HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 45, 3/1997

O B S A H

Š t ú d i e

H a r a k s i m, Ľudovít: Historické dielo Daniela Rapanta ... 377
O s l a n s k ý, František: O písomných prameňoch k cirkevným majetkom na Slovensku v stredoveku ... 388
F r i m m o v á, Eva: Inkunábuly z hľadiska výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku ... 401
V i d ň a n s k y j, Stepan: Ukrajina a ukrajinská otázka v politike Česko-Slovenska v rokoch 1918-1948 ... 420
N ě m e č e k, Jan: Slovensko-polské vztahy v předvečer druhé světové války ... 440
H r a d s k á, Katarína: Deportácie slovenských Židov v rokoch 1944-1945 so zreteľom na transporty do Terezína ... 455
P e t r u f, Pavol: Francúzska diplomacia a niektoré aspekty volieb roku 1946 v Česko-Slovensku ... 472

R o z h ľ a d y

Š u c h o v á, Xénia: Zavedenie krajinského zriadenia na Slovensku roku 1928: kompetencie a prvé rozpočty ... 487

M a t e r i á l y

T i l k o v s z k y, Loránt: K dejinám budapeštianskych slovenských a českých spolkov ... 510

R e c e n z i e

S k i l l i n g, H. G.: Against Current, 1882-1914; S k i l l i n g, H. G.: Proti proudu, 1882-1914 (D. Kováč) ... 527
V a l e n t, T. - Ch o v a n c o v á, J.: Kapitoly z dejín filozofie (Ľ. Turčan) ... 529
J á n o s i, M.: Törvényalkotás a korai Árpad-Korban (V. Múcska) ... 531

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

A r t i c l e s

H a r a k s i m, Ľudovít: The historical works of Daniel Rapant ... 377
O s l a n s k ý, František: Some facts on the medieval written records about the church properties in the territory of Slovakia. ... 388
F r i m m o v á, Eva: Incunabules and literature-or-book-culture research in the territory of Slovakia. ... 401
V i d ň a n s k y j, Stepan: Ukraine and the Ukrainian issue in the Czechoslovak politics from 1918 till 1948 ... 420
N ě m e č e k, Jan: The Slovak-Polis relations before the Second World War ... 440
H r a d s k á, Katarína: The 1944-1945 deportations of the Slovak Jews with special focus on the into-Terezín deportations or transports ... 455
P e t r u f, Pavol: The French diplomacy and some features of the Czechoslovak elections of 1946 ... 472

H o r i z o n s

Š u c h o v á, Xénia: The implementation of the regional administration in Slovakia, the first budgets and the competencies ... 487

M a t e r i a l s

T i l k o v s z k y, Loránt: Some facts on the history of the Budapest-Slovak and Czech associations ... 305

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A L T

S t u d i e n

H a r a k s i m, Ľudovít: Das historische Verdienst Daniel Rapants ... 377
O s l a n s k ý, František: Über die schriftlichen Quellen der kirchlichen Güter im Mittelalter in der Slowakei ... 388
F r i m m o v á, Eva: Frühzeugnisse zur Geschichte der Buchkultur in der Slowakei aus der Sicht der Forschung ... 401
V i d ň a n s k y j, Stepan: Die Ukraine und die ukrainische Frage in der Politik Tschechoslowakei in den Jahren 1918-1948 ... 420
N ě m e č e k, Jan: Die slowakisch-polnischen Beziehungen am Vorabend des zweiten Weltkriegs ... 440
H r a d s k á, Katarína: Die Deportation der Slowakischen Juden in den Jahren 1944-1945 unter Berücksichtigung der Transporte nach Terezín ... 455
P e t r u f, Pavol: Die französische Diplomatie und ihre Standpunkte zu den Wahlen in der Tschechoslowakei im Jahre 1946 ... 472

R u n d s c h a u

Š u c h o v á, Xénia: Die Gründung der Landordnung in der Slowakei im Jahre 1928: Die Kompetenzen und erste Voranschläge ... 487

M a t e r i a l i e n

T i l k o v s z k y, Loránt: Zur Geschichte der Budapester slowakischen und tschechischen Vereine ... 510

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov