HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
DANIŠKOVÁ, Zuzana

Kľúčové pojmy historiografie transformované do primárneho vzdelávania

Historický časopis, 2023, 71, 1, str. 147–160, Bratislava

Anotácia: Text sa zameriava na historické vzdelávanie, ktoré je súčasťou vyučovacích predmetov primárneho vzdelávania (ISCED1) na Slovensku. Dôvodí potrebu dôslednejšieho záujmu odborových didaktikov histórie (dejepisu) aj pre tento stupeň vzdelávania, pretože je pri zmocňovaní sa porozumenia historickému času kľúčový. Na jednej strane ide o premyslenie súboru takých úloh, ktoré stimulujú žiaka k pochopeniu časových relácií. Na strane druhej ide vo vyšších ročníkoch o potrebu jednoznačnej konceptuálnej štruktúry so vzdelávacím zámerom, ku ktorému má smerovať dejepisný obsah už na primárnom stupni základnej školy.

Kľúčové slová: historické vzdelávanie, didaktika histórie (dejepisu), prvouka, vlastiveda

The Key Concepts of Historiography Applied in Primary Education

Historický časopis, 2023, 71, 1, pp. 147–160, Bratislava

Abstract: The manuscript deals with primary history education as a part of integrated subjects at primary education level (ISCED1) in Slovakia. This level of education requires deeper interest and attention from the perspective of the didactics of history, because it forms the basis for the understanding of historical time. It involves rethinking a set of tasks that stimulate the student to understand time relationships. Later, at the higher level of education, we need the conceptual structure with clear educational aims, towards which the historical content of the primary level of elementary school should be directed.

Keywords: History education. Teaching methods. Primary education. Social studies.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.6

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov