HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

DOLEŽAL, Kryštof: Post-War Czechoslovak Nationalism in the Media Reception of the Film about Jan Roháč of Dubá.

Historický časopis, 2022, 70, 1, pp. 87–113, Bratislava.

O článku: Cílem této studie je odpovědět na otázku, jakým způsobem byl vepsán nacionalismus do dobové mediální recepci snímku Jan Roháč z Dubé z roku 1947. Argumentuji, že zatímco slovenský tisk věnoval filmu pozornost jen okrajově, český tisk rozvinul exklusivně českou národoveckou linku husitské tradice a využíval reference k dalším komponentám českého nacionalismu jako je „slovanská idea“. Analýza recenzí ukazuje, že reflexe filmu lze v závislosti na jejich postoji uchopit jako střet nekomunistického a pro-komunistického tábora. Nekomunistický tisk sice kritizoval principy socialistického realismu, ahistorismus snímku a jeho pojetí národní identity, nepředložil však jakoukoliv svébytnou interpretaci. Pro-komunistické recenze pojaly snímek jako normativní předobraz československé společnosti a politiky, přičemž zdůrazňovaly prvky výhradně českého nacionalismu, který se stal samozřejmou součástí komunistické ideologie. Činily tak historickými aktualizacemi a výzvami k naplnění odkazu proto-komunistického martyra Jana Roháče a ustanovení pomyslné jednoty československé společnosti a slovanské celistvosti založené na komunistické historické koncepci.

Kľúčové slová: Nacionalizmus. Jan Roháč z Dubé. Kinematografie. Třetí československá republika. Husitismus. Panslavismus.

Abstract: This study explores nationalist strategies inscribed in the media reception of the 1947 Czechoslovak movie Warriors of Faith. While the Slovak press paid only marginal attention to the film, I demonstrate that the Czech press developed an exclusionary Czech nationalist discourse of Hussite tradition while entailing other components of Czech nationalism such as pan-Slavism. The analysis shows that the film reviews can be differentiated according to a clash between non-communist and pro-communist camps. Although the non-communist press criticized the principles of socialist realism, cultural nationalism, and ahistoricism, it failed to present any distinctive narrative. On the other hand, pro-communist reviews framed the movie as a normative model for Czechoslovak politics and society, emphasizing elements of Czech nationalism, rendering it an authentic part of communist ideology. They did so by transposing historical realities to the present-day moment and prompting the „legacy fulfilment“ of the proto-communist martyr Jan Roháč to (re)invent Czechoslovak unity and Slavic integrity.

Keywords: Nationalism. Warriors of Faith. Cinematography. Third Czechoslovak Republic. Hussitism, Pan-Slavism.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.4

PDF DOWNLOAD / Plný text

Citovaná literatúra

 1. BALIBAR, Étienne. Národ jako forma: dějiny a ideologie. In: HROCH, Miroslav, ed. Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: Slon, 2003, s. 217-239. ISBN 80-86429-20-2.
 2. BALÍK, Stanislav, ed. Politický systém českých zemí 1848¬–1989. Brno: MU 2011. ISBN 80-210-3307-X.
 3. BARŠA, Pavel a Maxmilián STRMISKA. Národní stát a etnický konflikt. Praha: CDK, 1999. ISBN 80-85959-52-6.
 4. BAUER, Otto. Národnostní otázka a sociální demokracie. In: HROCH, Miroslav, ed. Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: Slon, 2003, 36-46. ISBN 80-86429-20-2.
 5. BEDNAŘÍK, Petr, ed. Dějiny českých médií. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3028-8.
 6. BRENNER, Christiane. Mezi Východem a Západem: české politické diskurzy 1945–1948. Praha: Argo, 2015. ISBN 978-80-257-1399-0.
 7. BRUBAKER, Rogers. Citizenship and nationhood in France and Germany. Cambridge Harvard University Press, 1992. ISBN 9780674131781.
 8. ČINÁTL, Kamil. Filmová paměť stalinismu. In: FEIGELSON, Kristian, ed. Film a dějiny 3. Praha: Casablanca, 2012. ISBN 304-320. 978-80-87292-15-0.
 9. ČERNÝ, Václav. Vývoj a zločiny panslavismu. Praha: ISKP, 1995. ISBN 80-85241-89-7.
 10. ČORNEJ, Petr. Husitská tematika v českém filmu (1953–1968). In: Iluminace, 1995, roč. 7, č. 3, s. 13-43.
 11. DAVID, Ivan. Zrození předpisu z ducha doby. Praha: FF UK. Katedra filmových studií, 2013.
 12. DOBEŠ, Jan. Stát a kultura za druhé republiky, protektorátu a v letech 1945–1948. In: KLIMEŠ, Ivan a Jan WENDL, eds. Kultura a totalita: národ. Praha: FF UK, 2013. ISBN 978-80-7308-488-2.
 13. ĎURKOVSKÁ, Mária. Kultúra ako jedna z dimenzií spoločenského života v Slovenskej republike v rokoch 1939-1945. In: SOKOLOVIČ, Peter, ed. Život v Slovenskej republike Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IX. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, s. 245-259. ISBN 9788089335374.
 14. DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Česká kinematografie v průniku totalit. In: PEJČOCH, Ivo, ed. Od svobody k nesvobodě 1945-1956. Praha: MO České republiky, 2011. ISBN 978-80-7278-571-1.
 15. FIDELIUS, Petr. Řeč komunistické moc. Praha: Triáda, 1998. ISBN 978-80-86138-03-8.
 16. GELLNER, Ernest. Nacionalismus. Brno: CDK, 2003. ISBN 80-7325-023-3.
 17. HAVELKA, Miloš. „Smysl“, „pojetí a kritiky dějin“; historická „identita“ a historická „legitimizace“ (1938–1989). In: HAVELKA, Miloš, ed. Spor o smysl českých dějin. 2, 1938–1989. Praha: Torst, 2006. ISBN 80-7215-292-0.
 18. HOBSBAWM, Eric, J. Nations and Nationalismsince 1780. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. ISBN 978-1107604629.
 19. HROCH, Miroslav. Na prahu národní existence. Praha: Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0809-6.
 20. HUDEK, Adam, ed. Čecho/slovakismus. Praha: NLN, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019. ISBN 978-80-7422-679-3.
 21. KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0145-8.
 22. KAPLAN, Karel. Národní fronta 1948–1960. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2074-1.
 23. KLIMEŠ, Ivan a Jiří RAK. „Husitský“ film – nesplněný sen české meziválečné kinematografie. In: DVOŘÁK, Arnošt. Filmový sborník historický 3. Praha: ČFÚ, 1992, s. 69-135.
 24. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka, ed. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Praha: Národní archív, 2005. ISBN 80-86712-32-X.
 25. KOSTLÁN, Antonín. Druhý sjezd československých historiků (5.–11. října 1947). Praha: Archiv AV ČR, 1993.
 26. KŘESŤAN, Jiří. Pojetí české otázky v díle Zdeňka Nejedlého. Praha: Státní ústřední archiv, 1996.
 27. KUČERA, Jaroslav. Odsun nebo vyhnání? Jinočany: H & H, 1992. ISBN 80-85467-32-1.
 28. KUSÁK, Alexej. Kultura a politika v Československu 1945–1956. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-055-3.
 29. LONDÁKOVÁ, Elena. Vzdelanie v kultúrnej politike „nového Slovenska“. In: KUDLÁČOVÁ, Blanka. Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945–1989. Trnava: Trnavská univerzita, 2019, s. 234-247. ISBN 978-80-568-0369-1.
 30. MACEK, Václav a Jelena PAŠTÉKOVÁ. Dejiny slovenskej kinematografie. Martin: Osveta, 1997. ISBN 978-80-85739-68-8.
 31. MACURA, Vladimír. Znamení zrodu. Jinočany: H&H, 1995. ISBN 8085787741.
 32. MAIER, Hans. Politická náboženství: totalitární režimy a křesťanství. Brno: CDK, 1999. ISBN 80-85959-43-7.
 33. MEĽNIKOV, Georgij, P. Interpretácia husitských vojen v slovenskej historiografii v druhej polovici 20. storočia. In: Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 1, s. 80-90. ISSN 1337-6861.
 34. MĚŠŤAN, Antonín. Slovanství a Slované v české kultuře 1945-1948. In: JANOUŠEK, Pavel, ed. Rok 1947: česká literatura, kultura a společnost v období 1945–1948. Praha: AV ČR, 1998.
 35. MIHÁLIK, Peter. Vznik slovenskej národnej kinematografie 1896–1948. Bratislava: SAV, 1994. ISBN 8096720732.
 36. NEJEDLÝ, Zdeněk. Ideová výchova na střední škole. Praha: Státní nakladatelství, 1949.
 37. NEJEDLÝ, Zdeněk. Komunisté, dědici velkých tradic českého národa. In: NEJEDLÝ, Zdeněk. O smyslu českých dějin. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953.
 38. PEHR, Michal. Příspěvek poznání socializující a lidové demokracie v Československu v letech 1945–1948. In: KOKOŠKOVÁ, Zdeňka, ed. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Praha: Národní archív, 2005. ISBN 80-86712-32-X.
 39. PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska 1945–1948. Členstvo, organizácia, vedenie, stranícky aparát, vzťah ku KSČ. In: Historický časopis, 2011, roč. 59, č. 3, s. 471-491. ISSN 0018-2575-59.
 40. PREISNER, Rio. K fenomenologii sporu o smysl českých dějin. In: Studie, 1972, roč. 14., č. 2, s. 664-694.
 41. RAK, Jiří, a Ivan KLIMEŠ. Film a historie III. Tradice a stereotypy v historickém filmu. In: Film a doba, 1988, roč. 34, č. 9.
 42. RAK, Jiří. Film v proměnách moderního českého historismu. In: KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny. Praha: NLN, 2005. ISBN 80-7106-667-2.
 43. SCHMITT, Carl. Pojem politična. Praha: OIKOYMENH, 2007. ISBN 978-80-7298-127-4.
 44. SPURNÝ, Matěj. Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960). Praha: Antikomplex, 2011. ISBN 978-80-904421-3-9.
 45. SZCZEPANIK, Petr. „Machři“ a „diletanti“. Základní jednotky filmové praxe v době reorganizací a politických zvratů 1945 až 1962. In: SKOPAL, Pavel, ed. Naplánovaná kinematografie. Praha: Academia, 2012, s. 27-45. ISBN 978-80-200-2096-3.
 46. ŠEBEK, Jaroslav. Svatováclavská́ tradice za první́ republiky a během nacistické́ okupace. In: KUBÍN, Petr, ed. Svatý Václav. Praha: Karolinum, 2010, s. 429-442. ISBN 978-80-87258-23-1.
 47. ŠMAHEL, František. Idea národa v husitských Čechách. Praha: Argo, 2000. ISBN 80-7203-261-5.
 48. STALIN, Josif. Reč na sobranii studentov KUTV 18. maja 1925. In: Правда, 1925, roč. 22, č. 115.
 49. STALIN, Josif. Marxismus a národnostní a koloniální otázka. Praha: Svoboda, 1945.
 50. SOMMER, Vítězslav. Angažované dějepisectví. Praha: NLN, 2011. ISBN 978-80-7422-134-7.
 51. TAUSSIG, Pavel. Marginálie VII. Barevný debutant. In: Film a doba, 1983, roč. 29, č. 7, s. 361-416.
 52. THOMPSON, Kristin a David BORDWELL. Film History: An Introduction. NY: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-0073386133.
 53. VLČEK, Radomír. Ruský panslavismus – realita a fikce. Praha: Historický ústav AV ČR, 2002. ISBN 80-7286-040-2.
 54. VOEGELIN, Erik. Politická náboženství. Praha: OIKOYMENH, 2015. ISBN 978-80-7298-216-5.


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Copyright © Historický ústav SAV, v. v. i., 1953 - 2022 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov