HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
GOLIAN, Ján

„Slovenský kňaz v nutnej opozícii voči cudzorodej hierarchii“. Konflikt kňaza Karola Antona Medveckého s biskupom Wolfgangom Radnaim v druhej dekáde 20. storočia

Historický časopis, 2023, 71, 3, str. 87–114, Bratislava

Abstrakt: Cieľom štúdie je analyzovať vývoj sporov medzi kňazom Karolom Antonom Medveckým a biskupom Wolfgangom Radnaiom v druhej dekáde 20. storočia. Spor odohrávajúci sa na území Banskobystrickej diecézy vykresľuje napätú situáciu medzi politicky aktívnymi slovenskými kňazmi a uhorským episkopátom integrálne prepojeným s oficiálnym uhorským politickým diskurzom. Od začiatku vzájomného stretu oboch persón prebiehal medzi nimi vzájomný konflikt. Biskup preložil kňaza na komplikovanú farnosť Bacúrov, kde Medvecký musel čeliť geografickej, ekonomickej, mentálnej a kultúrnej izolácii. Po dlhoročnom ignorovaní jeho žiadostí o preloženie, kňaz podal na biskupa sťažnosti na nunciatúru do Viedne a následne pred Koncilovú kongregáciu do Ríma.

Kľúčové slová: Karol Anton Medvecký, Wolfgang Radnai, slovenský kňaz, uhorský biskup, konflikt, panslavizmus, maďarizácia

“Slovak priest in opposition to a foreign hierarchy.” Conflict between priest Karol Anton Medvecký and Bishop Wolfgang Radnai in the second decade of the 20th century

Historický časopis, 2023, 71, 3, pp. 87–114, Bratislava

Abstract: The aim of the study is to analyse the development of disputes between the priest Karol Anton Medvecký and Bishop Wolfgang Radnai in the second decade of the 20th century. The conflict, which took place in the territory of the Banská Bystrica diocese, depicts rivalry relationships between politically active Slovak priests and the Hungarian episcopate – integrally connected with the official Hungarian political discourse. It began when the bishop relocated the priest into the complicated parish of Bacurov, where Medvecký had to face geographical, economic, mental and cultural isolation. After many years of ignoring his requests for relocation, the priest raised complaints against the bishop to the nunciature in Vienna and subsequently to the Council of the Congregation in Rome.

Key words: Karol Anton Medvecky. Wolfgang Radnai. Slovak priest. Hungarian bishop, dispute. Panslavism. Magyarization.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.4

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov