HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 46, 4/1998

O B S A H

Š t ú d i e

S t e i n h ü b e l, Ján: Pôvod a najstaršie dejiny Nitrianskeho kniežatstva ... 369
M a c h o, Peter: K recepcii Kollárovej protimaďarskej obrany z roku 1821 v slovanskom a maďarskom prostredí ... 417
S o j k o v á, Zdenka: Novinár Ľudovít Štúr a život národu v Evropě a v Americe ... 433

D i s k u s i a

G r z e s i k, Ryszard: Odkiaľ pochádzali Izák a Matúš, zavraždení roku 1003 vo veľkopoľskej pustovni? ... 456

M a t e r i á l y

V y v í j a l o v á, Mária: Societas Slavica aquilae nigrae založená slovenskými poslucháčmi vo Wittenbergu roku 1783 ... 470
Š m i h u l a, Daniel: Vnútorný život na vyslanectve Slovenskej republiky v Moskve v rokoch 1939-1941 ... 479

A r c h í v

L u k á č, Pavol: George Frost Kennan o Slovensku v rokoch 1940-1945 ... 497

R e c e n z i e

Život a dielo Antona Bernoláka (P. Horváth) ... 515
V rozdelenej Európe. Česi, Slováci, Nemci a ich štáty v rokoch 1948-1989 (J. Pešek) ... 518
G o l d h a g e n, D. J.: Hitlerovi ochotní katani (I. Kamenec) ... 521
L i p t á k, Ľ.: Petite histoire de la Slovaquie (R. Krakovský) ... 522

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

A r t i c l e s

S t e i n h ü b e l, Ján: The origin and the first references to the shire of Nitra .. 369
M a c h o, Peter: Some facts on the reception of the Kollár's 1821 anti-magyar defence in the Slavian and Magyar environment ... 417
S o j k o v á, Zdenka: Ľudovít Štúr as a journalist and the life of different nations in Europe and America ... 433

D i s c u s s i o n

G r z e s i k, Ryszard: From where did come Isaac and Matthaeus, who where killed in a hermitage in Great Poland in the year 1003? ... 456

M a t e r i a l s

V y v í j a l o v á, Mária: Societas Slavica aquilae nigrae based by Slovak students in Wittenberg in 1783 ... 470
Š m i h u l a, Daniel: The 1939 till 1945 internal life and events of the Embassy of the Slovak Republic in Moscow ... 479

A r c h i v e s

L u k á č, Pavol: George Frost Kennan and Slovakia from 1940 till 1945 ... 497

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A LT

S t u d i e n

S t e i n h ü b e l, Ján: Der Ursprung und die älteste Geschichte des Nitraer Fürstentums ... 369
M a c h o, Peter: Zur Rezeption der antimagyarischen Verteidigung von Ján Kollár aus dem Jahre 1821 ... 417
S o j k o v á, Zdenka: Der Journalist Ľudovít Štúr und das Leben der Nationen in Europa und Amerika ... 433

D i s k u s s i o n

G r z e s i k, Ryszard: Woher stammten Isaak und Matthäus, die in einer Einsiedelei in Grosspolen im Jahre 1003 ermordert wurden? ... 456

M a t e r i a l i e n

V y v í j a l o v á, Mária: Societas Slavica aquilae nigrae gegründet den slowakischen Studenten in Wittenberg im Jahre 1783 ... 470
Š m i h u l a, Daniel: Das innere Leben in der Botschaft der Slowakischen Republik in Moskau in Jahren 1939-1941 ... 479

A r c h i v

L u k á č, Pavol: George Frost Kennan über Slowakei in Jahren 1940-1945 ... 497

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov