HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 70), 2022, č. 3

O B S A H / C O N T E N T S

Š t ú d i e / A r t i c l e s

L y s ý, Miroslav: Vzťah pozemkov a vecí s nimi spojenými na základe Žilinskej právnej knihy (The relationship between plots of land and things connected with them on the basis of the Žilina law book) ... 385

M a t l o v i č, René – M a t l o v i č o v á, Kvetoslava: Inštitucionalizácia geografie na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1922 – 1926 (The Institutionalization of Geography at the Comenius University in Bratislava in 1922 – 1926) ... 403

H a s a r o v á, Zuzana: Snahy o jazykové ovládnutie stredoeurópskej krajiny – počiatky Ľudových kurzov ruštiny v Československu (Efforts to Control the Language of a Central European Country – the Beginnings of People´s Russian Courses in Czechoslovakia) ... 429

Č í ž o v á, Júlia – Ď u r č o, Michal: Pozitívna deviácia v Československu v 80. rokoch: Prípad Bratislavského environmentálneho hnutia (Positive Deviance in 1980s Czechoslovakia: The Case of the Bratislava Environmental Movement) ... 461

R o z h ľ a d y / H o r i z o n s

B a č a, Martin: Archaická DNA, paleogenetika, kultúrna história. Prečo by mali zaujímať aj historikov a historičky (Ancient DNA, paleogenetics, cultural history and why historians should be interested) ... 487

M r á z, Peter: Časopis Slovenské pohľady (1939 – 1945) v zajatí ľudáckej ideológie (The Magazine Slovenské pohľady (1939 – 1945) in the captivity of Ľudák ideology) ... 515

M a t e r i á l y / M a t e r i a l s

Š v e d o v á, Terézia: Ako vznikla Verejnosť proti násiliu? (How did Public Against Violence Originate?) ... 533

R e c e n z i e / R e v i e w s

L i c h n e r, Miloš: Sv. Augustín. De cura pro mortuis gerenda. Starostlivosť, ktorú máme preukazovať zosnulým (Marek Druga) ... 561

S k l e n á ř, Michal, U h l í k o v á, Kristína a Vít V l n a s, Eds.: Jozef Cibulka: kněz, pedagog a historik umění ve 20. století (Václav Sixta) ... 564

M a r u š i a k, Juraj: Príliš skoré predjarie… Slovenskí študenti v roku 1956 (Michael Polák) ... 569

O 19. svetovom kongrese hospodárskych dejín v Paríži (Roman Holec) ... 572


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov