HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 71), 2023, č. 1

O B S A H / C O N T E N T S

Ú v o d / I n t r o d u c t i o n

K o v á č, Dušan: Sedemdesiat rokov Historického časopisu (Seventy Years of the Historical Journal) ... 3

Š t ú d i e / A r t i c l e s

M á j e k o v á, Jana Magdaléna: Politické spolky v Prešporku v období Rakúsko-Uhorska (Political Associations at Pressburg in Austria-Hungary) ... 31

P a v l o v k i n o v á, Blažena: K výskumu slovenskej recepcie darvinizmu na prelome 19. a 20. storočia (Research on the Reception of Darwinism in Slovakia around the Turn of the 19th and 20th Centuries) ... 59

G o l i a n, Ján: „Slovenský kňaz v nutnej opozícii voči cudzorodej hierarchii.“ Konflikt kňaza Karola Antona Medveckého s biskupom Wolfgangom Radnaim v druhej dekáde 20. storočia (“Slovak priest in opposition to a foreign hierarchy.” Conflict between priest Karol Anton Medvecký and Bishop Wolfgang Radnai in the second decade of the 20th century) ... 87

H u d e k, Petra: Kam zmizli sochy Lenina a Gottwalda? Premena československého verejného priestoru po roku 1989 (Where did the Statues of Lenin and Gottwald Disappear to? Transformation of the Czechoslovak Public Space after 1989)... 115

R o z h ľ a d y / H o r i z o n s

D a n i š k o v á, Zuzana: Kľúčové pojmy historiografie transformované do primárneho vzdelávania (The Key Concepts of Historiography Applied in Primary Education) ... 147

H o r b u l á k, Zsolt – T ó t h, Ferenc: Zo Starej Ďaly na ostrov Mauritius a na úpätie Kaukazu. Životná dráha Jána Karola Besseho (From Stará Ďala to the island of Mauritius and the foothills of the Caucasus. Biography of Ján Karol Besse) ... 161

R e c e n z i e / R e v i e w s

H r u b ý, Petr: Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry (Martin Štefánik) ... 185

N e k r o l ó g / N e c r o l o g

Za Annou Škorupovou ... 191


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov