HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 45, 2/1997

O B S A H

Š t ú d i e

P e r n i š, Jaroslav: Karol Róbert z Anjou a jeho manželky ... 177
H a r a k s i m, Ľudovít: Užhorodská únia a východné Slovensko ... 193
S o j k o v á, Zdenka: Obrana proti hrozbě dualismu roku 1850 v politické publicistice Ľudovíta Štúra ... 207
Č i e r n a - L a n t a y o v á, Dagmar: Predstavy slovenskej politiky a realita vo vzťahu so Sovietskym zväzom (január - júl 1940) ... 249
P e š e k, Jan: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v začiatkoch totality (1948-1953) ... 271

R o z h ľ a d y

M é s á r o š, Július: Maďarizácia a asimilácia v Uhorsku od konca 18. storočia do roku 1918 ... 295

M a t e r i á l y

G r e x a, Ján: Olympijské hnutie na Slovensku a jeho kontinuita ... 305

A r c h í v

R y c h l í k, Jan: Z neznámych zápiskov Alexandra Macha ... 317

R e c e n z i e

T i b e n s k ý, J.: Poctivá obec budmerická. Každodenný život slovenskej dediny na konci feudálnej éry (P. Horváth) ... 336
M ú d r a, D.: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch - Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten (E. Kowalská) ... 342

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

A r t i c l e s

P e r n i š, Jaroslav: Charles Robert of Anjou and his wives ... 177
H a r a k s i m, Ľudovít: Uzhgorod Union and Eastern Slovakia. ... 193
S o j k o v á, Zdenka: The Defance Against the Threat of Dualism of 1850 in Political Publications by Ľudovít Štúr. ... 207
Č i e r n a - L a n t a y o v á, Dagmar: The Slovak political ideas and the reality of the relations with the Soviet Union (from January till July of 1940) ... 249
P e š e k, Jan: The Protestant Church in Slovakia during the early years of the totalitarian regime (from 1948 till 1953) ... 271

H o r i z o n s

M é s á r o š, Július: The process of assimilation and magyarization in Hungary from the end of 18th century till 1918 ... 295

M a t e r i a l s

G r e x a, Ján: The Slovak olympic movement and its continuity ... 305

A r c h i v e s

R y c h l í k, Jan: From unknown notes of Alexander Mach ... 317

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A L T

S t u d i e n

P e r n i š, Jaroslav: Karl Robert von Anjou und seine Ehefrauen ... 177
H a r a k s i m, Ľudovít: Die Ungvarer Union und die Ostslowakei ... 193
S o j k o v á, Zdenka: Die Verteidigung gegen die Bedrohung des Dualismus im Jahre 1850 in der politischen Publizistik Ľudovít Štúrs ... 207
Č i e r n a - L a n t a y o v á, Dagmar: Die Vorstellungen der slowakischen Politik und die Realität in Bezug auf die Sowjetunion (Januar - Juli 1940) ... 249
P e š e k, Jan: Die evangelische Kirche des augsburgischen Bekenntnisses in der Slowakei am Beginn der Totalität (1948-1953) ... 271

R u n d s c h a u

M é s á r o š, Július: Die Ungarisation und Assimilation im Ungarn von Ende des 18. Jahrhundertes bis Jahr 1918 ... 295

M a t e r i a l i e n

G r e x a, Ján: Die olympische Bewegung in der Slowakei und ihre Kontinuität ... 305

A r c h i v

R y c h l í k, Jan: Aus unbekannten Anmerkungen von Alexander Mach ... 317

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov