HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 44, 4/1996

O B S A H

Štúdie

O s l a n s k ý, František: K podmienkam a prameňom sviatočných dní v stredoveku ... 569
M r v a, Ivan: Kurucká vojna na Slovensku a jej dôsledky v rokoch 1704-1711 ... 583
K r a j č o v i č o v á, Nataša: K otázke personálneho obsadzovania orgánov štátnej a verejnej správy na Slovensku v prvých rokoch po vzniku ČSR ... 612
M a r u š i a k, Juraj: Poľská kuriérska služba a Slovensko v rokoch 1939-1945 ... 632

Rozhľady

V o z á r, Jozef: Pôsobenie misionárov zo Slovenska v zámorských krajinách v 17. a v 18. storočí ... 649

Materiály

N e n a š e v a, Zoja S.: Slovenská otázka v kontexte národných hnutí Uhorska na konci 19. a začiatkom 20. storočia ... 667

Archív

M a r j i n a, Valentína V.: Väzeň butyrskej cely Ferdinand Čatloš ... 678

Recenzie

C i n t a v ý, P.: Po stopách Bielej légie v protikomunistickom odboji (V. Varínsky) ... 701
T r a j d o s, T. (ed.): Spisz i Orawa (J. Marušiak) ... 703
R. W. Seton-Watson and his Relations with the Czechs and Slovaks. Documents 1906-1951 (E. Jakešová) ... 707

Historiografia na Slovensku 1994 (Alžbeta Sedliakova) ... 741

GLOSY-BIBLIOGRAFIA

KRONIKA


CONTENTS

Articles

O s l a n s k ý, František: Some facts on the origins and conditions of the medieval holidays ... 569
M r v a, Ivan: The 1704-1711 curuic war in Slovakia and their outcomes ... 583
K r a j č o v i č o v á, Nataša: Some facts on the filling up of the positions in the state and self-ruled offices in Slovakia in the early years of the existence of Czechoslovakia ... 612
M a r u š i a k, Juraj: The Polish courier service and Slovakia from 1939 till 1945 ... 632

Horizons

V o z á r, Jozef: The Slovak missionaries and their activities in the overseas countries in 17th and 18th centuries ... 649

Materials

N e n a š e v a, Zoja S.: The Slovak question in the context of the national movements in Hungary at the end of 19th and the beginning of 20th century ... 667

Archíve

M a r j i n a, Valentina V.: Ferdinand Čatloš-the prisoner in the Butyrky cell ... 678

Historiography in Slovakia 1994 (Alžbeta Sedliakova) ... 741

REVIEW-ANNOTATIONS-BIBLIOGRAPHY CHRONICLE


INHALT

Studien

O s l a n s k ý, František: Zu den Bedingungen und Qellen der Feiertage im Mittelalter ... 569
M r v a, Ivan: Der Kuruzkrieg in der Slowakei und seine Folgen in den Jahren 1704-1711 ... 583
K r a j č o v i č o v á, Nataša: Zur Frage der personellen Besetzung der staatlichen und ôffentlichen Verwaltungsorgane in der Slowakei in den ersten Jahren nach dem Entstehen der Tschechoslowakei ... 612
M a r u š i a k, Juraj: Der polnischen Kurierdienst und die Slowakei in den Jahren 1939-1945 ... 632

Rundschau

V o z á r, Jozef: Zum Wirken slowakischer Missionäre in den Überseeländern im 17. und 18. Jahrhundert ... 649

Materialien

N e n a š e v a, Zoja S.: Die slowakische Frage im Kontext der nationalischen Bewegungen des Ungarns am Schlulss des 19-ten und am Beginn des 20-ten Jahrhundert ... 667

Archív

M a r j i n a, Valentina V.: Der Häftling der Butyrkys Zelle Ferdinand Čatloš ... 678

Die Geschichtsschreibung in der Slowakei im 1994 (Alžbeta Sedliakova) ... 741

KRITIK-GLOSSEN-BIBLIOGRAPHIE CHRONIK


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov