HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 46, 4/1998

O B S A H

Š t ú d i e

G r a u s, Igor: Špitál svätej Alžbety ako predmet zápasu Banskej Bystrice s Turzovsko-Fuggerovským mediarskym podnikom v prvej polovici 16. storočia ... 557
D e á k, Ladislav: Zjednotenie maďarských opozičných strán r. 1936 na Slovensku ... 579
H r a d s k á, Katarína: Nemeckí poradcovia na Slovensku a ich činnosť ... 589
M a r j i n a, Valentina V.: Sovietski a československí komunisti na prahu mieru: vypracovanie spoločného politického algoritmu v rokoch 1944-1945 ... 607
L o n d á k o v á, Elena: K problematike slovenského (poľnohospodárskeho) školstva na prahu šesťdesiatych rokov ... 631

R o z h ľ a d y

Ž e ň u c h, Peter: Cirkevná slovančina vo východoslovenskom kultúrno-historickom a jazykovom priestore ... 649

M a t e r i á l y

L u k e š, Michal: Cesta k amnestii Vojtecha Tuky ... 663

R e c e n z i e

Lexikon svetových dejín (P. Horváth) ... 673
H o l e c, R.: Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť (P. Švorc) ... 677
Kapitoly z dejín sociálnej demokracie na Slovensku (J. Pešek) ... 679
S o r b y, K.: Egyptská revolúcia 1952 (P. Petruf) ... 681
Vostočnaja Jevropa v dokumentoch rossijskich archivov 1944-1953 gg. Tom I. (M. Barnovský) ... 683
T i š k o v, V. A.: Očerki teorii i politiki etničnosti v Rossii (A. Sič) ... 686
Historiografia na Slovensku 1996 (Alžbeta Sedliaková) ... 713

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

A r t i c l e s

G r a u s, Igor: The St. Elizabeth hospital as a object of dispute of the twon of Banská Bystrica and Thurzo-Fugger copper company in 1st half 16th century ... 557
D e á k, Ladislav: The unification of the Hungarian opposition parties in Slovakia in 1936 ... 579
H r a d s k á, Katarína: German advisors in Slovakia and their activities ... 589
M a r j i n a, Valentina V.: Soviet and Czechoslovak communists at the beginning of peace times - a common political algorithm preparation in 1944-1945 ... 607
L o n d á k o v á, Elena: Some facts on the Slovak (agricultural) schools at the beginning of 1960's ... 631

H o r i z o n s

Ž e ň u c h, Peter: Church Slavian language in the Eastern Slovakia cultural-historical and language area ... 649

M a t e r i a l s

L u k e š, Michal: The amnesty story of Vojtech Tuka ... 663
Historiography in Slovakia 1996 (Alžbeta Sedliaková) ... 713

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A L T

S t u d i e n

G r a u s, Igor: Das Spital als Bestandteil des Kampfes der Stadt Banská Bystrica mit dem Kupferunternehmen der Familie Thurzo und Fugger in der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts ... 557
D e á k, Ladislav: Die Vereinigung der ungarischen Oppositionsparteien in der Slowakei im Jahre 1936 ... 579
H r a d s k á, Katarína: Die deutschen Berater in der Slowakei und ihre Tätigkeit ... 589
M a r j i n a, Valentina V.: Sowjetische und tschechoslowakische Kommunisten an der Schwelle des Friedens: Die Ausarbeitung des gemeinsamen politischen Algorithmus in den Jahren 1944-1945 ... 607
L o n d á k o v á, Elena: Zur Problematik des slowakischen (ländlichen) Schulwesens an der Schwelle der 60er Jahre ... 631

R u n d s c h a u

Ž e ň u c h, Peter: Das kirchliche Slawische im ostslowakischen kulturell-historischen und philologischen Raum ... 649

M a t e r i a l i e n

L u k e š, Michal: Die Bahn zur Amnestie von Vojtech Tuka ... 663
Die Geschichtsschreibung in der Slowakei im 1996 (Alžbeta Sedliaková) ... 713

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov