HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 71), 2023, č. 3

O B S A H / C O N T E N T S

D u c h o ň o v á, Diana – H o l e c, Roman: Šľachta v 19. a 20. storočí – nové výzvy a staré slepé uličky (The Nobility in the 19th and 20th Centuries – New Challenges and Old Dead Ends) ... 385

Š t ú d i e / A r t i c l e s

Ž u p a n i č, Jan: Uherská šlechta v habsburské monarchii v „dlouhém“ 19. století (The Hungarian nobility in the Habsburg Monarchy in the “long” 19th century) ... 393

P á l, Judit: Who owns the land, owns the country? Land Tenure and Geographic Distribution of the Aristocratic Lord-Lieutenants’ in Dualist-Era Hungary (Who owns the land, owns the country? Land Tenure and Geographic Distribution of the Aristocratic Lord-Lieutenants’ in Dualist-Era Hungary) ... 433

T ó t h - B a r b a l i c s, Veronika: The effect of the 1885 reform of the Upper House of the Hungarian Parliament on the composition of the members (with a special focus on hereditary peers) (The effect of the 1885 reform of the Upper House of the Hungarian Parliament on the composition of the members (with a special focus on hereditary peers)) ... 473

B a l l a b á s, Dániel: Entailed lands. Estate policy and nationalism in Hungary at the turn of the 19th–20th centuries (Entailed lands. Estate policy and nationalism in Hungary at the turn of the 19th–20th centuries) ... 493

G a u č í k, Štefan: Grand seigneur ako podnikateľ: Profil grófa Alberta Zaya (Grand seigneur as an entrepreneur. Profile of Count Albert Zay) ... 513

H o l e c, Roman: „Koho je pôda, toho je krajina...“ (Knieža Hohenlohe a jeho aktivity v oblasti Tatier, 1879 – 1926) (‟Who owns the land, owns the country...” (Prince Hohenlohe and his activities in the Tatras region, 1879–1926)) ... 533

H o r č i č k a, Václav: Alfred III. Windischgrätz a Československo. Osud rodové domény s přihlédnutím k velkostatku Jablonica na Slovensku (Alfred III. Windischgrätz and Czechoslovakia. The fate of the ancestral domain, taking into account the Jablonica estate in Slovakia) ... 557

R e c e n z i e / R e v i e w s

S t o y a n o v i c h, Peter: Zar Ferdinand I. (geb. Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha). Seine Herkunft, Bildung, Motivation und der Aufbau des mordernen Bulgarien. 1861 – 1887 – 1912 (Roman Holec) ... 571

N e k r o l ó g

Za Janom Peškom ... 575


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov