related to the origin of Duym, the ancestor of the Hungarian (Veglian) branch of the Frankopan family and his work on the island of Veglia. We observe the entry of his sons Bartholomew and Guido into the service of the Hungarian King Bela III, as well as the career rise of their descendants, from the very birth in 1193 until the second half of the 13th century, when members of this family finally established themselves in circles of high court politics. In addition to the adaptation of Duym‘s sons, the subject of interest of this study focuses on the territorial expansion of the Frankopan family from the territory of today‘s island of Veglia (Krk) to the southwestern region of the Kingdom of Hungary, specifically to the Veglian, Modruš and Vinodol administrative unit. The aim of our contribution is also to point out the strengthening position of Venice and their relentless efforts to expand their power circle further southeast into the region of coastal Dalmatia.

Keywords: Lords of Veglia. Frankopan family.Veglian region.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.1

PDF DOWNLOAD / Plný text

Citovaná literatúra

 1. BARABÁS, Samu a Lajos THALLÓCZI, eds. Codex diplomaticus comitum de Frangepanibus. A Frangepán család oklevéltára I. – II. Budapest: MTA, 1910.
 2. BARBALIĆ, F. Radojica. Pomorstvo na otoku Krku u doba Frankopana. In: Krčki zbornik, 1976, roč. 7, č. 2, s. 195-201.
 3. BIGALLI, David. I Tartan e ľ Apocalisse. Firenze: Ricerche sull' escatologia in Adamo Marsh e Ruggero Bacone, 1971, 211 s.
 4. BOKES, František. Dejiny Slovákov a Slovenska od najstarších čias až po prítomnosť. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení, 1946, 441 s.
 5. BREZOVÁKOVÁ, Blanka. Nástup Anjouovcov v Uhorsku – jeho odraz v politickom živote a v písomnostiach. Kandidátska dizertačná práca (Kandidát vied; CSc.). Bratislava: HÚ SAV, 1993, 241 s.
 6. BREZOVÁKOVÁ, Blanka. Politický zápas Anjouovcov o uhorskú korunu. In: Historický časopis, 1991, roč. 39, č. 6, s. 569-587. ISSN 0018-2575.
 7. CUBICH, János. Notizie naturali e storiche sull’ isola di Veglia. Trieste: Caprin, 1874, 161 s.
 8. ENGEL, Pál a Ferenc MAKK, ed. Korai magyar történeti lexikon 9. – 14. század. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994, 753 s. ISBN 9630567229.
 9. FEJÉR, Georgius, ed. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I. – XI. Buda: Typogr. Regiae Vniversitatis Vngaricae, 1829 – 1844.
 10. FÜGEDI, Erik. Castle and Society in Medieval Hungary (1000 – 1437). In: Studia Historica, 1986, č. 187, 162 s. ISBN 9630538024.
 11. FÜGEDI, Erik. Die Herrschaft der Güssinger in sozialgeschichtlicher Sicht. In: DIENST, Heide a Irmtraut LINDECK-POZZA (eds.). Die Güssinger. Beiträge zur Geschichte der Herren von Güns/Güssing und ihrer Zeit (13./14. Jahrhundert). Eisenstadt: Burgenländischen Landesmuseum Eisenstadt, 1989, s. 23-35. ISSN 0510-6990.
 12. FÜGEDI, Erik. Ispánok, bárok, kiskirályok. A középkori magyar arisztokrácia fejlődése. Budapest: Megvető Könyvkiadó, 1986, 421 s. ISBN 9631405826.
 13. GOMBOS, A. Franciscus, ed. Catalogus fontium historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCCI I. – III. Budapest: Academia litterarum de sancto Stephano rege, 1937.
 14. GUMILEV, Lev Nikolajevič. Drevnjaja Rus i velikaja step. Moskva: Mysl', 1989, 1007 s. ISBN 5244003380.
 15. HORVÁTH, Mihály. Magyarország töténelme III. Pesten: Heckenast Gusztáv, 1861, 455 s.
 16. IMPASTARI, Antonio. Brevi cenni storici etnografici sull’ isola di Veglia. Trieste: Typ. di E. Rezza in Fiume, 1862, 16 s.
 17. JEDIN, Hubert, ed. Velika povijest Crkve, III/1. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1971, s. 3-115.
 18. KATONA, Stephano, ed. Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae I. – XVIII. Buda: Typis Catharinae Landerer, 1777 – 1802.
 19. KLAIĆ, Nada. Knezovi Frankapani kao krčka vlastela. In: Krčki zbornik, 1970, roč. 1, č. 1, s. 125-180.
 20. KLAIĆ, Nada. Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Zagreb: Školska knjiga, 1971, 593 s.
 21. KLAIĆ, Nada. Vinodol od antičkih vremena do Knezova krčkih i Vinodolskog zakona. In: Posebna izdanja Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 1988, roč. 9, s. 252-255. ISSN 0351-0891.
 22. KLAIĆ, Vjekoslav. Krčki knezovi Frankapani: od najstarijih vremena do gubitka otoka Krka. Knjiga prva. (Od god. 1118 do god. 1480). Zagreb: Matica hrvatska, 1901, 352 s.
 23. KLAIĆ, Vjekoslav. Porieklo banske časti u Hrvata. In: Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, 1899, roč. 1, č. 1, s. 21-26.
 24. KLEIN, Bohuš, RUTTKAY, Alexander a Richard MARSINA. Vojenské dejiny Slovenska I. Stručný náčrt do roku 1526. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 1994, 177 s. ISBN 8096711318.
 25. KOSANOVIĆ, Ozren. Družine i potknežini knezova Krčkih na Krku (od 1260. do 1480. godine). In: Povijesni prilozi, 2016, roč. 50, č. 1, s. 233-261. ISSN 0351-9767.
 26. KRISTÓ, Gyula a Ferenc MAKK. III. Béla emlékezete. Budapest: Magyar Helikon, 1981, 214 s. ISBN 9632079124.
 27. KRISTÓ, Gyula. A feudális széttagolódás Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979, 242 s. ISBN 9789630515955.
 28. KRISTÓ, Gyula. Az Árpád-kor háborúi. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó, 1986, 326 s. ISBN 9633263484.
 29. KRISTÓ, Gyula. Die Arpaden-Dynastie. Die Geschichte Ungarns von 895 bis 1301. Budapest: Corvina, 1993, 310 s. ISBN 9631338576.
 30. KRISTÓ, Gyula. Tanulmányok az Árpád-korról. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1983, 598 s. ISBN 9632718909.
 31. KRONES, Franz, ed. Grundriss der österreichischen Geschichte. Abtheilung mit besonderer Rücksicht auf Quellen – und Literaturkunde 976 – (1000) – 1526. Wien: A. Hölder, 1882, 616 s.
 32. KRONES, Franz, ed. Handbuch der Geschichte Öesterreichs von der ältesten bis zur neuesten Zeit, mit besonderer Rücksicht auf Länder – Völkerkunde und Culturgeschichte 1. Band. Berlin: Theobald Grieben, 1876, 671 s.
 33. LECHNER, Karl. Die Babenberger : Markgrafen und Herzoge von Österreich 976 – 1246. Wien; Köln; Weimar: Verlag Böhlau, 1992, 478 s. ISBN 3205053516.
 34. LJUBIĆ, Sime, ed. Listine o odnošajih izmedju južnoga slavenstva i Mletačke Republike. In: Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium I. – X. Zagreb: Academia Scientiarum et Artium Slavorum meridionalium, 1868 – 1893.
 35. MANSELLI, Raoul. I popoli immaginari: Gog e Magog. In: Popoli e paesi nella cultura altomedievale. Settimane di studio del Centro italiano di studi sulľ alto medioevo, 1983, roč. 29, č. 2, s. 487-517.
 36. MARSINA, Richard, ed. Dejiny Slovenska I. (do roku 1526). Bratislava: Veda, 1986, 532 s.
 37. MARSINA, Richard a Miloš MAREK. Tatársky vpád. Historické rozprávanie o strašných udalostiach, ktoré priniesli obyvateľom Uhorského kráľovstva veľa utrpenia a celú krajinu priviedli na pokraj skazy. Budmerice: Vydavateľstvo RAK, 2008, 167 s. ISBN 9788085501407.
 38. Pernoldi Chronica. In: Fastorum Campililiensium I. Complectens Seculum Chrifti XIII. Monasterii I. ab anno MCCI usque ad anno MCCC in Decades tributus. HANTHALER, Chrysostomus, ed. Lincii: Typis Johannis Michaelis Prambfteidl, 1747, 508 s.
 39. PRAGA, Giuseppe. Storia della Dalmazia. Padova: Cedam, 1954, 268 s.
 40. REINHARDT, Volker. Le grandi famiglie italiane. Vicenza: Neri Pozza, 1996, 704 s. ISBN 9788873054894.
 41. ROHÁČ, Peter. Boj o babenberské dedičstvo a I. česko-uhorská vojna 1252 – 1254. In: Vojenská história, 2016, roč. 20, č. 1, s. 18-42. ISSN 1335-3314.
 42. ROHÁČ, Peter. Fridrich II. Babenberský a jeho boje s Uhorským a Českým kráľovstvom 1230 – 1246. In: Vojenská história, 2015, roč. 19, č. 3, s. 6-25. ISSN 1335-3314.
 43. SASINEK, František Víťazoslav. Dejiny kráľovstva uhorského I. Turč. Sv. Martin: F. Machold, 1870, 354 s.
 44. SMIČIKLAS, Tade, ed. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae I. – XV. Zagreb: Tisak Dioničke tiskare, 1904 – 1934.
 45. SOPKO, Július a Tünde LENGYELOVÁ. Viedenská maľovaná kronika 1358 – 1370. Marek z Káltu. Bratislava: Perfekt, 2016, 287 s. ISBN 9788080467708.
 46. SOPKO, Július. Kronika Jána z Turca 1488. Johannes de Thurocz. Chronica Hungarorum. Bratislava: Perfekt, 2014, 590 s. ISBN 9788080466923.
 47. SOPKO, Július. Spišskosobotská kronika. In: Kroniky stredovekého Slovenska. Budmerice: Vydavateľstvo RAK, 1995, 384 s. ISBN 8085501066.
 48. STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. Bratislava: Vydavateľstvo RAK, 2016, 594 s. ISBN 9788085501643.
 49. STETA, Andriana. The Pacta Conventa as the Result of the Arpadian Dynasty's Policy. In: HOMZA, Martin, LUKAČKA, Ján a Neven BUDAK, eds. Slovakia and Croatia. Historical Parallels and Connections (until 1780). Bratislava: Katedra slovenských dejín FiF UK Bratislava; Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013, s. 81-84. ISBN 9788089567201.
 50. STRČIĆ, Petar. Frankapan (Frankopan). In: Hrvatski biografski leksikon, zv. 4. Zagreb: Leksikografski Zavod Miroslav Krleža, 1998, 781 s. ISBN 9536036193.
 51. STRČIĆ, Petar. Krčki knezovi i otok od kraja XII. do kraja XIV. stoljeća. In: Krčki zbornik, 1988, roč. 10, č. 2, s. 11-54. ISSN 0455-0609.
 52. STRČIĆ, Petar. Prilog o porijeklu Frankapana/Frankopana. In: Rijeka, 2001, roč. 6, č. 1, s. 49-104. ISSN 1330-6995.
 53. SZENTPÉTERY, Emericus, ed. Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum I. – II. Budapest: Academia Liter. Hungarica, 1937.
 54. SZŰCS, Jenő. Az utolsó Árpádok. Budapest: MTA, 1993, 398 s. ISBN 9638311967.
 55. ŠANJEK, Franjo. Zvonimirova zavjernica u svjetlu crkveno-političkih odrednica grgurovske reforme. In: GOLDSTEIN, Ivo, ed. Zvonimir, kralj Hrvatski : Zbornik radova. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1997, s. 27-36. ISSN 2459-5896.
 56. ŠTEFÁNIK, Martin. Benátsko-uhorský súboj o Dalmáciu od polovice 12. storočia do vymretia dynastie Arpádovcov. In: Vojenská história, 2006, roč. 10, č. 2, s. 3-23. ISSN 1335-3314.
 57. THEINER, Augustin, ed. Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis deprompta, collecta ac serie chronologica disposita I. – II. Roma: Typis Vaticanis, 1859 – 1860.
 58. TRASMUNDO-FRANGIPANE, Camillo. De Frangipanibus illyricis eorumque consanguineis commentarium. Roma: Typis civilitatis catholicae, 1870, 51 s.
 59. Verzeichniß alter und neuer Fälschungen (mit Ausschluß von Urkunden und Briefen). In: Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur mitte des dreizehnten Jahrhunderts I. WATTENBACH, Wilhelm, ed. Berlin: Verlag von Wilhelm Hertz, 1858, 477 s.
 60. WATTENBACH, Wilhelm, ed. Die österreichische Freiheitsbriefe. Prüfung ihrer Echtheit und Forschungen über ihre Entstehung. Aus dem VIII. Bande des von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Archivs für Kunde österreichischer Geschichtsquellen besonders abgedruckt. Berlin: Verlag von Wilhelm Hertz, 1852, 43 s.
 61. WEATHERFORD, Jack. Čingischán a utváření moderního světa. Praha: BB/art, 2006, 376 s. ISBN 8073417766.
 62. WENZEL, Gusztáv, ed. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Árpád-kori új okmánytár I. – XII. Pest: Eggenberger Ferdinánd akademiai, 1860 – 1874.
 63. WENZEL, Gusztáv. A Frangepánok Magyarország történetében az Anjou királyok korában. In: Századok, 1890, roč. 24, č. 1, s. 193-216.
 64. WENZEL, Gusztáv. Kritikai tanulmányok a Frangepán család történetéhez. In: Értekezések a történelmi tudományok köréből. Budapest: MTA, 1884, s. 1-65.
 65. WERTNER, Moriz. Ausländische Geschlechter in Ungarn. Die Frangepan. In: Adler, 1894, roč. 24, č. 4, s. 2-44.
 66. ZÁBORSKÝ, Jonáš. Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových. Bratislava: Slovart, 2012, 706 s. ISBN 9788055604077.
 67. ZSOLDOS, Attila. Az Árpádok és asszonyaik. Budapest: MTA, 2005, 227 s. ISBN 963831298X.


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Copyright © Historický ústav SAV, v. v. i., 1953 - 2022 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov