HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

KMEŤ, Norbert: Self-critical communist Róbert Roško.

Historický časopis, 2022, 70, 1, pp. 153–171, Bratislava.

O článku: Patril k tým stredoeurópskym intelektuálom, čo väčšinu aktívneho života prežili v komunistickom režime. V mladosti uveril hlásaným komunistickým ideálom, čiže stalinistickej verzii marxizmu-leninizmu. Na rozdiel od M. Šimečku, Z. Mlynářa, J. Jablonického, M. Kusého a mnohých ďalších, ktorí sa po roku 1970 postupne dostávali na okraj spoločnosti a stali sa disidentmi a niektorí neskôr exulantmi, R. Roško ostal členom strany aj po straníckych čistkách. Patrí k tým, čo sa prostredníctvom filozofie začali profilovať ako sociológovia. Je zaraďovaný k tretej generácii sociológov, ktorá sa zaslúžila o etablovanie tejto dôležitej spoločenskovednej disciplíny. Uvoľňovanie politicko-spoločenských pomerov tak v roku 1968 ako aj koncom 80. rokov vítal a podporoval ich. Naďalej sa venoval problematike spätej s komunistickým režimom, aj po roku 1990. Za príčinu neúspechu komunistického experimentu považoval aj to, že tento politický a hospodársky systém sa začal budovať vo feudálnej krajine, kde došlo k prechodu „od zaostalého feudalizmu k postfeudálnemu modernizmu“. Po roku 1989 sa sám zaradil k porazeným, ku ktorým podľa neho patrili všetci ľudia zo štátov bývalého sovietskeho bloku, pretože išlo „o porážku nadosobného rázu“.

Kľúčové slová: Filozofia. komunistický režim. História. Sociológia. Stalinizmus. Vyrovnávanie sa s minulosťou.

Abstract: Róbert Roško was one of those Central European intellectuals who spent most of their active lives under the communist regime. In his youth, he believed in the proclaimed communist ideal, that is, in the Stalinist version of Marxism-Leninism. Unlike M. Šimečka, Z. Mlynář, J. Jablonický, M. Kusý and many others, who gradually became marginalized after 1970 and turned into dissidents, with some even going into exile in later years, R. Roško remained in the party even following party purges. Like others in his field, he gradually developed into a sociologist through philosophy. He is usually ranked among the third generation of sociologists, who aided the establishment of this major social science discipline. In spite of various obstacles and ideological pressures, he was still able to help keep sociology a relatively separate discipline. He welcomed and supported the easing of political and social tension both in 1968 and in the late 1980s and continued to address the issue of the communist regime even after 1990. In his view, one of the reasons behind the failure of the communist experiment was the implementation of this political and economic system in a feudal country, which then transitioned “from backward feudalism to post-feudal modernism.” After 1989, he himself joined the ranks of the losers, who, in his view, included the masses from the former Soviet bloc countries, because the “defeat far exceeded that of an individual.”

Keywords: Communist regime. Dealing with the past. History. Philosophy. Sociology. Stalinism.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.7

PDF DOWNLOAD / Plný text

Citovaná literatúra

 1. Ale snad i pro toto jsme žili, ne? Výber z korešpondencie Milana Petruska a Aleny Miltovej s Martinom Bútorom a Zorou Bútorovou 1985 – 1989. Praha: Sociologické nakladatelství, 2016. ISBN 978-80-7419-247-0.
 2. ANEV, Petr a Matěj BÍLÝ, eds. Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989). A – K. Praha: Academia – Ústav pro studium totalitních režimů 2018. ISBN 978-80-88292-14-2 (Ústav pro studium totalitních režimů, 1. svazek). ISBN 978-80-200-2960-7 (Academia, 1. svazek).
 3. BÚTOROVÁ, Zora, FRIČ, Pavel, ROSSOVÁ, Tatiana a Mário DOBROVODSKÝ. Rok po: vývoj politickej scény na Slovensku v zrkadle výskumov. In: Sociológia, 1991, 23, č. 5-6. ISSN 0049-1225.
 4. BÚZIK, Bohumil. Nerovnosti na ceste k rovnosti. In: TÍŽIK Miroslav a Norbert KMEŤ, eds. Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2016. ISBN 978-80-85544-97-8.
 5. BÚZIK, Bohumil. Od kritiky teórie k empirizmu. In: TURČAN, Ľudovít a Eva LAIFEROVÁ, eds. O kontinuitu a modernu. Predpoklady, možnosti a realita rozvoja sociológie na Slovensku. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1997. ISBN 80-85544-11-3.
 6. Byť slušný nestačí. Rozhovor Ľuby Lesnej s Miroslavom Kusým. Bratislava: N Press, 2020. ISBN 978-80-99925-19-0.
 7. DOSKOČIL, Zdeněk. V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. ISBN 978-80-7422-774-5 (NLN, s. r. o.), ISBN 978-80-7286-337-2 (Historický ústav AV ČR, v. v. i.).
 8. GONĚC, Vladimír a Roman HOLEC, eds. Česko-slovenská historická ročenka 2019 – 2020. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. ISBN 978-80-224-1878-2.
 9. HARTOG, François. Věřit v dějiny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. ISBN 978-80-7325-412-4.
 10. JABLONICKÝ, Jozef. Fragment o histórii. Bratislava: Kalligram, 2009. ISBN 978-80-8101-242-6.
 11. LE GOFF, Jacques. Život v znamení histórie. Rozhovory s Marcom Heurgonom. Bratislava: Kalligram, 2003. ISBN 80-7149-552-2.
 12. KINČOK, Branislav. Prvé pokusy o revíziu prípadu tzv. slovenských buržoáznych nacionalistov (1954 – 1960). In: Pamäť národa, 2018, roč. 14, č. 4. ISSN 1336-6297.
 13. KLOBUCKÝ, Robert. Zápisky vzpierajúceho sa normalizátora. In: TURČAN, Ľudovít a Robert KLOBUCKÝ, eds. Denníky sociológov 2. Róbert Roško 1963 – 1995. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2019. ISBN 978-80-89897-12-4.
 14. KLOFÁČ, Jaroslav. Marxistická sociologie. In: Nová mysl, 1965, 19, č. 3.
 15. KOPČOK, Andrej. Na pomedzí filozofie a politiky. Bratislava: Filozofický ústav SAV; Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum & Kultúra, 2007. ISBN 978-80-969770-0-0, ISBN 978-86-7103-306-0.
 16. KOPEČEK, Michal. Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953–1960. Praha: ARGO 2009. ISBN 978-80-257-0100-3.
 17. MACHÁČEK, Ladislav. Rozhovor s Róbertom Roškom o sociológii a sociológoch na Slovensku pri príležitosti milénia. In: Sociológia, 2000, 32, č. 1. ISSN 0049-1225.
 18. MARUŠIAK, Juraj. Slovenská spoločnosť za normalizácie. In: MELANOVÁ Miloslava a Miroslav PEKNÍK, eds. Česká a slovenská společnost v období normalizace. Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. Liberecký seminár 2001. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2003. ISBN 80-224-0747-X.
 19. MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu. Köln: INDEX, 1978.
 20. NOVOSÁD, František. Filozof proti nepriazni doby. In: KOPČOK, Andrej. Na pomedzí filozofie a politiky. Bratislava: Filozofický ústav SAV; Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum & Kultúra, 2007. ISBN 978-80-969770-0-0, ISBN 978-86-7103-306-0.
 21. PAŠIAK, Ján. Vstup vojsk Varšavskej zmluvy (Sociologický výskum desiatich dní augusta 1968, jeho história a osudy). In: Sociológia, 1990, 22, č. 5. ISSN 0049-1225.
 22. PAŽOUT Jaroslav a Tomáš VILÍMEK. Barometr nálad: dopisy občanů vedoucím představitelům a orgánům Komunistické strany Československa v letech 1988–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 2020. ISBN 978-80-7285-255-0.
 23. PEŠEK Jan a kol. Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003. ISBN 80-7165-417-5.
 24. PREČAN, Vilém. V kradeném čase. Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973–1993. Uspořádal Milan Drápala. Praha; Brno: USD AV ČR, Doplněk 1994. ISBN 80-85765-23-3, ISBN 80-85270-31-5.
 25. ROŠKO, Róbert. Slovensko na konci tisícročia. Bratislava: VEDA, 2000. ISBN 80-224-06330-3.
 26. SIKORA, Stanislav. Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1960 – 1967. In: LONDÁK, Miroslav, SIKORA, Stanislav a Elena LONDÁKOVÁ. Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960 – 1967. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2002. ISBN 80-224-0707-0.
 27. SZANTÓ, Ladislav. Čo nám treba? Bratislava: Osveta 1963.
 28. SZOMOLÁNYIOVÁ, Soňa. História zrodu a formovania sociologického pracoviska SAV (štúdia a dokumenty). In: Sociológia, 1990, 22, č. 3. ISSN 0049-1225.
 29. ŠIMEČKA, Milan. Kruhová obrana. Bratislava: ARCHA 1992. ISBN 80-7115-032-0.
 30. Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perze-kuce v Československu 1948 – 1989. Eds. Tomáš Bursík, Jaroslav Pažout. Kateřina Portmann, Tomáš Vilímek. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020. ISBN 978-80-88292-60-9.
 31. TURČAN, Ľudovít a Robert KLOBUCKÝ, eds. Denníky sociológov 2. Róbert Roško 1963 – 1995. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2019. ISBN 978-80-89897-12-4.
 32. TURČAN, Ľudovít. Edičné poznámky. In: TURČAN, Ľudovít a Robert KLOBUCKÝ, eds. Denníky sociológov 2. Róbert Roško 1963 – 1995. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2019. ISBN 978-80-89897-12-4.
 33. UHER, Ján. Zo zákulisia rehabilitácií. Bratislava: Kalligram, 2001. ISBN 80-7149-416-X.
 34. UHER, Ján. O demokratizme v našich vzťahoch. In: Národy, národnosti a etnické skupiny v demokratickej spoločnosti. Interdisciplinárny seminár. Smolenice 4. – 6. 2. 1991. Bratislava: Filozofický ústav SAV; Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1991. ISBN 80-7007-022-6.
 35. VEBER, Václav. O rehabilitacích a o tom, co s nimi souvisí. In: Securitas Imperii, 2010, č. 16. ISSN 1804-1612.
 36. VONDROVÁ Jitka a Jaromír NAVRÁTIL, eds. Komunistická strana Československa. Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. 9. díl, 4. svazek: Normalizace (listopad 1968 – září 1969). Praha: ÚSD AV ČR; Brno: Doplněk, 2003. ISBN 80-7285-031-8 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), ISBN 80-7239-153-4 (Doplněk Brno).
 37. VOREL, Jaroslav a Alena ŠIMÁNKOVÁ a kol. Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl I. Sešity 8. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003. ISBN 80-86621-03-0.


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Copyright © Historický ústav SAV, v. v. i., 1953 - 2022 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov