HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
KOVÁČ, Dušan

Sedemdesiat rokov Historického časopisu

Historický časopis, 2023, 71, 1, str. 3–30, Bratislava

Abstrakt: Štúdia je analýzou sedemdesiatich ročníkov Historického časopisu, ktorý je od svojho vzniku až po súčasnosť hlavným historickým periodikom vychádzajúcim na Slovensku. Štúdia dokumentuje, ako bol v slovenských politických a spoločenských podmienkach odborný spoločenskovedný časopis závislý od celkovej politickej situácie v krajine. Historický časopis vznikol súčasne so vznikom Slovenskej akadémie vied v roku 1953. Totalitná politická moc si od začiatku vynútila kontrolu nad vedeckým výskumom a špeciálne od spoločenských vied vyžadovala používanie marxistickej metodológie. V čase vzniku časopisu marxistická historiografia na Slovensku neexistovala. Práve Historický časopis mal byť teda tribúnou slovenskej marxistickej historiografie. Pod politickou kontrolou bol časopis celých 36 rokov. V tom čase sa slovenská historiografia rozvíjala predovšetkým kvantitatívne, ale napriek politickým tlakom boli v časopise publikované viaceré zaujímavé a hodnotné práce. Najvyšší rozvoj zaznamenal časopis po kvalitatívnej stránke koncom 60. rokov, po ktorých nastal opäť regres, ktorý si vynútilo politické obdobie tzv. normalizácie. Svoj najväčší rozmach zažil Historický časopis, jediný historický časopis v strednej Európe, ktorý je evidovaný v databáze CC a ďalších svetových a európskych databázach, po politickej a spoločenskej zmene v roku 1989. Analýza v predloženej štúdii ukazuje, že Historický časopis bol počas svojej existencie ovplyvnený politickou objednávkou, ale na druhej strane dokázal aj v pozitívnom zmysle aktívne formovať slovenskú historiografiu.

Kľúčové slová: Historický časopis, slovenská historiografia, marxizmus, politizácia historiografie

Seventy Years of the Historical Journal

Historický časopis, 2023, 71, 1, pp. 3–30, Bratislava

Abstract: The study is an analysis of seventy years of the Historical Journal, which has been the main historical periodical published in Slovakia from its inception until the present day. The study documents how, in Slovak political and social conditions, a professional social science journal was dependent on the general political situation in the country. The Historical Journal was created simultaneously with the establishment of the Slovak Academy of Sciences in 1953. From the beginning, the totalitarian political power imposed control over scientific research and especially demanded the use of Marxist methodology from the social sciences. At the time the magazine was created, Marxist historiography did not exist in Slovakia. It was the Historic Journal that was supposed to be the tribune of Slovak Marxist historiography. The magazine was under political control for 36 years. At that time, Slovak historiography was developing primarily quantitatively, but despite political pressure, several interesting and valuable works were published. The positive development of the journal in terms of quality was recorded at the end of the 1960s, after which there was another regression, which was forced by the political period of the so-called Normalization. The Historical Journal, the only historical journal in Central Europe that is registered in the CCC database and in addition in other world and European databases, experienced its greatest boom after the political and social change in 1989. The analysis in the presented study shows that the Historical Journal was influenced by the political order during its existence, but on the other hand, it was also able to actively shape Slovak historiography in a positive sense.

Keywords: Historical journal. Slovak historiography. Marxism, politicization of historiography.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.1

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov