HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 70), 2022, č. 4

O B S A H / C O N T E N T S

Ú v o d / I n t r o d u c t i o n

Monotematické číslo na tému: Na ceste k modernej spoločnosti – tri storočia novoveku (One-theme issue on the theme: On the way to a modern society. Three centuries of modern times) ... 577

Š t ú d i e / A r t i c l e s

P á l f f y, Géza: Oslobodenie alebo obsadenie? Vojenská, finančná a občianska správa na znovuobsadenom území Uhorska v období veľkej tureckej vojny 1683 – 1699 (Liberation or Occupation? Military, financial, and civil administration in recaptured Hungary during the Great Turkish War, 1683–1699) ... 581

N é m e t h, Isván: Profesionalizácia uhorského meštianstva a začiatky Bildungsbürgertumu v mestách Uhorského kráľovstva (The Professionalization of the Bourgeoisie and the Beginnings of the Bildungsbürgertum in the Cities of the Kingdom of Hungary) ... 609

B e n k a, Peter: Jazyk v historickom výskume: Politické implikácie jazykovej praxe v Uhorsku v 16. a 17. storočí (Language in historical research: Political implications of language practice in Hungary in the 16th and 17th centuries) ... 639

S z e g h y o v á, Blanka: Marginalizované skupiny v stredovekom a ranonovovekom Uhorsku (Marginalized Groups in Medieval and Early Modern Hungary) ... 665

R o z h ľ a d y / H o r i z o n s

M o n o k, István: Jedna knižnica – viacero mýtov: kultová knižnica Bibliotheca Corvina (One library – multiple cults: the Corvina Library of Mathias Corvinus) ... 715

J a n u r a, Tomáš: Obsadzovanie úradníckych postov v Turnianskej stolici v rokoch 1711 – 1785 (The Filling of Official Posts in Turňa County from 1711 to 1785) ... 739

R e c e n z i e / R e v i e w s

O g i l v i e, Sheilagh: The European Guilds: An Economic Analysis (Ondrej Šály) ... 769

K o r n a t, Marek a Mariusz Wo ł o s: Józef Beck. Biografia (Dušan Segeš) ... 775


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov