HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 43, 4/1995

O B S A H

Š t ú d i e

O s l a n s k ý, František: Kontinuita dávneho osídlenia najjužnejšieho Slovenska nad Dunajom ... 609
M é s á r o š, Július: Pramene a literatúra k vývoju národnostného zloženia obyvateľstva Uhorska v 18. a 19. storočí ... 628
Č a p l o v i č, Miloslav: Prvý Pluk Slovenskej Slobody (november 1918 - marec 1919) ... 651
K o v a ľ, Mychajlo V.: Úloha a miesto Oganizácie ukrajinských nacionalistov v rokoch 1939-1945 ... 668

R o z h ľ a d y

S l o b o d n í k, Martin: Zahraničnopolitické kontakty dynastie Tchang a Tibetskej ríše (od 7. do 9. storočia) ... 689

M a t e r i á l y

H u č k o, Ján: Ľudovít Jaroslav Šulek a slovenské národné hnutie ... 705

D i s k u s i a

T a j t á k, Ladislav: K niektorým otázkam dejín robotníckeho hnutia na Slovensku do roku 1918 ... 723

R e c e n z i e

J a n i c s, K.: Roky bez domoviny. Maďarská menšina na Slovensku po druhej svetovej vojne 1945-1948 (I. Kamenec) ... 743
F a b r i c i u s, M. - H o l e c, R. - P e š e k, J. - V i r s i k, O.: 150 rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá a prehry (J. Žatkuliak) ... 744
B a u m, W.: Kaiser Sigismund. Konstanz, Hus und Türkenkrieg (D. Dvořáková) ... 747
Historiografia na Slovensku 1993 (A. Sedliaková) ... 774

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

A r t i c l e s

O s l a n s k ý, František: The continuity in the ancient settlement process in the most southern regions of Slovakia near the river Danube ... 609
M é s á r o š, Július: The sources and literature devoted to the nationality-or-national structure of the population of the 18th and 19th century Hungary ... 628
Č a p l o v i č, Miloslav: The First-Slovak-Freedom regiment (from the November 1918 till the March 1919) ... 651
K o v a ľ, Mychajlo V.: The 1939-1945 role and place of the Ukraine-nationalists' organization ... 668

H o r i z o n s

S l o b o d n í k, Martin: Political contacts between the Tang Dynasty China and the Tibetan empire (7th-9th century) ... 689

M a t e r i a l s

H u č k o, Ján: Ľudovít Jaroslav Šulek a slovenské národné hnutie ... 705

D i s c u s s i o n

T a j t á k, Ladislav: Some facts on the history of labour movement in Slovakia until 1918 ... 723
Historiography in Slovakia 1993 (A. Sedliaková) ... 774

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A L T

S t u d i e n

O s l a n s k ý, František: Die Kontinuität der alten Besiedlung der sudlichsten Slowakei an der Donau ... 609
M é s á r o š, Július: Quellen und Literature zu der Entwicklung der Nationalitätsstruktur der Bevölkerung Ungarns im 18. und 19. Jahrhundert ... 628
Č a p l o v i č, Miloslav: Das Erste Regiment der Slowakischen Freiheit (November 1918 - März 1919) ... 651
K o v a ľ, Mychajlo V.: Die Aufgabe und der Platz der Organisation der ukrainischen Nationalisten in den Jahren 1939-1945 ... 668

R u n d s c h a u

S l o b o d n í k, Martin: Die außenpolitischen Kontakte der Dynastie Tchang und des Tibetsreiches (von 7. bis 9. Jahrhundert) ... 689

M a t e r i a l i e n

H u č k o, Ján: Ľudovít Jaroslav Šulek und die slowakische Nationalbewegung ... 705

D i s k u s s i o n

T a j t á k, Ladislav: Zur einigen Fragen der Geschichte der Arbeierbewegung auf der Slowakei bi zum Jahr 1918 ... 723
Die Geschichtsschreibung in der Slowakei im 1993 (A. Sedliaková) ... 774

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov