HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 69), 2021, č. 3

O B S A H / C O N T E N T S

Ú v o d / I n t r o d u c t i o n

Hallon, Ľudovít: Monotematické číslo na tému Úloha peňazí v hospodárstve strednej Európy od stredoveku po súčasnosť (One-theme issue on the theme The role of money in the history of Central Europe from Middle Ages to the present) ... 385

Š t ú d i e / A r t i c l e s

Druga, Marek: Benediktíni a počiatky vodných mlynov v Uhorsku (K otázke kláštorného hospodárenia v 11. – 12. storočí) (The Benedictines and the Beginnings of Watermills in Hungary. (On the Issue of the Monastic Economy in the 11th–12th century)) ... 387

Kianička, Daniel Haas: Grófi banskej a mincovej komory v Kremnici a komorský gróf Konrád Rolner (1440 – 1446) (The Counts of the Mining and Mint Chamber at Kremnica and Chamber Count Konrad Rolner (1440–1446)) ... 417

Gaučík, Štefan: Za hranicami filantropie. Prvé roky Prešporskej sporiteľne (1842 – 1849) (Beyond philanthropy. The first years of the Pressburger Sparkassa (1842–1849)) ... 439

Turóci, Martin: Kremnická mincovňa v období veľkej hospodárskej krízy a v 30. rokoch 20. storočia (The Kremnica Mint during the Great Economic Crisis and the 1930s) ... 465

Mičko, Peter: Formovanie organizačnej štruktúry a aktivity obchodných spoločností slovenských papierenských a celulózových podnikov v rokoch 1939 – 1945 (The formation of the organizational structure and activities of Slovak paper and cellulose companies in the years 1939–1945) ... 491

Holec, Roman: Ervin Hexner (Obhajca kartelov a zabudnutý ekonóm) (Ervin Hexner (Defender of Cartels and Forgotten Economist)) ... 521

H i s t o r i o g r a f i a / H i s t o r i o g r a p h y

Švorc, Peter: Ladislav Tajták: „... Aby som bol úprimný, nerád hovorím o svojich rokoch a narodeninách...“ (27. apríl 1921 – 25. december 2020) (Ladislav Tajták: “I really don’t like talking about my age and number of birthdays...” (27 April 1921 – 25 December 2020)) ... 545

R e c e n z i e / R e v i e w s

Benková, Eva: Poddaní na Stupavskom panstve v ranom novoveku.Učebné texty k hospodárskym a sociálnym dejinám 1. (Daniela Hrnčiarová) ... 561

Kovár, Branislav: Sila zániku. Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností (Miroslava Daňová) ... 563

Kušniráková, Ingrid – Mannová, Elena (Eds.):„Zabrániť bahnu morálneho rozkladu“ Starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945 (Zuzana Kusá) ... 565

Doskočil, Zdeněk: V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu (Ivan Kamenec) ... 570


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov