HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 44, 2/1996

O B S A H

Š t ú d i e

Ď u r k o v á, Mária: Vývoj osídlenia Zvolenskej a Pliešovskej kotliny v stredoveku ... 161
C a m b e l, Samuel: Úsilie Milana Hodžu o založenie Ústredného družstva pre hospodárstvo a obchod (1912) ... 186
I v a n i č k o v á, Edita: Zahraničnopolitická orientácia Slovenska v dokumentoch britskej Foreign Office (1939-1941) ... 207
K a m e n e c, Ivan: Štátna rada v politickom systéme slovenského štátu v rokoch 1939-1945 ... 221
Č i e r n a - L a n t a y o v á, Dagmar: Medzinárodné súvislosti prístupu k maďarskej menšine na Slovensku v rokoch 1944-1948 ... 243
L e t z, Róbert: Postavenie gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku v rokoch 1945-1968 ... 262

R o z h ľ a d y

K o v á č, Dušan: Slovenská historiografia na prelome 19. a 20. storočia a česko-slovenské vzťahy ... 281

M a t e r i á l y

B o b r í k, Miroslav: Nemecké telovýchovné hnutie na Slovensku a jeho zameranie v rokoch 1918-1938 ... 295

R e c e n z i e

Š m a h e l, F.: Husitská revoluce. I.-IV. (D. Dvořáková) ... 308
K a j d a ń s k i, E.: Tajemnica Beniowskiego. Odkrycia, intygi, fałszerstwa (J. Šimončič) ... 310
N i ž ň a n s k ý, E.: Interpretácie fašizmu historiografiou SRN (1945-1990) (J. Korček) ... 312

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

A r t i c l e s

Ď u r k o v á, Mária: The Development of Settlements in Zvolen and Pliešovce Basins in the Middle Ages ... 161
C a m b e l, Samuel: Milan Hodža Efforts in the Establishment of Central Cooperative for Economy and Trade (1912). ... 186
I v a n i č k o v á, Edita: Foreign Policy Orientation of Slovakia in Documents of British Foreign Office (1939-1941). ... 207
K a m e n e c, Ivan: State Council in the Political System of the Slovak State in the Years 1939-1945 ... 221
Č i e r n a - L a n t a y o v á, Dagmar: The International Context for the Attitudes to the Hungarian Minority in Slovakia in the Years 1944-1948 ... 243
L e t z, Róbert: Position of Greek Catholic Church in Czechoslovakia in the Years 1945-1968 ... 262

H o r i z o n s

K o v á č, Dušan: Slovak Historiography on the Turn of the 19th and 20th Centuries and Czech-Slovak Relations ... 281

M a t e r i a l s

B o b r í k, Miroslav: The German Sport Movement in Slovakia and its 1918-to-1938 orientation ... 295

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A L T

S t u d i e n

Ď u r k o v á, Mária: Die Entwicklung der Besiedlung des Zvoleneren und Pliešovceren Talkessels im Mittelalter ... 161
C a m b e l, Samuel: Die Bestrebungen Milan Hodžas nach der Gründung der Zentralgenossenschaft für Wirtschaft und Handel (1912) ... 186
I v a n i č k o v á, Edita: Die außenpolitische Orientation der Slowakei im Lichte der Dokumente der britischen Foreign Office (1939-1941) ... 207
K a m e n e c, Ivan: Der Staatsrat im politischen System des slowakischen Staates in den Jahren 1939-1945 ... 221
Č i e r n a - L a n t a y o v á, Dagmar: Internationale Zusammenhänge zur Stellung der ungarischen Minderheit in der Slowakei in den Jahren 1944-1948 ... 243
L e t z, Róbert: Die Stellung der griechisch-katholischen Kirche in der Tschechoslowakei in den Jahren 1945-1968 ... 262

R u n d s c h a u

K o v á č, Dušan: Die slowakische Historiographie um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts und die tschech-slowakische Beziehungen ... 281

M a t e r i a l i e n

B o b r í k, Miroslav: Die deutsche körpererzieherische Bewegung in der Slowakei und ihr Ziel in den Jahren 1918-1938 ... 295

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov