HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
MÁJEKOVÁ, Jana Magdaléna

Politické spolky v Prešporku v období Rakúsko-Uhorska

Historický časopis, 2023, 71, 2, str. 31–58, Bratislava.

Vznik a činnosť spolkov v Uhorsku boli prejavom modernizácie a utvárania občianskej spoločnosti. Predkladaná štúdia sa zaoberá elitnými politickými spolkami / klubmi v Prešporku v období dualizmu. Cieľom štúdie je zistiť, akým spôsobom sa formovala štruktúra miestnej politiky z hľadiska členstva v politickom klube a aké stratégie využívali lokálne politické elity v Prešporku, aby nadobudli vyššiu spoločenskú prestíž. Ďalej je mojím cieľom charakterizovať politické správanie zastupiteľov a analyzovať dobový diskurz v miestnej tlači. Mojou snahou je zistiť, akým spôsobom bola v prešporských, prevažne nemeckojazyčných novinách hodnotená činnosť mestských zastupiteľov a politických spolkov. Na základe mojich zistení možno povedať, že medzi voličmi v Prešporku dlhodobo prevažovala podpora Liberálnej strane, a to aj po vládnej kríze v roku 1905, keď strana stratila svoje vládne postavenie v Uhorsku. Stratégiami, ktorými si predstavitelia politických spolkov upevňovali svoje postavenie, boli dobročinnosť, osobné väzby, predvolebné kandidátne listiny, agitácie, korupcia či kritika protikandidátov v tlači. V novinách sa poukazovalo najmä na nekompetentnosť, absenciu členov municipiálneho výboru na valných zhromaždeniach, ako aj na odkladanie dôležitých rozhodnutí. Kritika miestnych politických praktík je dôkazom postupnej demokratizácie, na ktorú mohla nadviazať aj prvá Československá republika po roku 1918.

Kľúčové slová: politické spolky, Prešporok, lokálne politické elity, municipiálny výbor

Political Associations at Pressburg in Austria-Hungary

Historický časopis, 2023, 71, 2, pp. 31–58, Bratislava.

Abstract: The formation and activity of associations in Austria-Hungary was a result of the modernization and creation of civil society. The present study deals with political associations or clubs in Pressburg during the age of Dualism. The aim of the study is to find out how the structure of local politics was formed in terms of membership in the political club, and what strategies were used by the local political elites in Pressburg to gain greater social prestige. My goal is also to characterize the political behaviour of the representatives and to analyse the contemporary discourse in the local press. My aim is to find out how the activities of the Pressburg political elites were perceived in the German-language newspapers. Based on my findings, it can be said that support for the Liberal Party prevailed among the voters in Pressburg during Dualism, even after the constitutional crisis of 1905, when the party lost its government position in Hungary. The strategies by which the representatives of political associations strengthened their position were charity, personal ties, candidate lists, agitation, corruption, and criticism of rival candidates in the press. The newspapers pointed out incompetence, the absence of members of the municipal committee at general meetings, as well as the postponement of important decisions. This criticism of local political practice is evidence of gradual democratization, which could be followed by the first Czechoslovak Republic after 1918.

Keywords: Political Associations. Pressburg. Local Political Elites. Municipal Committee.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.2

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov